δικαίων
Englishman's Concordance
δικαίων (dikaiōn) — 6 Occurrences

Matthew 13:49 Adj-GMP
GRK: μέσου τῶν δικαίων
NAS: from among the righteous,
KJV: from among the just,
INT: [the] midst of the righteous

Matthew 23:29 Adj-GMP
GRK: μνημεῖα τῶν δικαίων
NAS: the monuments of the righteous,
KJV: the sepulchres of the righteous,
INT: monuments of the righteous

Luke 1:17 Adj-GMP
GRK: ἐν φρονήσει δικαίων ἑτοιμάσαι Κυρίῳ
NAS: to the attitude of the righteous, so as to make ready
KJV: the wisdom of the just; to make ready
INT: to [the] wisdom of [the] righteous to make ready for [the] Lord

Luke 14:14 Adj-GMP
GRK: ἀναστάσει τῶν δικαίων
NAS: at the resurrection of the righteous.
KJV: at the resurrection of the just.
INT: resurrection of the righteous

Acts 24:15 Adj-GMP
GRK: μέλλειν ἔσεσθαι δικαίων τε καὶ
NAS: of both the righteous and the wicked.
KJV: both of the just and
INT: is about to be of just both and

Hebrews 12:23 Adj-GMP
GRK: καὶ πνεύμασι δικαίων τετελειωμένων
NAS: and to the spirits of [the] righteous made perfect,
KJV: to the spirits of just men made perfect,
INT: and to [the] spirits of [the] righteous [who] have been perfected

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page