3687. ὀνομάζω (onomazó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 3687. ὀνομάζω (onomazó) — 10 Occurrences

Mark 3:14 V-AIA-3S
GRK: καὶ ἀποστόλους ὠνόμασεν ἵνα ὦσιν
INT: and apostles he calls that they might be

Luke 6:13 V-AIA-3S
GRK: καὶ ἀποστόλους ὠνόμασεν
NAS: He also named as apostles:
KJV: whom also he named apostles;
INT: also apostles he named

Luke 6:14 V-AIA-3S
GRK: ὃν καὶ ὠνόμασεν Πέτρον καὶ
NAS: whom He also named Peter, and Andrew
KJV: (whom he also named Peter,) and
INT: whom also he named Peter and

Acts 19:13 V-PNA
GRK: Ἰουδαίων ἐξορκιστῶν ὀνομάζειν ἐπὶ τοὺς
NAS: attempted to name over
KJV: took upon them to call over
INT: Jews exorcists to invoke over those who

Romans 15:20 V-AIP-3S
GRK: οὐχ ὅπου ὠνομάσθη Χριστός ἵνα
NAS: Christ was [already] named, so
KJV: Christ was named, lest
INT: not where was named Christ that

1 Corinthians 5:11 V-PPM/P-NMS
GRK: τις ἀδελφὸς ὀνομαζόμενος ᾖ πόρνος
NAS: with any so-called brother
KJV: if any man that is called a brother be
INT: anyone brother designated be either sexually immoral

Ephesians 1:21 V-PPM/P-GNS
GRK: παντὸς ὀνόματος ὀνομαζομένου οὐ μόνον
NAS: name that is named, not only
KJV: every name that is named, not only
INT: every name named not only

Ephesians 3:15 V-PIM/P-3S
GRK: ἐπὶ γῆς ὀνομάζεται
NAS: and on earth derives its name,
KJV: and earth is named,
INT: on earth is named

Ephesians 5:3 V-PMM/P-3S
GRK: πλεονεξία μηδὲ ὀνομαζέσθω ἐν ὑμῖν
NAS: must not even be named among
KJV: let it not be once named among you,
INT: covetousness not even let it be named among you

2 Timothy 2:19 V-PPA-NMS
GRK: πᾶς ὁ ὀνομάζων τὸ ὄνομα
NAS: who are His, and, Everyone who names the name
KJV: every one that nameth the name
INT: everyone who names the name

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page