ὀνόματος
Englishman's Concordance
ὀνόματος (onomatos) — 17 Occurrences

Matthew 19:29 N-GNS
GRK: τοῦ μου ὀνόματος ἑκατονταπλασίονα λήμψεται
NAS: farms for My name's sake,
KJV: for my name's sake,
INT: my name a hundredfold will receive

Luke 21:12 N-GNS
GRK: ἕνεκεν τοῦ ὀνόματός μου
NAS: and governors for My name's sake.
KJV: for my name's sake.
INT: on account of the name of me

Acts 3:16 N-GNS
GRK: πίστει τοῦ ὀνόματος αὐτοῦ τοῦτον
NAS: of faith in His name, [it is] the name
KJV: And his name through faith
INT: faith in the name of him this [man]

Acts 4:30 N-GNS
GRK: διὰ τοῦ ὀνόματος τοῦ ἁγίου
NAS: through the name of Your holy
KJV: may be done by the name of thy holy
INT: through the name of the holy

Acts 5:41 N-GNS
GRK: ὑπὲρ τοῦ ὀνόματος ἀτιμασθῆναι
NAS: to suffer shame for [His] name.
KJV: for his name.
INT: for the name to be dishonored

Acts 8:12 N-GNS
GRK: καὶ τοῦ ὀνόματος Ἰησοῦ Χριστοῦ
NAS: of God and the name of Jesus
KJV: of God, and the name of Jesus Christ,
INT: and the name of Jesus Christ

Acts 9:16 N-GNS
GRK: ὑπὲρ τοῦ ὀνόματός μου παθεῖν
NAS: he must suffer for My name's sake.
KJV: for my name's sake.
INT: for the name of me to suffer

Acts 10:43 N-GNS
GRK: διὰ τοῦ ὀνόματος αὐτοῦ πάντα
NAS: that through His name everyone
KJV: his name whosoever
INT: through the name his every one

Acts 15:26 N-GNS
GRK: ὑπὲρ τοῦ ὀνόματος τοῦ κυρίου
NAS: their lives for the name of our Lord
KJV: lives for the name of our Lord
INT: for the name of the Lord

Acts 21:13 N-GNS
GRK: ὑπὲρ τοῦ ὀνόματος τοῦ κυρίου
NAS: at Jerusalem for the name of the Lord
KJV: for the name of the Lord
INT: for the name of the Lord

Romans 1:5 N-GNS
GRK: ὑπὲρ τοῦ ὀνόματος αὐτοῦ
NAS: all the Gentiles for His name's sake,
KJV: for his name:
INT: in behalf of the name of him

1 Corinthians 1:10 N-GNS
GRK: διὰ τοῦ ὀνόματος τοῦ κυρίου
NAS: you, brethren, by the name of our Lord
KJV: brethren, by the name of our Lord
INT: by the name the Lord

Ephesians 1:21 N-GNS
GRK: καὶ παντὸς ὀνόματος ὀνομαζομένου οὐ
NAS: and every name that is named,
KJV: and every name that is named, not
INT: and every name named not

3 John 1:7 N-GNS
GRK: γὰρ τοῦ ὀνόματος ἐξῆλθον μηδὲν
NAS: out for the sake of the Name, accepting
KJV: for his name's sake they went forth,
INT: indeed of the name they went forth nothing

Revelation 13:17 N-GNS
GRK: ἀριθμὸν τοῦ ὀνόματος αὐτοῦ
NAS: or the number of his name.
KJV: the number of his name.
INT: number of the name of it

Revelation 14:11 N-GNS
GRK: χάραγμα τοῦ ὀνόματος αὐτοῦ
NAS: receives the mark of his name.
KJV: the mark of his name.
INT: mark of the name of it

Revelation 15:2 N-GNS
GRK: ἀριθμοῦ τοῦ ὀνόματος αὐτοῦ ἑστῶτας
NAS: and the number of his name, standing
KJV: the number of his name, stand on
INT: number of the name of it standing

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page