πρόσωπόν
Englishman's Concordance
πρόσωπόν (prosōpon) — 44 Occurrences

Matthew 6:17 N-ANS
GRK: καὶ τὸ πρόσωπόν σου νίψαι
NAS: your head and wash your face
KJV: wash thy face;
INT: and the face of you wash

Matthew 16:3 N-ANS
GRK: τὸ μὲν πρόσωπον τοῦ οὐρανοῦ
NAS: to discern the appearance of the sky,
KJV: discern the face of the sky;
INT: the indeed appearance of the sky

Matthew 17:2 N-NNS
GRK: ἔλαμψεν τὸ πρόσωπον αὐτοῦ ὡς
NAS: before them; and His face shone
KJV: and his face did shine as
INT: shone the face of him as

Matthew 17:6 N-ANS
GRK: ἔπεσαν ἐπὶ πρόσωπον αὐτῶν καὶ
NAS: [this], they fell face down to the ground and were terrified.
KJV: on their face, and were sore
INT: fell upon face of them and

Matthew 18:10 N-ANS
GRK: βλέπουσι τὸ πρόσωπον τοῦ πατρός
NAS: see the face of My Father
KJV: do always behold the face of my Father
INT: behold the face of the Father

Matthew 22:16 N-ANS
GRK: βλέπεις εἰς πρόσωπον ἀνθρώπων
KJV: thou regardest not the person of men.
INT: you look on [the] appearance of men

Matthew 26:39 N-ANS
GRK: ἔπεσεν ἐπὶ πρόσωπον αὐτοῦ προσευχόμενος
NAS: [them], and fell on His face and prayed,
KJV: on his face, and prayed,
INT: he fell upon face of him praying

Matthew 26:67 N-ANS
GRK: εἰς τὸ πρόσωπον αὐτοῦ καὶ
NAS: they spat in His face and beat Him with their fists;
KJV: in his face, and buffeted
INT: in the face of him and

Mark 12:14 N-ANS
GRK: βλέπεις εἰς πρόσωπον ἀνθρώπων ἀλλ'
INT: you look on [the] appearance of men but

Mark 14:65 N-ANS
GRK: αὐτοῦ τὸ πρόσωπον καὶ κολαφίζειν
KJV: to cover his face, and to buffet
INT: of him the face and to strike

Luke 2:31 N-ANS
GRK: ἡτοίμασας κατὰ πρόσωπον πάντων τῶν
NAS: You have prepared in the presence of all
KJV: before the face of all
INT: you have prepared before [the] face of all the

Luke 5:12 N-ANS
GRK: πεσὼν ἐπὶ πρόσωπον ἐδεήθη αὐτοῦ
NAS: he fell on his face and implored
KJV: fell on [his] face, and besought him,
INT: having fallen upon [his] face he begged him

Luke 9:51 N-ANS
GRK: αὐτὸς τὸ πρόσωπον ἐστήρισεν τοῦ
KJV: stedfastly set his face to go to
INT: he the face stedfastly set

Luke 9:53 N-NNS
GRK: ὅτι τὸ πρόσωπον αὐτοῦ ἦν
KJV: his face was
INT: because the face of him was [as]

Luke 12:56 N-ANS
GRK: ὑποκριταί τὸ πρόσωπον τῆς γῆς
NAS: to analyze the appearance of the earth
KJV: ye can discern the face of the sky and
INT: Hyprocrites the appearance of the earth

Luke 17:16 N-ANS
GRK: ἔπεσεν ἐπὶ πρόσωπον παρὰ τοὺς
NAS: and he fell on his face at His feet,
KJV: fell down on [his] face at his
INT: fell on [his] face at the

Luke 20:21 N-ANS
GRK: οὐ λαμβάνεις πρόσωπον ἀλλ' ἐπ'
KJV: acceptest thou the person [of any], but
INT: neither take person but with

Luke 21:35 N-ANS
GRK: καθημένους ἐπὶ πρόσωπον πάσης τῆς
NAS: who dwell on the face of all
KJV: on the face of the whole
INT: sitting upon the face of all the

Luke 22:64 Noun-ANS
GRK: αὐτοῦ τὸ πρόσωπον καὶ ἐπηρώτων
KJV: they struck him on the face, and asked
INT: his face and were asking

Acts 3:13 N-ANS
GRK: ἠρνήσασθε κατὰ πρόσωπον Πιλάτου κρίναντος
NAS: and disowned in the presence of Pilate,
KJV: in the presence of Pilate,
INT: denied in presence of Pilate having adjudged

Acts 6:15 N-ANS
GRK: εἶδον τὸ πρόσωπον αὐτοῦ ὡσεὶ
NAS: saw his face like
KJV: saw his face as it had been the face
INT: saw the face of him as

Acts 6:15 N-ANS
GRK: αὐτοῦ ὡσεὶ πρόσωπον ἀγγέλου
NAS: his face like the face of an angel.
KJV: as it had been the face of an angel.
INT: of him as [the] face of an angel

Acts 20:25 N-ANS
GRK: ὄψεσθε τὸ πρόσωπόν μου ὑμεῖς
NAS: will no longer see my face.
KJV: shall see my face no more.
INT: you will see the face of me you

Acts 20:38 N-ANS
GRK: μέλλουσιν τὸ πρόσωπον αὐτοῦ θεωρεῖν
NAS: not see his face again.
KJV: see his face no more. And
INT: they are about the face of him to see

Acts 25:16 N-ANS
GRK: κατηγορούμενος κατὰ πρόσωπον ἔχοι τοὺς
NAS: his accusers face to face and has
INT: being accused to face may have the

1 Corinthians 13:12 N-ANS
GRK: τότε δὲ πρόσωπον πρὸς πρόσωπον
NAS: dimly, but then face to face; now
KJV: but then face to face:
INT: then moreover face to face

1 Corinthians 13:12 N-ANS
GRK: πρόσωπον πρὸς πρόσωπον ἄρτι γινώσκω
NAS: but then face to face; now I know
KJV: face to face: now I know
INT: face to face presently I know

1 Corinthians 14:25 N-ANS
GRK: πεσὼν ἐπὶ πρόσωπον προσκυνήσει τῷ
NAS: he will fall on his face and worship
KJV: on [his] face he will worship
INT: having fallen upon [his] face he will worship

2 Corinthians 3:7 N-ANS
GRK: εἰς τὸ πρόσωπον Μωυσέως διὰ
NAS: not look intently at the face of Moses
KJV: of his countenance; which
INT: into the face of Moses on account of

2 Corinthians 3:13 N-ANS
GRK: ἐπὶ τὸ πρόσωπον αὐτοῦ πρὸς
NAS: a veil over his face so that the sons
KJV: over his face, that the children
INT: on the face of himself for

2 Corinthians 8:24 N-ANS
GRK: ἐνδεικνύμενοι εἰς πρόσωπον τῶν ἐκκλησιῶν
NAS: Therefore openly before the churches,
INT: show you in face of the churches

2 Corinthians 10:1 N-ANS
GRK: ὃς κατὰ πρόσωπον μὲν ταπεινὸς
NAS: am meek when face to face with you, but bold
KJV: who in presence [am] base among
INT: who as to appearance indeed [am] humble

2 Corinthians 10:7 N-ANS
GRK: Τὰ κατὰ πρόσωπον βλέπετε εἴ
KJV: things after the outward appearance? If any man
INT: The things according to appearance do you look at If

2 Corinthians 11:20 N-ANS
GRK: τις εἰς πρόσωπον ὑμᾶς δέρει
NAS: himself, anyone hits you in the face.
KJV: you on the face.
INT: anyone on the face of you beats

Galatians 2:6 N-ANS
GRK: μοι διαφέρει πρόσωπον ὁ θεὸς
NAS: shows no partiality)-- well, those
KJV: no man's person:) for they who seemed
INT: to me makes a difference [the] person God

Galatians 2:11 N-ANS
GRK: Ἀντιόχειαν κατὰ πρόσωπον αὐτῷ ἀντέστην
NAS: I opposed him to his face, because
KJV: him to the face, because he was
INT: Antioch to face him I opposed

Colossians 2:1 N-ANS
GRK: ἑόρακαν τὸ πρόσωπόν μου ἐν
NAS: have not personally seen my face,
KJV: seen my face in the flesh;
INT: have seen the face of me in

1 Thessalonians 2:17 N-ANS
GRK: ἐσπουδάσαμεν τὸ πρόσωπον ὑμῶν ἰδεῖν
NAS: desire to see your face.
KJV: to see your face with great
INT: were earnest the person of you to see

1 Thessalonians 3:10 N-ANS
GRK: ὑμῶν τὸ πρόσωπον καὶ καταρτίσαι
NAS: that we may see your face, and may complete
KJV: your face, and
INT: your face and to supply

James 1:23 N-ANS
GRK: κατανοοῦντι τὸ πρόσωπον τῆς γενέσεως
NAS: at his natural face in a mirror;
KJV: his natural face in a glass:
INT: considering the face natural

1 Peter 3:12 N-NNS
GRK: δέησιν αὐτῶν πρόσωπον δὲ Κυρίου
NAS: ATTEND TO THEIR PRAYER, BUT THE FACE OF THE LORD
KJV: but the face of the Lord
INT: prayer of them [the] face however of [the] Lord

Revelation 4:7 N-ANS
GRK: ἔχων τὸ πρόσωπον ὡς ἀνθρώπου
NAS: had a face like
KJV: beast had a face as a man,
INT: having the face as a man

Revelation 10:1 N-NNS
GRK: καὶ τὸ πρόσωπον αὐτοῦ ὡς
NAS: was upon his head, and his face was like
KJV: and his face [was] as it were the sun,
INT: and the face of him as

Revelation 22:4 N-ANS
GRK: ὄψονται τὸ πρόσωπον αὐτοῦ καὶ
NAS: they will see His face, and His name
KJV: they shall see his face; and his
INT: they will see the face of him and

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page