3335. μεταλαμβάνω (metalambanó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 3335. μεταλαμβάνω (metalambanó) — 7 Occurrences

Acts 2:46 V-IIA-3P
GRK: οἶκον ἄρτον μετελάμβανον τροφῆς ἐν
NAS: from house to house, they were taking their meals
KJV: house to house, did eat their meat
INT: house bread they partook of food with

Acts 24:25 V-APA-NMS
GRK: καιρὸν δὲ μεταλαβὼν μετακαλέσομαί σε
NAS: for the present, and when I find time
INT: opportunity moreover having found I will call for you

Acts 27:33 V-ANA
GRK: Παῦλος ἅπαντας μεταλαβεῖν τροφῆς λέγων
NAS: them all to take some food,
KJV: [them] all to take meat,
INT: Paul all to partake of food saying

Acts 27:34 V-ANA
GRK: παρακαλῶ ὑμᾶς μεταλαβεῖν τροφῆς τοῦτο
NAS: I encourage you to take some food,
INT: I exhort you to take food this

2 Timothy 2:6 V-PNA
GRK: τῶν καρπῶν μεταλαμβάνειν
NAS: to be the first to receive his share of the crops.
KJV: must be first partaker of the fruits.
INT: of the fruits partake

Hebrews 6:7 V-PIA-3S
GRK: καὶ γεωργεῖται μεταλαμβάνει εὐλογίας ἀπὸ
NAS: tilled, receives a blessing
KJV: it is dressed, receiveth blessing
INT: also it is tilled partakes of blessing from

Hebrews 12:10 V-ANA
GRK: εἰς τὸ μεταλαβεῖν τῆς ἁγιότητος
NAS: so that we may share His holiness.
KJV: that [we] might be partakers of his
INT: for [us] to share of the holiness

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page