φανερωθῇ
Englishman's Concordance
φανερωθῇ (phanerōthē) — 10 Occurrences

Mark 4:22 V-ASP-3S
GRK: μὴ ἵνα φανερωθῇ οὐδὲ ἐγένετο
NAS: except to be revealed; nor
KJV: not be manifested; neither
INT: not that it should be made mainfest nor has taken place

John 1:31 V-ASP-3S
GRK: ἀλλ' ἵνα φανερωθῇ τῷ Ἰσραὴλ
NAS: Him, but so that He might be manifested to Israel,
KJV: that he should be made manifest to Israel,
INT: but that he might appear to Israel

John 3:21 V-ASP-3S
GRK: φῶς ἵνα φανερωθῇ αὐτοῦ τὰ
NAS: that his deeds may be manifested as having been
KJV: deeds may be made manifest, that
INT: light that might appear his

John 9:3 V-ASP-3S
GRK: ἀλλ' ἵνα φανερωθῇ τὰ ἔργα
NAS: of God might be displayed in him.
KJV: of God should be made manifest in
INT: but that should appear the works

2 Corinthians 4:10 V-ASP-3S
GRK: σώματι ἡμῶν φανερωθῇ
NAS: also may be manifested in our body.
KJV: of Jesus might be made manifest in
INT: body of us might appear

2 Corinthians 4:11 V-ASP-3S
GRK: τοῦ Ἰησοῦ φανερωθῇ ἐν τῇ
NAS: also may be manifested in our mortal
KJV: of Jesus might be made manifest in
INT: of Jesus might appear in the

Colossians 3:4 V-ASP-3S
GRK: ὁ χριστὸς φανερωθῇ ἡ ζωὴ
NAS: who is our life, is revealed, then
KJV: life, shall appear, then
INT: Christ might be revealed the life

1 John 2:28 V-ASP-3S
GRK: ἵνα ἐὰν φανερωθῇ σχῶμεν παρρησίαν
NAS: that when He appears, we may have
KJV: when he shall appear, we may have
INT: that when he appears we might have boldness

1 John 3:2 V-ASP-3S
GRK: ὅτι ἐὰν φανερωθῇ ὅμοιοι αὐτῷ
NAS: that when He appears, we will be like
KJV: when he shall appear, we shall be
INT: that if he appears like him

Revelation 3:18 V-ASP-3S
GRK: καὶ μὴ φανερωθῇ ἡ αἰσχύνη
NAS: of your nakedness will not be revealed; and eye salve
KJV: do not appear; and anoint
INT: and not might be made manifest the shame

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page