δίκαιος
Englishman's Concordance
δίκαιος (dikaios) — 20 Occurrences

Matthew 1:19 Adj-NMS
GRK: ἀνὴρ αὐτῆς δίκαιος ὢν καὶ
NAS: being a righteous man and not wanting
KJV: husband, being a just [man], and not
INT: husband of her righteous being and

Luke 2:25 Adj-NMS
GRK: ἄνθρωπος οὗτος δίκαιος καὶ εὐλαβής
NAS: man was righteous and devout,
KJV: the same man [was] just and devout,
INT: man this [was] righteous and devout

Luke 23:47 Adj-NMS
GRK: ἄνθρωπος οὗτος δίκαιος ἦν
NAS: this man was innocent.
KJV: this was a righteous man.
INT: man this righteous was

Luke 23:50 Adj-NMS
GRK: ἀγαθὸς καὶ δίκαιος
NAS: a good and righteous man
KJV: man, and a just:
INT: good and righteous

Acts 10:22 Adj-NMS
GRK: ἑκατοντάρχης ἀνὴρ δίκαιος καὶ φοβούμενος
NAS: a centurion, a righteous and God-fearing
KJV: the centurion, a just man,
INT: a centurion a man righteous and fearing

Romans 1:17 Adj-NMS
GRK: Ὁ δὲ δίκαιος ἐκ πίστεως
NAS: as it is written, BUT THE RIGHTEOUS [man] SHALL LIVE
KJV: it is written, The just shall live by
INT: moreover [the] righteous by faith

Romans 3:10 Adj-NMS
GRK: Οὐκ ἔστιν δίκαιος οὐδὲ εἷς
NAS: THERE IS NONE RIGHTEOUS, NOT EVEN
KJV: There is none righteous, no, not one:
INT: none There is a righteous one not even one

Galatians 3:11 Adj-NMS
GRK: ὅτι Ὁ δίκαιος ἐκ πίστεως
NAS: is evident; for, THE RIGHTEOUS MAN SHALL LIVE
KJV: for, The just shall live
INT: because the righteous by faith

2 Timothy 4:8 Adj-NMS
GRK: ἡμέρᾳ ὁ δίκαιος κριτής οὐ
NAS: the Lord, the righteous Judge,
KJV: the Lord, the righteous judge,
INT: day the righteous judge not

Hebrews 10:38 Adj-NMS
GRK: ὁ δὲ δίκαιός μου ἐκ
NAS: BUT MY RIGHTEOUS ONE SHALL LIVE
KJV: Now the just shall live by
INT: the one moreover righteous of me by

Hebrews 11:4 Adj-NMS
GRK: ἐμαρτυρήθη εἶναι δίκαιος μαρτυροῦντος ἐπὶ
NAS: the testimony that he was righteous, God
KJV: that he was righteous, God
INT: he was borne witness to as being righteous bearing witness to

1 Peter 3:18 Adj-NMS
GRK: ἁμαρτιῶν ἔπαθεν δίκαιος ὑπὲρ ἀδίκων
NAS: once for all, [the] just for [the] unjust,
KJV: for sins, the just for the unjust,
INT: sins suffered [the] righteous for [the] unrighteous

1 Peter 4:18 Adj-NMS
GRK: εἰ ὁ δίκαιος μόλις σώζεται
NAS: IT IS WITH DIFFICULTY THAT THE RIGHTEOUS IS SAVED,
KJV: if the righteous scarcely
INT: if the righteous with difficulty is saved

2 Peter 2:8 Adj-NMS
GRK: ἀκοῇ ὁ δίκαιος ἐνκατοικῶν ἐν
NAS: and heard [that] righteous man,
KJV: (For that righteous man dwelling among
INT: hearing the righteous [man] dwelling among

1 John 1:9 Adj-NMS
GRK: ἐστιν καὶ δίκαιος ἵνα ἀφῇ
NAS: He is faithful and righteous to forgive
KJV: faithful and just to forgive
INT: he is and righteous that he might forgive

1 John 2:29 Adj-NMS
GRK: εἰδῆτε ὅτι δίκαιός ἐστιν γινώσκετε
NAS: you know that He is righteous, you know
KJV: that he is righteous, ye know that
INT: you know that righteous he is you know

1 John 3:7 Adj-NMS
GRK: τὴν δικαιοσύνην δίκαιός ἐστιν καθὼς
NAS: righteousness is righteous, just
KJV: righteousness is righteous, even as he
INT: righteousness righteous is even as

1 John 3:7 Adj-NMS
GRK: καθὼς ἐκεῖνος δίκαιός ἐστιν
NAS: is righteous, just as He is righteous;
KJV: he is righteous.
INT: even as he righteous is

Revelation 16:5 Adj-NMS
GRK: ὑδάτων λέγοντος Δίκαιος εἶ ὁ
NAS: saying, Righteous are You, who are and who
KJV: say, Thou art righteous, O Lord, which
INT: waters saying Righteous are you who

Revelation 22:11 Adj-NMS
GRK: καὶ ὁ δίκαιος δικαιοσύνην ποιησάτω
NAS: and let the one who is righteous, still
KJV: and he that is righteous, let him be righteous
INT: and he that [is] righteous righteousness let him practice

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page