δικαιοσύνην
Englishman's Concordance
δικαιοσύνην (dikaiosynēn) — 37 Occurrences

Matthew 3:15 N-AFS
GRK: πληρῶσαι πᾶσαν δικαιοσύνην τότε ἀφίησιν
NAS: all righteousness. Then
KJV: all righteousness. Then
INT: to fulfill all righteousness Then he permits

Matthew 5:6 N-AFS
GRK: διψῶντες τὴν δικαιοσύνην ὅτι αὐτοὶ
NAS: and thirst for righteousness, for they shall be satisfied.
KJV: thirst after righteousness: for
INT: thirst for righteousness for they

Matthew 6:1 N-AFS
GRK: δὲ τὴν δικαιοσύνην ὑμῶν μὴ
NAS: of practicing your righteousness before
INT: moreover the righteousness of you not

Matthew 6:33 N-AFS
GRK: καὶ τὴν δικαιοσύνην αὐτοῦ καὶ
NAS: His kingdom and His righteousness, and all
KJV: and his righteousness; and all
INT: and the righteousness of him and

Acts 10:35 N-AFS
GRK: καὶ ἐργαζόμενος δικαιοσύνην δεκτὸς αὐτῷ
NAS: Him and does what is right is welcome
KJV: and worketh righteousness, is accepted
INT: and works righteousness acceptable to him

Romans 3:5 N-AFS
GRK: ἡμῶν θεοῦ δικαιοσύνην συνίστησιν τί
NAS: demonstrates the righteousness of God,
KJV: commend the righteousness of God,
INT: of us God's righteousness commends what

Romans 4:3 N-AFS
GRK: αὐτῷ εἰς δικαιοσύνην
NAS: AND IT WAS CREDITED TO HIM AS RIGHTEOUSNESS.
KJV: unto him for righteousness.
INT: to him for righteousness

Romans 4:5 N-AFS
GRK: αὐτοῦ εἰς δικαιοσύνην
NAS: is credited as righteousness,
KJV: is counted for righteousness.
INT: of him for righteousness

Romans 4:6 N-AFS
GRK: θεὸς λογίζεται δικαιοσύνην χωρὶς ἔργων
NAS: credits righteousness apart
KJV: imputeth righteousness without
INT: God credits righteousness apart from works

Romans 4:9 N-AFS
GRK: πίστις εἰς δικαιοσύνην
NAS: TO ABRAHAM AS RIGHTEOUSNESS.
KJV: to Abraham for righteousness.
INT: faith as righteousness

Romans 4:11 N-AFS
GRK: αὐτοῖς τὴν δικαιοσύνην
NAS: without being circumcised, that righteousness might be credited
KJV: that righteousness might be imputed
INT: to them the righteousness

Romans 4:22 N-AFS
GRK: αὐτῷ εἰς δικαιοσύνην
NAS: CREDITED TO HIM AS RIGHTEOUSNESS.
KJV: to him for righteousness.
INT: to him for righteousness

Romans 6:16 N-AFS
GRK: ὑπακοῆς εἰς δικαιοσύνην
NAS: resulting in righteousness?
KJV: of obedience unto righteousness?
INT: of obedience to righteousness

Romans 8:10 N-AFS
GRK: ζωὴ διὰ δικαιοσύνην
NAS: is alive because of righteousness.
KJV: [is] life because of righteousness.
INT: life on account of righteousness

Romans 9:30 N-AFS
GRK: μὴ διώκοντα δικαιοσύνην κατέλαβεν δικαιοσύνην
NAS: who did not pursue righteousness, attained
KJV: not after righteousness, have attained
INT: not follow after righteousness attained righteousness

Romans 9:30 N-AFS
GRK: δικαιοσύνην κατέλαβεν δικαιοσύνην δικαιοσύνην δὲ
NAS: attained righteousness, even
KJV: have attained to righteousness, even
INT: righteousness attained righteousness righteousness moreover

Romans 9:30 N-AFS
GRK: κατέλαβεν δικαιοσύνην δικαιοσύνην δὲ τὴν
NAS: even the righteousness which is by faith;
KJV: even the righteousness which
INT: attained righteousness righteousness moreover that [is]

Romans 10:3 N-AFS
GRK: τοῦ θεοῦ δικαιοσύνην καὶ τὴν
NAS: about God's righteousness and seeking
KJV: of God's righteousness, and
INT: of God righteousness and the

Romans 10:3 Noun-AFS
GRK: τὴν ἰδίαν δικαιοσύνην ζητοῦντες στῆσαι
INT: the own righteousness seeking to establish

Romans 10:4 N-AFS
GRK: Χριστὸς εἰς δικαιοσύνην παντὶ τῷ
NAS: of the law for righteousness to everyone
KJV: for righteousness to every one
INT: [is] Christ for righteousness to everyone that

Romans 10:5 N-AFS
GRK: ὅτι τὴν δικαιοσύνην τὴν ἐκ
NAS: who practices the righteousness which is based
KJV: describeth the righteousness which
INT: That [of] the righteousness which [is] of

Romans 10:10 N-AFS
GRK: πιστεύεται εἰς δικαιοσύνην στόματι δὲ
NAS: resulting in righteousness, and with the mouth
KJV: unto righteousness; and
INT: is belief to righteousness in mouth moreover

Galatians 3:6 N-AFS
GRK: αὐτῷ εἰς δικαιοσύνην
NAS: AND IT WAS RECKONED TO HIM AS RIGHTEOUSNESS.
KJV: to him for righteousness.
INT: to him for righteousness

Philippians 3:6 N-AFS
GRK: ἐκκλησίαν κατὰ δικαιοσύνην τὴν ἐν
NAS: of the church; as to the righteousness which is in the Law,
KJV: touching the righteousness which
INT: church according to righteousness which [is] in

Philippians 3:9 N-AFS
GRK: ἔχων ἐμὴν δικαιοσύνην τὴν ἐκ
NAS: in Him, not having a righteousness of my own
KJV: mine own righteousness, which
INT: having my own righteousness which [is] of

Philippians 3:9 N-AFS
GRK: ἐκ θεοῦ δικαιοσύνην ἐπὶ τῇ
NAS: in Christ, the righteousness which [comes] from God
KJV: of Christ, the righteousness which
INT: of God righteousness on

1 Timothy 6:11 N-AFS
GRK: δίωκε δὲ δικαιοσύνην εὐσέβειαν πίστιν
NAS: and pursue righteousness, godliness,
KJV: follow after righteousness, godliness,
INT: pursue moreover righteousness godliness faith

2 Timothy 2:22 N-AFS
GRK: δίωκε δὲ δικαιοσύνην πίστιν ἀγάπην
NAS: and pursue righteousness, faith,
KJV: follow righteousness, faith,
INT: pursue moreover righteousness faith love

Hebrews 1:9 N-AFS
GRK: ἠγάπησας δικαιοσύνην καὶ ἐμίσησας
NAS: YOU HAVE LOVED RIGHTEOUSNESS AND HATED
KJV: Thou hast loved righteousness, and
INT: You did love righteousness and did hate

Hebrews 11:33 N-AFS
GRK: βασιλείας εἰργάσαντο δικαιοσύνην ἐπέτυχον ἐπαγγελιῶν
NAS: performed [acts of] righteousness, obtained
KJV: wrought righteousness, obtained
INT: kingdoms performed righteousness obtained promises

James 1:20 N-AFS
GRK: γὰρ ἀνδρὸς δικαιοσύνην θεοῦ οὐκ
NAS: does not achieve the righteousness of God.
KJV: worketh not the righteousness of God.
INT: indeed of man righteousness of God not

James 2:23 N-AFS
GRK: αὐτῷ εἰς δικαιοσύνην καὶ φίλος
NAS: AND IT WAS RECKONED TO HIM AS RIGHTEOUSNESS, and he was called
KJV: for righteousness: and
INT: to him for righteousness and friend

1 Peter 3:14 N-AFS
GRK: πάσχοιτε διὰ δικαιοσύνην μακάριοι τὸν
NAS: for the sake of righteousness, you are blessed.
KJV: for righteousness' sake, happy
INT: you should suffer on account of righteousness blessed [are you]

1 John 2:29 N-AFS
GRK: ποιῶν τὴν δικαιοσύνην ἐξ αὐτοῦ
NAS: who practices righteousness is born
KJV: that doeth righteousness is born
INT: practices righteousness of him

1 John 3:7 N-AFS
GRK: ποιῶν τὴν δικαιοσύνην δίκαιός ἐστιν
NAS: you; the one who practices righteousness is righteous,
KJV: he that doeth righteousness is
INT: practices righteousness righteous is

1 John 3:10 N-AFS
GRK: μὴ ποιῶν δικαιοσύνην οὐκ ἔστιν
NAS: who does not practice righteousness is not of God,
KJV: doeth not righteousness is not
INT: not practices righteousness not is

Revelation 22:11 N-AFS
GRK: ὁ δίκαιος δικαιοσύνην ποιησάτω ἔτι
NAS: practice righteousness; and the one who is holy,
INT: he that [is] righteous righteousness let him practice still

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page