δικαιοσύνης
Englishman's Concordance
δικαιοσύνης (dikaiosynēs) — 29 Occurrences

Matthew 5:10 N-GFS
GRK: δεδιωγμένοι ἕνεκεν δικαιοσύνης ὅτι αὐτῶν
NAS: for the sake of righteousness, for theirs
KJV: for righteousness' sake: for
INT: have been persecuted on account of righteousness for theirs

Matthew 21:32 N-GFS
GRK: ἐν ὁδῷ δικαιοσύνης καὶ οὐκ
NAS: to you in the way of righteousness and you did not believe
KJV: the way of righteousness, and
INT: in [the] way of righteousness and not

John 16:8 N-GFS
GRK: καὶ περὶ δικαιοσύνης καὶ περὶ
NAS: sin and righteousness and judgment;
KJV: and of righteousness, and of
INT: and concerning righteousness and concerning

John 16:10 N-GFS
GRK: περὶ δικαιοσύνης δέ ὅτι
NAS: and concerning righteousness, because
KJV: Of righteousness, because I go
INT: concerning righteousness moreover because

Acts 13:10 N-GFS
GRK: ἐχθρὲ πάσης δικαιοσύνης οὐ παύσῃ
NAS: of all righteousness, will you not cease
KJV: of all righteousness, wilt thou
INT: enemy of all righteousness not will you cease

Acts 24:25 N-GFS
GRK: αὐτοῦ περὶ δικαιοσύνης καὶ ἐγκρατείας
NAS: But as he was discussing righteousness, self-control
KJV: of righteousness, temperance,
INT: he concerning righteousness and self-control

Romans 3:25 N-GFS
GRK: ἔνδειξιν τῆς δικαιοσύνης αὐτοῦ διὰ
NAS: [This was] to demonstrate His righteousness, because
KJV: his righteousness for
INT: a showing forth of the righteousness of him in respect of

Romans 3:26 N-GFS
GRK: ἔνδειξιν τῆς δικαιοσύνης αὐτοῦ ἐν
NAS: for the demonstration, [I say], of His righteousness at the present
KJV: his righteousness: that
INT: [the] showing forth the righteousness of him in

Romans 4:11 N-GFS
GRK: σφραγῖδα τῆς δικαιοσύνης τῆς πίστεως
NAS: a seal of the righteousness of the faith
KJV: a seal of the righteousness of the faith
INT: a seal of the righteousness of the faith

Romans 4:13 N-GFS
GRK: ἀλλὰ διὰ δικαιοσύνης πίστεως
NAS: but through the righteousness of faith.
KJV: through the righteousness of faith.
INT: but by righteousness of faith

Romans 5:17 N-GFS
GRK: δωρεᾶς τῆς δικαιοσύνης λαμβάνοντες ἐν
NAS: and of the gift of righteousness will reign
KJV: of the gift of righteousness shall reign
INT: gift of righteousness receiving in

Romans 5:21 N-GFS
GRK: βασιλεύσῃ διὰ δικαιοσύνης εἰς ζωὴν
NAS: through righteousness to eternal
KJV: through righteousness unto
INT: might reign through righteousness to life

Romans 6:13 N-GFS
GRK: ὑμῶν ὅπλα δικαιοσύνης τῷ θεῷ
NAS: [as] instruments of righteousness to God.
KJV: [as] instruments of righteousness unto God.
INT: of you instruments of righteousness to God

Romans 9:31 N-GFS
GRK: διώκων νόμον δικαιοσύνης εἰς νόμον
NAS: a law of righteousness, did not arrive
KJV: after the law of righteousness, hath
INT: following after a law of righteousness to a law

2 Corinthians 3:9 N-GFS
GRK: διακονία τῆς δικαιοσύνης δόξῃ
NAS: does the ministry of righteousness abound
KJV: doth the ministration of righteousness exceed
INT: ministry of righteousness [in] glory

2 Corinthians 6:7 N-GFS
GRK: ὅπλων τῆς δικαιοσύνης τῶν δεξιῶν
NAS: by the weapons of righteousness for the right hand
KJV: the armour of righteousness on the right hand
INT: weapons of righteousness on the right hand

2 Corinthians 9:10 N-GFS
GRK: γενήματα τῆς δικαιοσύνης ὑμῶν
NAS: the harvest of your righteousness;
KJV: the fruits of your righteousness;)
INT: fruits of the righteousness of you

2 Corinthians 11:15 N-GFS
GRK: ὡς διάκονοι δικαιοσύνης ὧν τὸ
NAS: themselves as servants of righteousness, whose
KJV: the ministers of righteousness; whose
INT: as servants of righteousness of whom the

Galatians 5:5 N-GFS
GRK: πίστεως ἐλπίδα δικαιοσύνης ἀπεκδεχόμεθα
NAS: for the hope of righteousness.
KJV: the hope of righteousness by
INT: faith [the] hope of righteousness await

Ephesians 6:14 N-GFS
GRK: θώρακα τῆς δικαιοσύνης
NAS: ON THE BREASTPLATE OF RIGHTEOUSNESS,
KJV: the breastplate of righteousness;
INT: breastplate of righteousness

Philippians 1:11 N-GFS
GRK: πεπληρωμένοι καρπὸν δικαιοσύνης τὸν διὰ
NAS: with the fruit of righteousness which [comes] through
KJV: with the fruits of righteousness, which
INT: being filled with fruits of righteousness which [are] by

2 Timothy 4:8 N-GFS
GRK: ὁ τῆς δικαιοσύνης στέφανος ὃν
NAS: up for me the crown of righteousness, which
KJV: a crown of righteousness, which
INT: the of righteousness crown which

Hebrews 5:13 N-GFS
GRK: ἄπειρος λόγου δικαιοσύνης νήπιος γάρ
NAS: to the word of righteousness, for he is an infant.
KJV: in the word of righteousness: for
INT: [is] unskilled in [the] word of righteousness an infant indeed

Hebrews 7:2 N-GFS
GRK: ἑρμηνευόμενος Βασιλεὺς Δικαιοσύνης ἔπειτα δὲ
NAS: [of his name], king of righteousness, and then
KJV: King of righteousness, and
INT: translated king of righteousness then moreover

Hebrews 11:7 N-GFS
GRK: κατὰ πίστιν δικαιοσύνης ἐγένετο κληρονόμος
NAS: an heir of the righteousness which is according
KJV: heir of the righteousness which is by
INT: according to faith righteousness became heir

Hebrews 12:11 N-GFS
GRK: γεγυμνασμένοις ἀποδίδωσιν δικαιοσύνης
NAS: the peaceful fruit of righteousness.
KJV: fruit of righteousness unto them which are exercised
INT: having been exercised renders of righteousness

James 3:18 N-GFS
GRK: καρπὸς δὲ δικαιοσύνης ἐν εἰρήνῃ
NAS: And the seed whose fruit is righteousness is sown
KJV: the fruit of righteousness is sown
INT: fruit moreover of righteousness in peace

2 Peter 2:5 N-GFS
GRK: ὄγδοον Νῶε δικαιοσύνης κήρυκα ἐφύλαξεν
NAS: a preacher of righteousness, with seven others,
KJV: [person], a preacher of righteousness, bringing in
INT: [the] eighth Noah of righteousness a herald preserved

2 Peter 2:21 N-GFS
GRK: ὁδὸν τῆς δικαιοσύνης ἢ ἐπιγνοῦσιν
NAS: the way of righteousness, than
KJV: the way of righteousness, than,
INT: way of righteousness than having known [it]

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page