3339. μεταμορφόω (metamorphoó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 3339. μεταμορφόω (metamorphoó) — 4 Occurrences

Matthew 17:2 V-AIP-3S
GRK: καὶ μετεμορφώθη ἔμπροσθεν αὐτῶν
NAS: And He was transfigured before
KJV: And was transfigured before them:
INT: And he was transfigured before them

Mark 9:2 V-AIP-3S
GRK: μόνους καὶ μετεμορφώθη ἔμπροσθεν αὐτῶν
NAS: by themselves. And He was transfigured before
KJV: and he was transfigured before
INT: alone And he was transfigured before them

Romans 12:2 V-PMM/P-2P
GRK: τούτῳ ἀλλὰ μεταμορφοῦσθε τῇ ἀνακαινώσει
NAS: world, but be transformed by the renewing
KJV: but be ye transformed by the renewing
INT: this but be transformed by the renewing

2 Corinthians 3:18 V-PIM/P-1P
GRK: αὐτὴν εἰκόνα μεταμορφούμεθα ἀπὸ δόξης
NAS: of the Lord, are being transformed into the same
KJV: of the Lord, are changed into the same
INT: same image are being transformed from glory

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page