δικαίους
Englishman's Concordance
δικαίους (dikaious) — 6 Occurrences

Matthew 5:45 Adj-AMP
GRK: βρέχει ἐπὶ δικαίους καὶ ἀδίκους
NAS: and sends rain on [the] righteous and [the] unrighteous.
KJV: on the just and
INT: sends rain on righteous and unrighteous

Matthew 9:13 Adj-AMP
GRK: ἦλθον καλέσαι δικαίους ἀλλὰ ἁμαρτωλούς
NAS: to call the righteous, but sinners.
KJV: to call the righteous, but
INT: I came to call righteous [ones] but sinners

Mark 2:17 Adj-AMP
GRK: ἦλθον καλέσαι δικαίους ἀλλὰ ἁμαρτωλούς
NAS: to call the righteous, but sinners.
KJV: not to call the righteous, but sinners
INT: I came to call righteous [ones] but sinners

Luke 5:32 Adj-AMP
GRK: ἐλήλυθα καλέσαι δικαίους ἀλλὰ ἁμαρτωλοὺς
NAS: to call the righteous but sinners
KJV: not to call the righteous, but sinners
INT: I have come to call righteous [ones] but sinners

Luke 20:20 Adj-AMP
GRK: ὑποκρινομένους ἑαυτοὺς δικαίους εἶναι ἵνα
NAS: who pretended to be righteous, in order
KJV: themselves just men, that
INT: feigning themselves righteous to be that

1 Peter 3:12 Adj-AMP
GRK: Κυρίου ἐπὶ δικαίους καὶ ὦτα
NAS: ARE TOWARD THE RIGHTEOUS, AND HIS EARS
KJV: [are] over the righteous, and
INT: of [the] Lord [are] on [the] righteous and [the] ears

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page