ὠνόμασεν
Englishman's Concordance
ὠνόμασεν (ōnomasen) — 3 Occurrences

Mark 3:14 V-AIA-3S
GRK: καὶ ἀποστόλους ὠνόμασεν ἵνα ὦσιν
INT: and apostles he calls that they might be

Luke 6:13 V-AIA-3S
GRK: καὶ ἀποστόλους ὠνόμασεν
NAS: He also named as apostles:
KJV: whom also he named apostles;
INT: also apostles he named

Luke 6:14 V-AIA-3S
GRK: ὃν καὶ ὠνόμασεν Πέτρον καὶ
NAS: whom He also named Peter, and Andrew
KJV: (whom he also named Peter,) and
INT: whom also he named Peter and

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page