πεφανέρωται
Englishman's Concordance
πεφανέρωται (pephanerōtai) — 2 Occurrences

Romans 3:21 V-RIM/P-3S
GRK: δικαιοσύνη θεοῦ πεφανέρωται μαρτυρουμένη ὑπὸ
NAS: of God has been manifested, being witnessed
KJV: the law is manifested, being witnessed
INT: [the] righteousness of God has been revealed being borne witness to by

Hebrews 9:26 V-RIM/P-3S
GRK: θυσίας αὐτοῦ πεφανέρωται
NAS: of the ages He has been manifested to put away
KJV: of the world hath he appeared to
INT: sacrifice of himself he has been revealed

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page