3338. μεταμέλλομαι (metamelomai)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 3338. μεταμέλλομαι (metamelomai) — 6 Occurrences

matthew 21:29 V-APP-NMS
GRK: ὕστερον δὲ μεταμεληθεὶς ἀπῆλθεν
INT: afterward also he repented he went

Matthew 21:32 V-AIP-2P
GRK: ἰδόντες οὐδὲ μετεμελήθητε ὕστερον τοῦ
NAS: [this], did not even feel remorse afterward
KJV: when ye had seen [it], repented not
INT: having seen not even did repent afterward

Matthew 27:3 V-APP-NMS
GRK: ὅτι κατεκρίθη μεταμεληθεὶς ἔστρεψεν τὰ
NAS: that He had been condemned, he felt remorse and returned
KJV: he was condemned, repented himself, and brought again
INT: that he was condemned having regretted [it] returned the

2 Corinthians 7:8 V-PIM/P-1S
GRK: ἐπιστολῇ οὐ μεταμέλομαι εἰ καὶ
NAS: by my letter, I do not regret it; though
KJV: I do not repent, though I did repent:
INT: letter not I do regret [it] if even

2 Corinthians 7:8 V-IIM/P-1S
GRK: εἰ καὶ μετεμελόμην βλέπω γὰρ
NAS: it; though I did regret it -- [for] I see
KJV: though I did repent: for
INT: if even I did regret I see indeed

Hebrews 7:21 V-FIP-3S
GRK: καὶ οὐ μεταμεληθήσεται Σὺ ἱερεὺς
NAS: HAS SWORN AND WILL NOT CHANGE HIS MIND, 'YOU ARE A PRIEST
KJV: will not repent, Thou [art] a priest
INT: and not will repent You [are] a priest

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page