δικαιοσύνη
Englishman's Concordance
δικαιοσύνη (dikaiosynē) — 26 Occurrences

Matthew 5:20 N-NFS
GRK: ὑμῶν ἡ δικαιοσύνη πλεῖον τῶν
NAS: to you that unless your righteousness surpasses
KJV: your righteousness shall exceed
INT: your righteousness above [that] of the

Luke 1:75 N-DFS
GRK: ὁσιότητι καὶ δικαιοσύνῃ ἐνώπιον αὐτοῦ
NAS: In holiness and righteousness before
KJV: holiness and righteousness before him,
INT: holiness and righteousness before him

Acts 17:31 N-DFS
GRK: οἰκουμένην ἐν δικαιοσύνῃ ἐν ἀνδρὶ
NAS: the world in righteousness through
KJV: in righteousness by
INT: world in righteousness by a man

Romans 1:17 N-NFS
GRK: δικαιοσύνη γὰρ θεοῦ
NAS: For in it [the] righteousness of God
KJV: is the righteousness of God
INT: [the] righteousness indeed of God

Romans 3:21 N-NFS
GRK: χωρὶς νόμου δικαιοσύνη θεοῦ πεφανέρωται
NAS: from the Law [the] righteousness of God
KJV: now the righteousness of God
INT: apart from law [the] righteousness of God has been revealed

Romans 3:22 N-NFS
GRK: δικαιοσύνη δὲ θεοῦ
NAS: even [the] righteousness of God
KJV: Even the righteousness of God
INT: [the] righteousness moreover of God

Romans 6:18 N-DFS
GRK: ἐδουλώθητε τῇ δικαιοσύνῃ
NAS: you became slaves of righteousness.
KJV: ye became the servants of righteousness.
INT: you became servants to righteousness

Romans 6:19 N-DFS
GRK: δοῦλα τῇ δικαιοσύνῃ εἰς ἁγιασμόν
NAS: as slaves to righteousness, resulting
KJV: servants to righteousness unto
INT: in bondage to righteousness unto sanctification

Romans 6:20 N-DFS
GRK: ἦτε τῇ δικαιοσύνῃ
NAS: you were free in regard to righteousness.
KJV: ye were free from righteousness.
INT: you were as to righteousness

Romans 10:3 N-DFS
GRK: στῆσαι τῇ δικαιοσύνῃ τοῦ θεοῦ
NAS: they did not subject themselves to the righteousness of God.
KJV: their own righteousness, have
INT: to establish to the righteousness of God

Romans 10:6 N-NFS
GRK: ἐκ πίστεως δικαιοσύνη οὕτως λέγει
NAS: But the righteousness based on faith
KJV: But the righteousness which is of
INT: of faith righteousness thus speaks

Romans 14:17 N-NFS
GRK: πόσις ἀλλὰ δικαιοσύνη καὶ εἰρήνη
NAS: and drinking, but righteousness and peace
KJV: drink; but righteousness, and peace,
INT: drinking but righteousness and peace

1 Corinthians 1:30 N-NFS
GRK: ἀπὸ θεοῦ δικαιοσύνη τε καὶ
NAS: from God, and righteousness and sanctification,
KJV: wisdom, and righteousness, and
INT: from God righteousness and also

2 Corinthians 5:21 N-NFS
GRK: ἡμεῖς γενώμεθα δικαιοσύνη θεοῦ ἐν
NAS: that we might become the righteousness of God
KJV: might be made the righteousness of God
INT: we might become righteousness of God in

2 Corinthians 6:14 N-DFS
GRK: γὰρ μετοχὴ δικαιοσύνῃ καὶ ἀνομίᾳ
NAS: partnership have righteousness and lawlessness,
KJV: fellowship hath righteousness with
INT: indeed participation [have] righteousness and lawlessness

2 Corinthians 9:9 N-NFS
GRK: πένησιν ἡ δικαιοσύνη αὐτοῦ μένει
NAS: TO THE POOR, HIS RIGHTEOUSNESS ENDURES
KJV: his righteousness remaineth
INT: poor the righteousness of him abides

Galatians 2:21 N-NFS
GRK: διὰ νόμου δικαιοσύνη ἄρα Χριστὸς
NAS: for if righteousness [comes] through
KJV: if righteousness [come] by
INT: through law righteousness [is] then Christ

Galatians 3:21 N-NFS
GRK: ἦν ἡ δικαιοσύνη
NAS: to impart life, then righteousness would indeed
KJV: verily righteousness should
INT: would have been righteousness

Ephesians 4:24 N-DFS
GRK: κτισθέντα ἐν δικαιοσύνῃ καὶ ὁσιότητι
NAS: has been created in righteousness and holiness
KJV: is created in righteousness and true
INT: having been created in righteousness and holiness

Ephesians 5:9 N-DFS
GRK: ἀγαθωσύνῃ καὶ δικαιοσύνῃ καὶ ἀληθείᾳ
NAS: goodness and righteousness and truth),
KJV: goodness and righteousness and truth;)
INT: goodness and righteousness and truth

2 Timothy 3:16 N-DFS
GRK: τὴν ἐν δικαιοσύνῃ
NAS: for training in righteousness;
KJV: instruction in righteousness:
INT: which [is] in righteousness

Titus 3:5 N-DFS
GRK: τῶν ἐν δικαιοσύνῃ ἃ ἐποιήσαμεν
NAS: we have done in righteousness, but according
KJV: works of righteousness which we
INT: which [were] in righteousness which practiced

1 Peter 2:24 N-DFS
GRK: ἀπογενόμενοι τῇ δικαιοσύνῃ ζήσωμεν οὗ
NAS: and live to righteousness; for by His wounds
KJV: should live unto righteousness: by
INT: having been dead to righteousness we might live from whose

2 Peter 1:1 N-DFS
GRK: πίστιν ἐν δικαιοσύνῃ τοῦ θεοῦ
NAS: as ours, by the righteousness of our God
KJV: through the righteousness of God
INT: faith through [the] righteousness of the God

2 Peter 3:13 N-NFS
GRK: ἐν οἷς δικαιοσύνη κατοικεῖ
NAS: earth, in which righteousness dwells.
KJV: wherein dwelleth righteousness.
INT: in which righteousness dwells

Revelation 19:11 N-DFS
GRK: καὶ ἐν δικαιοσύνῃ κρίνει καὶ
NAS: and true, and in righteousness He judges
KJV: and in righteousness he doth judge and
INT: and in righteousness he judges and

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page