κρεμάσαντες
Englishman's Concordance
κρεμάσαντες (kremasantes) — 2 Occurrences

Acts 5:30 V-APA-NMP
GRK: ὑμεῖς διεχειρίσασθε κρεμάσαντες ἐπὶ ξύλου
NAS: you had put to death by hanging Him on a cross.
KJV: ye slew and hanged on a tree.
INT: you killed having hanged on a tree

Acts 10:39 V-APA-NMP
GRK: καὶ ἀνεῖλαν κρεμάσαντες ἐπὶ ξύλου
NAS: put Him to death by hanging Him on a cross.
KJV: whom they slew and hanged on a tree:
INT: also they put to death having hanged [him] on a tree

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page