κρεῖττον
Englishman's Concordance
κρεῖττον (kreitton) — 5 Occurrences

1 Corinthians 7:9 Adj-NNS
GRK: ἐγκρατεύονται γαμησάτωσαν κρεῖττον γάρ ἐστιν
NAS: let them marry; for it is better to marry
KJV: for it is better to marry than
INT: they have self-control let them marry better indeed it is

Hebrews 11:40 Adj-ANS
GRK: περὶ ἡμῶν κρεῖττόν τι προβλεψαμένου
NAS: something better for us, so
KJV: having provided some better thing for
INT: for us better something having foreseen

Hebrews 12:24 Adj-ANS
GRK: αἵματι ῥαντισμοῦ κρεῖττον λαλοῦντι παρὰ
NAS: which speaks better than
KJV: that speaketh better things than
INT: to [the] blood of sprinkling better things speaking than

1 Peter 3:17 Adj-NNS
GRK: κρεῖττον γὰρ ἀγαθοποιοῦντας
NAS: For it is better, if God
KJV: For [it is] better, if the will
INT: [it is] better indeed [for you] doing good

2 Peter 2:21 Adj-NNS
GRK: κρεῖττον γὰρ ἦν
NAS: For it would be better for them not to have known
KJV: For it had been better for them not
INT: Better indeed it were

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page