5318. φανερός (phaneros)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 5318. φανερός (phaneros) — 18 Occurrences

Matthew 12:16 Adj-AMS
GRK: ἵνα μὴ φανερὸν αὐτὸν ποιήσωσιν
NAS: and warned them not to tell who
KJV: make him known:
INT: that not publicly known him they should make

Mark 3:12 Adj-AMS
GRK: μὴ αὐτὸν φανερὸν ποιήσωσιν
NAS: warned them not to tell who
KJV: make him known.
INT: not him known they should make

Mark 4:22 Adj-AMS
GRK: ἔλθῃ εἰς φανερόν
NAS: but that it would come to light.
INT: it should come to light

Mark 6:14 Adj-NNS
GRK: βασιλεὺς Ἡρῴδης φανερὸν γὰρ ἐγένετο
NAS: had become well known; and [people] were saying,
KJV: name was spread abroad:) and he said,
INT: king Herod [of him] well known indeed became

Luke 8:17 Adj-NNS
GRK: ὃ οὐ φανερὸν γενήσεται οὐδὲ
NAS: that will not become evident, nor
KJV: be made manifest; neither
INT: which not manifest will become nor

Luke 8:17 Adj-ANS
GRK: καὶ εἰς φανερὸν ἔλθῃ
NAS: and come to light.
INT: and to light come

Acts 4:16 Adj-NNS
GRK: κατοικοῦσιν Ἰερουσαλὴμ φανερόν καὶ οὐ
NAS: through them is apparent to all
KJV: them [is] manifest to all them
INT: inhabiting Jerusalem [is] evident and not

Acts 7:13 Adj-NNS
GRK: αὐτοῦ καὶ φανερὸν ἐγένετο τῷ
NAS: family was disclosed to Pharaoh.
KJV: kindred was made known unto Pharaoh.
INT: of him and known became

Romans 1:19 Adj-NNS
GRK: τοῦ θεοῦ φανερόν ἐστιν ἐν
NAS: about God is evident within
KJV: of God is manifest in them;
INT: of God manifest is among

Romans 2:28 Adj-DNS
GRK: ἐν τῷ φανερῷ Ἰουδαῖός ἐστιν
NAS: is circumcision that which is outward in the flesh.
INT: outwardly who outward a Jew is

Romans 2:28 Adj-DNS
GRK: ἐν τῷ φανερῷ ἐν σαρκὶ
INT: outwardly the outward in flesh

1 Corinthians 3:13 Adj-NNS
GRK: τὸ ἔργον φανερὸν γενήσεται ἡ
NAS: will become evident; for the day
KJV: shall be made manifest: for
INT: the work manifest will become the

1 Corinthians 11:19 Adj-NMP
GRK: οἱ δόκιμοι φανεροὶ γένωνται ἐν
NAS: may become evident among
KJV: may be made manifest among
INT: the approved evident might become among

1 Corinthians 14:25 Adj-NNP
GRK: καρδίας αὐτοῦ φανερὰ γίνεται καὶ
NAS: of his heart are disclosed; and so
KJV: heart made manifest; and so
INT: heart of him manifest become and

Galatians 5:19 Adj-NNP
GRK: φανερὰ δέ ἐστιν
NAS: of the flesh are evident, which
KJV: of the flesh are manifest, which are
INT: Manifest moreover are

Philippians 1:13 Adj-AMP
GRK: δεσμούς μου φανεροὺς ἐν Χριστῷ
NAS: has become well known throughout
KJV: Christ are manifest in all
INT: chains of me clearly known in Christ

1 Timothy 4:15 Adj-NFS
GRK: ἡ προκοπὴ φανερὰ ᾖ πᾶσιν
NAS: that your progress will be evident to all.
KJV: profiting may appear to all.
INT: progress manifest might be to all

1 John 3:10 Adj-NNP
GRK: ἐν τούτῳ φανερά ἐστιν τὰ
NAS: of the devil are obvious: anyone
KJV: of God are manifest, and the children
INT: In this manifest are the

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page