κρείττονος
Englishman's Concordance
κρείττονος (kreittonos) — 6 Occurrences

Hebrews 7:7 Adj-GMS
GRK: ὑπὸ τοῦ κρείττονος εὐλογεῖται
NAS: the lesser is blessed by the greater.
KJV: is blessed of the better.
INT: by the superior is blessed

Hebrews 7:19 Adj-GFS
GRK: ἐπεισαγωγὴ δὲ κρείττονος ἐλπίδος δι'
NAS: there is a bringing in of a better hope,
KJV: the bringing in of a better hope
INT: [the] introduction however of a better hope by

Hebrews 7:22 Adj-GFS
GRK: τοσοῦτο καὶ κρείττονος διαθήκης γέγονεν
NAS: the guarantee of a better covenant.
KJV: made a surety of a better testament.
INT: so much also of a better covenant has become

Hebrews 8:6 Adj-GFS
GRK: ὅσῳ καὶ κρείττονός ἐστιν διαθήκης
NAS: the mediator of a better covenant,
KJV: the mediator of a better covenant,
INT: by so much as also of a better he is covenant

Hebrews 11:16 Adj-GFS
GRK: νῦν δὲ κρείττονος ὀρέγονται τοῦτ'
NAS: But as it is, they desire a better [country], that is, a heavenly one.
KJV: they desire a better [country], that is,
INT: now moreover a better they stretch forward to this

Hebrews 11:35 Adj-GFS
GRK: ἀπολύτρωσιν ἵνα κρείττονος ἀναστάσεως τύχωσιν
NAS: that they might obtain a better resurrection;
KJV: they might obtain a better resurrection:
INT: redemption that a better resurrection they might obtain

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page