διαβόλου
Englishman's Concordance
διαβόλου (diabolou) — 13 Occurrences

Matthew 4:1 Adj-GMS
GRK: ὑπὸ τοῦ διαβόλου
NAS: to be tempted by the devil.
KJV: to be tempted of the devil.
INT: by the devil

Luke 4:2 Adj-GMS
GRK: ὑπὸ τοῦ διαβόλου Καὶ οὐκ
NAS: being tempted by the devil. And He ate
KJV: tempted of the devil. And in
INT: by the devil and not

John 8:44 Adj-GMS
GRK: πατρὸς τοῦ διαβόλου ἐστὲ καὶ
NAS: You are of [your] father the devil, and you want
KJV: [your] father the devil, and
INT: father the devil are and

John 13:2 Adj-GMS
GRK: γινομένου τοῦ διαβόλου ἤδη βεβληκότος
NAS: supper, the devil having already
KJV: being ended, the devil having now
INT: taking place the devil already having put

Acts 10:38 Adj-GMS
GRK: ὑπὸ τοῦ διαβόλου ὅτι ὁ
NAS: who were oppressed by the devil, for God
KJV: of the devil; for
INT: by the devil because

Acts 13:10 Adj-GMS
GRK: ῥᾳδιουργίας υἱὲ διαβόλου ἐχθρὲ πάσης
NAS: you son of the devil, you enemy
KJV: [thou] child of the devil, [thou] enemy
INT: craft son of [the] devil enemy of all

Ephesians 6:11 Adj-GMS
GRK: μεθοδείας τοῦ διαβόλου
NAS: against the schemes of the devil.
KJV: against the wiles of the devil.
INT: schemes of the devil

1 Timothy 3:6 Adj-GMS
GRK: ἐμπέσῃ τοῦ διαβόλου
NAS: into the condemnation incurred by the devil.
KJV: into the condemnation of the devil.
INT: he might fall of the devil

1 Timothy 3:7 Adj-GMS
GRK: παγίδα τοῦ διαβόλου
NAS: and the snare of the devil.
KJV: and the snare of the devil.
INT: [the] snare of the devil

2 Timothy 2:26 Adj-GMS
GRK: τῆς τοῦ διαβόλου παγίδος ἐζωγρημένοι
NAS: [and escape] from the snare of the devil, having been held captive
KJV: the snare of the devil, who are taken captive
INT: the of the devil snare having been taken

1 John 3:8 Adj-GMS
GRK: ἐκ τοῦ διαβόλου ἐστίν ὅτι
NAS: sin is of the devil; for the devil
KJV: is of the devil; for the devil
INT: of the devil is because

1 John 3:8 Adj-GMS
GRK: ἔργα τοῦ διαβόλου
NAS: the works of the devil.
KJV: the works of the devil.
INT: works of the devil

1 John 3:10 Adj-GMS
GRK: τέκνα τοῦ διαβόλου πᾶς ὁ
NAS: and the children of the devil are obvious:
KJV: the children of the devil: whosoever
INT: children of the devil Anyone that

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page