1 John 3:10
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
1722 [e]ἐν
en
ThroughPrep
3778 [e]τούτῳ
toutō
thisDPro-DNS
5318 [e]φανερά
phanera
manifestAdj-NNP
1510 [e]ἐστιν
estin
areV-PIA-3S
3588 [e]τὰ
ta
theArt-NNP
5043 [e]τέκνα
tekna
childrenN-NNP
3588 [e]τοῦ
tou
- Art-GMS
2316 [e]Θεοῦ
Theou
of GodN-GMS
2532 [e]καὶ
kai
andConj
3588 [e]τὰ
ta
theArt-NNP
5043 [e]τέκνα
tekna
childrenN-NNP
3588 [e]τοῦ
tou
of theArt-GMS
1228 [e]διαβόλου·
diabolou
devil:Adj-GMS
3956 [e]πᾶς
pas
AnyoneAdj-NMS
3588 [e]
ho
- Art-NMS
3361 [e]μὴ
notAdv
4160 [e]ποιῶν
poiōn
practicingV-PPA-NMS
1343 [e]δικαιοσύνην
dikaiosynēn
righteousnessN-AFS
3756 [e]οὐκ
ouk
notAdv
1510 [e]ἔστιν
estin
isV-PIA-3S
1537 [e]ἐκ
ek
ofPrep
3588 [e]τοῦ
tou
- Art-GMS
2316 [e]Θεοῦ,
Theou
God,N-GMS
2532 [e]καὶ
kai
and alsoConj
3588 [e]
ho
the [one]Art-NMS
3361 [e]μὴ
notAdv
25 [e]ἀγαπῶν
agapōn
lovingV-PPA-NMS
3588 [e]τὸν
ton
theArt-AMS
80 [e]ἀδελφὸν
adelphon
brotherN-AMS
846 [e]αὐτοῦ.
autou
of him.PPro-GM3S

Greek Texts
ΙΩΑΝΝΟΥ Α΄ 3:10 Greek NT: Nestle 1904
ἐν τούτῳ φανερά ἐστιν τὰ τέκνα τοῦ Θεοῦ καὶ τὰ τέκνα τοῦ διαβόλου· πᾶς ὁ μὴ ποιῶν δικαιοσύνην οὐκ ἔστιν ἐκ τοῦ Θεοῦ, καὶ ὁ μὴ ἀγαπῶν τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ.

ΙΩΑΝΝΟΥ Α΄ 3:10 Greek NT: Westcott and Hort 1881
ἐν τούτῳ φανερά ἐστιν τὰ τέκνα τοῦ θεοῦ καὶ τὰ τέκνα τοῦ διαβόλου· πᾶς ὁ μὴ ποιῶν δικαιοσύνην οὐκ ἔστιν ἐκ τοῦ θεοῦ, καὶ ὁ μὴ ἀγαπῶν τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ.

ΙΩΑΝΝΟΥ Α΄ 3:10 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
ἐν τούτῳ φανερά ἐστιν τὰ τέκνα τοῦ θεοῦ καὶ τὰ τέκνα τοῦ διαβόλου· πᾶς ὁ μὴ ποιῶν δικαιοσύνην οὐκ ἔστιν ἐκ τοῦ θεοῦ, καὶ ὁ μὴ ἀγαπῶν τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ.

ΙΩΑΝΝΟΥ Α΄ 3:10 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
Ἐν τούτῳ φανερά ἐστιν τὰ τέκνα τοῦ θεοῦ καὶ τὰ τέκνα τοῦ διαβόλου· πᾶς ὁ μὴ ποιῶν δικαιοσύνην οὐκ ἔστιν ἐκ τοῦ θεοῦ, καὶ ὁ μὴ ἀγαπῶν τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ.

ΙΩΑΝΝΟΥ Α΄ 3:10 Greek NT: Greek Orthodox Church
ἐν τούτῳ φανερά ἐστι τὰ τέκνα τοῦ Θεοῦ καὶ τὰ τέκνα τοῦ διαβόλου. πᾶς ὁ μὴ ποιῶν δικαιοσύνην οὐκ ἔστιν ἐκ τοῦ Θεοῦ, καὶ ὁ μὴ ἀγαπῶν τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ.

ΙΩΑΝΝΟΥ Α΄ 3:10 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
ἐν οὗτος φανερός εἰμί ὁ τέκνον ὁ θεός καί ὁ τέκνον ὁ διάβολος πᾶς ὁ μή ποιέω δικαιοσύνη οὐ εἰμί ἐκ ὁ θεός καί ὁ μή ἀγαπάω ὁ ἀδελφός αὐτός

ΙΩΑΝΝΟΥ Α΄ 3:10 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
ἐν τούτῳ φανερά ἐστι τὰ τέκνα τοῦ Θεοῦ καὶ τὰ τέκνα τοῦ διαβόλου· πᾶς ὁ μὴ ποιῶν δικαιοσύνην, οὐκ ἔστιν ἐκ τοῦ Θεοῦ, καὶ ὁ μὴ ἀγαπῶν τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ.

ΙΩΑΝΝΟΥ Α΄ 3:10 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
ἐν τούτῳ φανερά ἐστιν τὰ τέκνα τοῦ θεοῦ καὶ τὰ τέκνα τοῦ διαβόλου· πᾶς ὁ μὴ ποιῶν δικαιοσύνην οὐκ ἔστιν ἐκ τοῦ θεοῦ καὶ ὁ μὴ ἀγαπῶν τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ

1 John 3:10 Hebrew Bible
ונודעו בזאת בני האלהים ובני השטן כל איש אשר לא יעשה צדקה איננו מאלהים וכן כל אשר לא יאהב את אחיו׃

1 John 3:10 Aramaic NT: Peshitta
ܒܗܕܐ ܡܬܦܪܫܝܢ ܒܢܘܗܝ ܕܐܠܗܐ ܡܢ ܒܢܘܗܝ ܕܤܛܢܐ ܟܠ ܕܠܐ ܥܒܕ ܙܕܝܩܘܬܐ ܘܠܐ ܡܚܒ ܠܐܚܘܗܝ ܠܝܬܘܗܝ ܡܢ ܐܠܗܐ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
By this the children of God and the children of the devil are obvious: anyone who does not practice righteousness is not of God, nor the one who does not love his brother.

King James Bible
In this the children of God are manifest, and the children of the devil: whosoever doeth not righteousness is not of God, neither he that loveth not his brother.

Holman Christian Standard Bible
This is how God's children--and the Devil's children--are made evident. Whoever does not do what is right is not of God, especially the one who does not love his brother.
Treasury of Scripture Knowledge

the children of God.

1 John 5:2 By this we know that we love the children of God, when we love God, …

Luke 6:35 But love you your enemies, and do good, and lend, hoping for nothing …

Romans 8:16,17 The Spirit itself bears witness with our spirit, that we are the …

Ephesians 5:1 Be you therefore followers of God, as dear children;

and.

Matthew 13:38 The field is the world; the good seed are the children of the kingdom; …

John 8:44 You are of your father the devil, and the lusts of your father you …

Acts 13:10 And said, O full of all subtlety and all mischief, you child of the …

whosoever. See on ver.

1 John 3:7,8 Little children, let no man deceive you: he that does righteousness …

1 John 2:29 If you know that he is righteous, you know that every one that does …

is.

1 John 4:3,4,6 And every spirit that confesses not that Jesus Christ is come in …

1 John 5:19 And we know that we are of God, and the whole world lies in wickedness.

John 8:47 He that is of God hears God's words: you therefore hear them not, …

3 John 1:11 Beloved, follow not that which is evil, but that which is good. He …

neither.

1 John 3:14,15 We know that we have passed from death to life, because we love the …

1 John 2:9,10 He that said he is in the light, and hates his brother, is in darkness …

1 John 4:8,21 He that loves not knows not God; for God is love…

Links
1 John 3:101 John 3:10 NIV1 John 3:10 NLT1 John 3:10 ESV1 John 3:10 NASB1 John 3:10 KJV1 John 3:10 Bible Apps1 John 3:10 Biblia Paralela1 John 3:10 Chinese Bible1 John 3:10 French Bible1 John 3:10 German BibleBible Hub
1 John 3:9
Top of Page
Top of Page