ἐφανερώθη
Englishman's Concordance
ἐφανερώθη (ephanerōthē) — 11 Occurrences

Mark 16:12 V-AIP-3S
GRK: αὐτῶν περιπατοῦσιν ἐφανερώθη ἐν ἑτέρᾳ
NAS: After that, He appeared in a different
KJV: After that he appeared in another
INT: them as they walked he appeared in another

Mark 16:14 V-AIP-3S
GRK: τοῖς ἕνδεκα ἐφανερώθη καὶ ὠνείδισεν
NAS: Afterward He appeared to the eleven
KJV: Afterward he appeared unto the eleven
INT: to the eleven he appeared and rebuked

John 21:14 V-AIP-3S
GRK: ἤδη τρίτον ἐφανερώθη Ἰησοῦς τοῖς
NAS: that Jesus was manifested to the disciples,
KJV: that Jesus shewed himself to his
INT: now the third time was revealed Jesus the

Colossians 1:26 V-AIP-3S
GRK: νῦν δὲ ἐφανερώθη τοῖς ἁγίοις
NAS: but has now been manifested to His saints,
KJV: now is made manifest to his
INT: now moreover was made manifest to the saints

1 Timothy 3:16 V-AIP-3S
GRK: μυστήριον Ὃς ἐφανερώθη ἐν σαρκί
NAS: He who was revealed in the flesh,
KJV: God was manifest in
INT: mystery which was revealed in flesh

1 John 1:2 V-AIP-3S
GRK: ἡ ζωὴ ἐφανερώθη καὶ ἑωράκαμεν
NAS: and the life was manifested, and we have seen
KJV: the life was manifested, and
INT: the life was revealed and we have seen

1 John 1:2 V-AIP-3S
GRK: πατέρα καὶ ἐφανερώθη ἡμῖν
NAS: was with the Father and was manifested to us --
KJV: and was manifested unto us;)
INT: Father and was revealed to us

1 John 3:2 V-AIP-3S
GRK: καὶ οὔπω ἐφανερώθη τί ἐσόμεθα
NAS: of God, and it has not appeared as yet
KJV: not yet appear what
INT: and not yet was it revealed what we will be

1 John 3:5 V-AIP-3S
GRK: ὅτι ἐκεῖνος ἐφανερώθη ἵνα τὰς
NAS: You know that He appeared in order
KJV: that he was manifested to take away
INT: that he was revealed that

1 John 3:8 V-AIP-3S
GRK: εἰς τοῦτο ἐφανερώθη ὁ υἱὸς
NAS: of God appeared for this
KJV: of God was manifested, that
INT: For this [reason] was revealed the Son

1 John 4:9 V-AIP-3S
GRK: ἐν τούτῳ ἐφανερώθη ἡ ἀγάπη
NAS: of God was manifested in us, that God
KJV: In this was manifested the love of God
INT: In this was revealed the love

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page