ὀνειδισμὸν
Englishman's Concordance
ὀνειδισμὸν (oneidismon) — 3 Occurrences

1 Timothy 3:7 N-AMS
GRK: μὴ εἰς ὀνειδισμὸν ἐμπέσῃ καὶ
NAS: that he will not fall into reproach and the snare
KJV: he fall into reproach and the snare
INT: not into insult he might fall and

Hebrews 11:26 N-AMS
GRK: θησαυρῶν τὸν ὀνειδισμὸν τοῦ χριστοῦ
NAS: considering the reproach of Christ
KJV: Esteeming the reproach of Christ
INT: treasures the reproach of Christ

Hebrews 13:13 N-AMS
GRK: παρεμβολῆς τὸν ὀνειδισμὸν αὐτοῦ φέροντες
NAS: the camp, bearing His reproach.
KJV: bearing his reproach.
INT: camp the reproach of him bearing

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page