μεταμεληθεὶς
Englishman's Concordance
μεταμεληθεὶς (metamelētheis) — 2 Occurrences

matthew 21:29 V-APP-NMS
GRK: ὕστερον δὲ μεταμεληθεὶς ἀπῆλθεν
INT: afterward also he repented he went

Matthew 27:3 V-APP-NMS
GRK: ὅτι κατεκρίθη μεταμεληθεὶς ἔστρεψεν τὰ
NAS: that He had been condemned, he felt remorse and returned
KJV: he was condemned, repented himself, and brought again
INT: that he was condemned having regretted [it] returned the

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page