ὀνόματά
Englishman's Concordance
ὀνόματά (onomata) — 11 Occurrences

Matthew 10:2 N-NNP
GRK: ἀποστόλων τὰ ὀνόματά ἐστιν ταῦτα
NAS: Now the names of the twelve apostles
KJV: Now the names of the twelve apostles
INT: apostles the names are these

Mark 3:17 N-ANS
GRK: ἐπέθηκεν αὐτοῖς ὀνόματα Βοανηργές ὅ
NAS: (to them He gave the name Boanerges,
INT: he added to them [the] name Boanerges which

Luke 10:20 N-NNP
GRK: ὅτι τὰ ὀνόματα ὑμῶν ἐνγέγραπται
NAS: to you, but rejoice that your names are recorded
KJV: because your names are written in
INT: that the names of you are written

Philippians 4:3 N-NNP
GRK: ὧν τὰ ὀνόματα ἐν βίβλῳ
NAS: whose names are in the book
KJV: whose names [are] in
INT: whose names [are] in [the] book

Revelation 3:4 N-ANP
GRK: ἔχεις ὀλίγα ὀνόματα ἐν Σάρδεσιν
NAS: a few people in Sardis
KJV: Thou hast a few names even in
INT: you have a few names in Sardis

Revelation 11:13 N-ANP
GRK: τῷ σεισμῷ ὀνόματα ἀνθρώπων χιλιάδες
NAS: thousand people were killed
INT: the earthquake names of men thousand

Revelation 13:1 N-ANP
GRK: κεφαλὰς αὐτοῦ ὀνόματα βλασφημίας
NAS: [were] blasphemous names.
KJV: his heads the name of blasphemy.
INT: heads of it [the] name of blasphemy

Revelation 17:3 N-ANP
GRK: κόκκινον γέμοντα ὀνόματα βλασφημίας ἔχων
NAS: of blasphemous names, having
KJV: full of names of blasphemy,
INT: scarlet full of names of blasphemy having

Revelation 21:12 N-ANP
GRK: δώδεκα καὶ ὀνόματα ἐπιγεγραμμένα ἅ
NAS: angels; and names [were] written
KJV: and names written thereon,
INT: twelve and names inscribed which

Revelation 21:12 Noun-NNP
GRK: ἐστιν τὰ ὀνόματα τῶν δώδεκα
INT: are the names of the twelve

Revelation 21:14 N-ANP
GRK: αὐτῶν δώδεκα ὀνόματα τῶν δώδεκα
NAS: and on them [were] the twelve names of the twelve
KJV: them the names of the twelve
INT: them twelve names of the twelve

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page