ὄντως
Englishman's Concordance
ὄντως (ontōs) — 10 Occurrences

Mark 11:32 Adv
GRK: τὸν Ἰωάννην ὄντως ὅτι προφήτης
NAS: John to have been a real prophet.
KJV: he was a prophet indeed.
INT: John indeed that a prophet

Luke 23:47 Adv
GRK: θεὸν λέγων Ὄντως ὁ ἄνθρωπος
NAS: God, saying, Certainly this man
KJV: God, saying, Certainly this was
INT: God saying Indeed the man

Luke 24:34 Adv
GRK: λέγοντας ὅτι ὄντως ἠγέρθη ὁ
NAS: The Lord has really risen
KJV: is risen indeed, and
INT: saying indeed Is risen the

John 8:36 Adv
GRK: ὑμᾶς ἐλευθερώσῃ ὄντως ἐλεύθεροι ἔσεσθε
NAS: you will be free indeed.
KJV: ye shall be free indeed.
INT: you shall set free indeed free you will be

1 Corinthians 14:25 Adv
GRK: ἀπαγγέλλων ὅτι Ὄντως ὁ θεὸς
NAS: that God is certainly among
KJV: in you of a truth.
INT: declaring that indeed God

Galatians 3:21 Adv
GRK: δυνάμενος ζωοποιῆσαι ὄντως ἐκ νόμου
NAS: then righteousness would indeed have been
KJV: have given life, verily righteousness
INT: was able to give life indeed from out of law

1 Timothy 5:3 Adv
GRK: τίμα τὰς ὄντως χήρας
NAS: widows who are widows indeed;
KJV: widows that are widows indeed.
INT: highly value that [are] indeed widows

1 Timothy 5:5 Adv
GRK: ἡ δὲ ὄντως χήρα καὶ
NAS: she who is a widow indeed and who has been left alone,
KJV: she that is a widow indeed, and
INT: she who moreover indeed a widow and

1 Timothy 5:16 Adv
GRK: ἵνα ταῖς ὄντως χήραις ἐπαρκέσῃ
NAS: those who are widows indeed.
KJV: them that are widows indeed.
INT: that to the truly [needy] widows it might impart relief

1 Timothy 6:19 Adv
GRK: ἐπιλάβωνται τῆς ὄντως ζωῆς
NAS: of that which is life indeed.
INT: they might lay hold of that which is indeed life

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page