ὀπίσω
Englishman's Concordance
ὀπίσω (opisō) — 35 Occurrences

Matthew 3:11 Adv
GRK: ὁ δὲ ὀπίσω μου ἐρχόμενος
NAS: but He who is coming after me is mightier
KJV: but he that cometh after me is
INT: moreover after me coming

Matthew 4:19 Adv
GRK: αὐτοῖς Δεῦτε ὀπίσω μου καὶ
INT: to them Come follow after me and

Matthew 10:38 Adv
GRK: καὶ ἀκολουθεῖ ὀπίσω μου οὐκ
NAS: and follow after Me is not worthy
KJV: and followeth after me, is
INT: and follows after me not

Matthew 16:23 Adv
GRK: Πέτρῳ Ὕπαγε ὀπίσω μου Σατανᾶ
NAS: Get behind Me, Satan!
KJV: unto Peter, Get thee behind me, Satan:
INT: to Peter Get behind me Satan

Matthew 16:24 Adv
GRK: τις θέλει ὀπίσω μου ἐλθεῖν
NAS: to come after Me, he must deny
KJV: [man] will come after me, let him deny
INT: any one desires after me to come

Matthew 24:18 Adv
GRK: μὴ ἐπιστρεψάτω ὀπίσω ἆραι τὸ
NAS: must not turn back to get
KJV: the field return back to take his
INT: Neither let him return back to take the

Mark 1:7 Adv
GRK: ἰσχυρότερός μου ὀπίσω μου οὗ
NAS: and saying, After me One is coming
KJV: I after me,
INT: [is] mightier than I after me of whom

Mark 1:17 Adv
GRK: Ἰησοῦς Δεῦτε ὀπίσω μου καὶ
KJV: unto them, Come ye after me, and
INT: Jesus Come after me and

Mark 1:20 Adv
GRK: μισθωτῶν ἀπῆλθον ὀπίσω αὐτοῦ
NAS: and went away to follow Him.
KJV: and went after him.
INT: hired servants they went away after him

Mark 8:33 Adv
GRK: λέγει Ὕπαγε ὀπίσω μου Σατανᾶ
NAS: Get behind Me, Satan;
KJV: saying, Get thee behind me, Satan:
INT: said Get behind me Satan

Mark 8:34 Adv
GRK: τις θέλει ὀπίσω μου ἀκολουθεῖν
NAS: to come after Me, he must deny
KJV: will come after me, let him deny
INT: anyone desires after me to follow

Mark 13:16 Adv
GRK: εἰς τὰ ὀπίσω ἆραι τὸ
NAS: must not turn back to get
KJV: not turn back again for to take up
INT: to the things behind to take the

Luke 7:38 Adv
GRK: καὶ στᾶσα ὀπίσω παρὰ τοὺς
NAS: and standing behind [Him] at His feet,
KJV: feet behind [him] weeping,
INT: and having stood behind him at the

Luke 9:23 Adv
GRK: τις θέλει ὀπίσω μου ἔρχεσθαι
NAS: to come after Me, he must deny
KJV: will come after me, let him deny
INT: any one desires after me to come

Luke 9:62 Adv
GRK: εἰς τὰ ὀπίσω εὔθετός ἐστιν
NAS: and looking back, is fit
INT: on the things behind fit is

Luke 14:27 Adv
GRK: καὶ ἔρχεται ὀπίσω μου οὐ
NAS: and come after Me cannot
KJV: and come after me, cannot
INT: and comes after me not

Luke 17:31 Adv
GRK: εἰς τὰ ὀπίσω
NAS: is in the field must not turn back.
INT: to the things behind

Luke 19:14 Adv
GRK: ἀπέστειλαν πρεσβείαν ὀπίσω αὐτοῦ λέγοντες
NAS: a delegation after him, saying,
KJV: sent a message after him, saying,
INT: sent a delegation after him saying

Luke 21:8 Adv
GRK: μὴ πορευθῆτε ὀπίσω αὐτῶν
NAS: is near.' Do not go after them.
KJV: not therefore after them.
INT: Not go you after them

John 1:15 Adv
GRK: εἶπον Ὁ ὀπίσω μου ἐρχόμενος
NAS: He who comes after me has
KJV: He that cometh after me
INT: I was speaking He who after me comes

John 1:27 Adv
GRK: ὀπίσω μου ἐρχόμενος
NAS: [It is] He who comes after me, the thong
KJV: who coming after me is preferred
INT: after me he comes

John 1:30 Adv
GRK: ἐγὼ εἶπον Ὀπίσω μου ἔρχεται
NAS: of whom I said, After me comes a Man
KJV: I said, After me cometh
INT: I said After me comes

John 6:66 Adv
GRK: εἰς τὰ ὀπίσω καὶ οὐκέτι
NAS: of His disciples withdrew and were not walking
INT: to the back and no more

John 12:19 Adv
GRK: ὁ κόσμος ὀπίσω αὐτοῦ ἀπῆλθεν
NAS: the world has gone after Him.
KJV: the world is gone after him.
INT: the world after him is gone

John 18:6 Adv
GRK: εἰς τὰ ὀπίσω καὶ ἔπεσαν
NAS: [He], they drew back and fell
INT: backward the back and fell

John 20:14 Adv
GRK: εἰς τὰ ὀπίσω καὶ θεωρεῖ
NAS: this, she turned around and saw Jesus
KJV: she turned herself back, and saw
INT: back around and beholds

Acts 5:37 Adv
GRK: ἀπέστησεν λαὸν ὀπίσω αὐτοῦ κἀκεῖνος
NAS: [some] people after him; he too
KJV: much people after him: he also
INT: drew away people after him and he

Acts 20:30 Adv
GRK: τοὺς μαθητὰς ὀπίσω αὐτῶν
NAS: to draw away the disciples after them.
KJV: to draw away disciples after them.
INT: the disciples after themselves

Philippians 3:13 Adv
GRK: τὰ μὲν ὀπίσω ἐπιλανθανόμενος τοῖς
NAS: [I do]: forgetting what [lies] behind and reaching forward
KJV: those things which are behind, and
INT: the things indeed behind forgetting to the things

1 Timothy 5:15 Adv
GRK: τινες ἐξετράπησαν ὀπίσω τοῦ Σατανᾶ
NAS: turned aside to follow Satan.
KJV: already turned aside after Satan.
INT: some are turned aside after Satan

2 Peter 2:10 Adv
GRK: δὲ τοὺς ὀπίσω σαρκὸς ἐν
KJV: them that walk after the flesh
INT: moreover those who after [the] flesh in

Jude 1:7 Adv
GRK: καὶ ἀπελθοῦσαι ὀπίσω σαρκὸς ἑτέρας
NAS: and went after strange
KJV: and going after strange flesh,
INT: and having gone after flesh other

Revelation 1:10 Adv
GRK: καὶ ἤκουσα ὀπίσω μου φωνὴν
NAS: and I heard behind me a loud
KJV: and heard behind me a great
INT: and I heard behind me a voice

Revelation 12:15 Adv
GRK: στόματος αὐτοῦ ὀπίσω τῆς γυναικὸς
NAS: out of his mouth after the woman,
KJV: as a flood after the woman, that
INT: mouth of him after the woman

Revelation 13:3 Adv
GRK: ἡ γῆ ὀπίσω τοῦ θηρίου
NAS: was amazed [and followed] after the beast;
KJV: the world wondered after the beast.
INT: the earth after the beast

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page