2 Peter 2:21
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
2909 [e]κρεῖττον
kreitton
BetterAdj-NNS-C
1063 [e]γὰρ
gar
forConj
1510 [e]ἦν
ēn
it would have beenV-IIA-3S
846 [e]αὐτοῖς
autois
for themPPro-DM3P
3361 [e]μὴ
notAdv
1921 [e]ἐπεγνωκέναι
epegnōkenai
to have knownV-RNA
3588 [e]τὴν
tēn
theArt-AFS
3598 [e]ὁδὸν
hodon
wayN-AFS
3588 [e]τῆς
tēs
- Art-GFS
1343 [e]δικαιοσύνης,
dikaiosynēs
of righteousness,N-GFS
2228 [e]
ē
thanConj
1921 [e]ἐπιγνοῦσιν
epignousin
having known [it],V-APA-DMP
5290 [e]ὑποστρέψαι
hypostrepsai
to have turnedV-ANA
1537 [e]ἐκ
ek
fromPrep
3588 [e]τῆς
tēs
theArt-GFS
3860 [e]παραδοθείσης
paradotheisēs
having been deliveredV-APP-GFS
846 [e]αὐτοῖς
autois
to themPPro-DM3P
40 [e]ἁγίας
hagias
holyAdj-GFS
1785 [e]ἐντολῆς.
entolēs
commandment.N-GFS

Greek Texts
ΠΕΤΡΟΥ Β΄ 2:21 Greek NT: Nestle 1904
κρεῖττον γὰρ ἦν αὐτοῖς μὴ ἐπεγνωκέναι τὴν ὁδὸν τῆς δικαιοσύνης, ἢ ἐπιγνοῦσιν ὑποστρέψαι ἐκ τῆς παραδοθείσης αὐτοῖς ἁγίας ἐντολῆς.

ΠΕΤΡΟΥ Β΄ 2:21 Greek NT: Westcott and Hort 1881
κρεῖττον γὰρ ἦν αὐτοῖς μὴ ἐπεγνωκέναι τὴν ὁδὸν τῆς δικαιοσύνης ἢ ἐπιγνοῦσιν ὑποστρέψαι ἐκ τῆς παραδοθείσης αὐτοῖς ἁγίας ἐντολῆς·

ΠΕΤΡΟΥ Β΄ 2:21 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
κρεῖττον γὰρ ἦν αὐτοῖς μὴ ἐπεγνωκέναι τὴν ὁδὸν τῆς δικαιοσύνης ἢ ἐπιγνοῦσιν ὑποστρέψαι ἐκ τῆς παραδοθείσης αὐτοῖς ἁγίας ἐντολῆς·

ΠΕΤΡΟΥ Β΄ 2:21 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
Κρεῖττον γὰρ ἦν αὐτοῖς μὴ ἐπεγνωκέναι τὴν ὁδὸν τῆς δικαιοσύνης, ἢ ἐπιγνοῦσιν ἐπιστρέψαι ἐκ τῆς παραδοθείσης αὐτοῖς ἁγίας ἐντολῆς.

ΠΕΤΡΟΥ Β΄ 2:21 Greek NT: Greek Orthodox Church
κρεῖττον γὰρ ἦν αὐτοῖς μὴ ἐπεγνωκέναι τὴν ὁδὸν τῆς δικαιοσύνης ἢ ἐπιγνοῦσιν ὑποστρέψαι ἐκ τῆς παραδοθείσης αὐτοῖς ἁγίας ἐντολῆς.

ΠΕΤΡΟΥ Β΄ 2:21 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
κρεῖσσον γάρ εἰμί αὐτός μή ἐπιγινώσκω ὁ ὁδός ὁ δικαιοσύνη ἤ ἐπιγινώσκω ὑποστρέφω ἐκ ὁ παραδίδωμι αὐτός ἅγιος ἐντολή

ΠΕΤΡΟΥ Β΄ 2:21 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
κρεῖττον γὰρ ἦν αὐτοῖς μὴ ἐπεγνωκέναι τὴν ὁδὸν τῆς δικαιοσύνης, ἢ ἐπιγνοῦσιν ἐπιστρέψαι ἐκ τῆς παραδοθείσης αὐτοῖς ἁγίας ἐντολῆς.

ΠΕΤΡΟΥ Β΄ 2:21 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
κρεῖττον γὰρ ἦν αὐτοῖς μὴ ἐπεγνωκέναι τὴν ὁδὸν τῆς δικαιοσύνης ἢ ἐπιγνοῦσιν ἐπιστρέψαι ἐκ τῆς παραδοθείσης αὐτοῖς ἁγίας ἐντολῆς

2 Peter 2:21 Hebrew Bible
טוב היה להם לא לדעת את דרך הצדקה מאשר ידעהו ונסגו אחור מן המצוה הקדושה המסורה להם׃

2 Peter 2:21 Aramaic NT: Peshitta
ܦܩܚ ܗܘܐ ܠܗܘܢ ܓܝܪ ܕܠܐ ܢܫܬܘܕܥܘܢ ܠܐܘܪܚܐ ܕܙܕܝܩܘܬܐ ܐܘ ܕܟܕ ܐܫܬܘܕܥܘ ܠܒܬܪܐ ܢܗܦܟܘܢ ܡܢ ܦܘܩܕܢܐ ܩܕܝܫܐ ܕܐܫܬܠܡ ܠܗܘܢ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
For it would be better for them not to have known the way of righteousness, than having known it, to turn away from the holy commandment handed on to them.

King James Bible
For it had been better for them not to have known the way of righteousness, than, after they have known it, to turn from the holy commandment delivered unto them.

Holman Christian Standard Bible
For it would have been better for them not to have known the way of righteousness than, after knowing it, to turn back from the holy command delivered to them.
Treasury of Scripture Knowledge

it had.

Matthew 11:23,24 And you, Capernaum, which are exalted to heaven, shall be brought …

Luke 12:47 And that servant, which knew his lord's will, and prepared not himself, …

John 9:41 Jesus said to them, If you were blind, you should have no sin: but …

John 15:22 If I had not come and spoken to them, they had not had sin: but now …

the way.

Proverbs 12:28 In the way of righteousness is life: and in the pathway thereof there …

Proverbs 16:31 The hoary head is a crown of glory, if it be found in the way of righteousness.

Matthew 21:32 For John came to you in the way of righteousness, and you believed …

to turn.

Psalm 36:3,4 The words of his mouth are iniquity and deceit: he has left off to …

Psalm 125:5 As for such as turn aside to their crooked ways, the LORD shall lead …

Ezekiel 3:20 Again, When a righteous man does turn from his righteousness, and …

Ezekiel 18:24 But when the righteous turns away from his righteousness, and commits …

Ezekiel 23:13 Then I saw that she was defiled, that they took both one way,

Zephaniah 1:6 And them that are turned back from the LORD; and those that have …

holy.

Romans 7:12 Why the law is holy, and the commandment holy, and just, and good.

1 Thessalonians 4:2 For you know what commandments we gave you by the Lord Jesus.

Links
2 Peter 2:212 Peter 2:21 NIV2 Peter 2:21 NLT2 Peter 2:21 ESV2 Peter 2:21 NASB2 Peter 2:21 KJV2 Peter 2:21 Bible Apps2 Peter 2:21 Biblia Paralela2 Peter 2:21 Chinese Bible2 Peter 2:21 French Bible2 Peter 2:21 German BibleBible Hub
2 Peter 2:20
Top of Page
Top of Page