ἀδελφὸν
Englishman's Concordance
ἀδελφὸν (adelphon) — 41 Occurrences

Matthew 4:18 N-AMS
GRK: Ἀνδρέαν τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ βάλλοντας
NAS: and Andrew his brother, casting
KJV: Andrew his brother, casting a net
INT: Andrew the brother of him casting

Matthew 4:21 N-AMS
GRK: Ἰωάννην τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ ἐν
NAS: and John his brother, in the boat
KJV: John his brother, in a ship
INT: John the brother of him in

Matthew 10:21 N-AMS
GRK: δὲ ἀδελφὸς ἀδελφὸν εἰς θάνατον
NAS: will betray brother to death,
KJV: shall deliver up the brother to
INT: moreover brother brother to death

Matthew 17:1 N-AMS
GRK: Ἰωάννην τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ καὶ
NAS: and John his brother, and led
KJV: John his brother, and bringeth
INT: John the brother of him and

Matthew 18:15 N-AMS
GRK: ἐκέρδησας τὸν ἀδελφόν σου
NAS: to you, you have won your brother.
KJV: thou hast gained thy brother.
INT: you have gained the brother of you

Mark 1:16 N-AMS
GRK: Ἀνδρέαν τὸν ἀδελφὸν Σίμωνος ἀμφιβάλλοντας
NAS: and Andrew, the brother of Simon,
KJV: Andrew his brother casting a net
INT: Andrew the brother of Simon casting a net

Mark 1:19 N-AMS
GRK: Ἰωάννην τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ καὶ
NAS: and John his brother, who
KJV: John his brother, who also
INT: John the brother of him and

Mark 3:17 N-AMS
GRK: Ἰωάννην τὸν ἀδελφὸν τοῦ Ἰακώβου
NAS: and John the brother of James
KJV: and John the brother of James; and
INT: John the brother of James

Mark 5:37 N-AMS
GRK: Ἰωάννην τὸν ἀδελφὸν Ἰακώβου
NAS: and John the brother of James.
KJV: and John the brother of James.
INT: John the brother of James

Mark 13:12 N-AMS
GRK: παραδώσει ἀδελφὸς ἀδελφὸν εἰς θάνατον
NAS: will betray brother to death,
KJV: shall betray the brother to
INT: will deliver up brother brother to death

Luke 6:14 N-AMS
GRK: Ἀνδρέαν τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ καὶ
NAS: and Andrew his brother; and James
KJV: Andrew his brother, James and
INT: Andrew the brother of him and

John 1:41 N-AMS
GRK: πρῶτον τὸν ἀδελφὸν τὸν ἴδιον
NAS: first his own brother Simon and said
KJV: findeth his own brother Simon, and
INT: first the brother [his] own

Acts 12:2 N-AMS
GRK: Ἰάκωβον τὸν ἀδελφὸν Ἰωάννου μαχαίρῃ
NAS: And he had James the brother of John
KJV: James the brother of John
INT: James the brother of John with a sword

Romans 14:10 N-AMS
GRK: κρίνεις τὸν ἀδελφόν σου ἢ
NAS: do you judge your brother? Or
KJV: judge thy brother? or why
INT: judge you the brother you or

Romans 14:10 N-AMS
GRK: ἐξουθενεῖς τὸν ἀδελφόν σου πάντες
NAS: do you regard your brother with contempt?
KJV: thy brother? for
INT: do you despise the brother of you all

1 Corinthians 8:13 N-AMS
GRK: σκανδαλίζει τὸν ἀδελφόν μου οὐ
NAS: causes my brother to stumble,
KJV: make my brother to offend, I will eat
INT: cause to stumble the brother of me never

1 Corinthians 8:13 N-AMS
GRK: μὴ τὸν ἀδελφόν μου σκανδαλίσω
NAS: that I will not cause my brother to stumble.
KJV: I make my brother to offend.
INT: not the brother of me I might cause to stumble

2 Corinthians 2:13 N-AMS
GRK: Τίτον τὸν ἀδελφόν μου ἀλλὰ
NAS: Titus my brother; but taking my leave
KJV: Titus my brother: but taking my leave
INT: Titus the brother of me but

2 Corinthians 8:18 N-AMS
GRK: αὐτοῦ τὸν ἀδελφὸν οὗ ὁ
NAS: We have sent along with him the brother whose
KJV: with him the brother, whose praise
INT: him the brother of whom the

2 Corinthians 8:22 N-AMS
GRK: αὐτοῖς τὸν ἀδελφὸν ἡμῶν ὃν
NAS: We have sent with them our brother, whom
KJV: with them our brother, whom we have
INT: them the brother of us whom

2 Corinthians 12:18 N-AMS
GRK: συναπέστειλα τὸν ἀδελφόν μήτι ἐπλεονέκτησεν
NAS: [to go], and I sent the brother with him. Titus
KJV: with [him] I sent a brother. Did
INT: sent with [him] the brother not did exploit

Galatians 1:19 N-AMS
GRK: Ἰάκωβον τὸν ἀδελφὸν τοῦ κυρίου
NAS: James, the Lord's brother.
KJV: James the Lord's brother.
INT: James the brother of the Lord

Philippians 2:25 N-AMS
GRK: Ἐπαφρόδιτον τὸν ἀδελφὸν καὶ συνεργὸν
NAS: to you Epaphroditus, my brother and fellow worker
KJV: my brother, and
INT: Epaphroditus the brother and fellow worker

1 Thessalonians 3:2 N-AMS
GRK: Τιμόθεον τὸν ἀδελφὸν ἡμῶν καὶ
NAS: Timothy, our brother and God's
KJV: Timotheus, our brother, and minister
INT: Timothy the brother of us and

1 Thessalonians 4:6 N-AMS
GRK: πράγματι τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ διότι
NAS: and defraud his brother in the matter
KJV: defraud his brother in [any] matter:
INT: matter the brother of him because

2 Thessalonians 3:15 N-AMS
GRK: νουθετεῖτε ὡς ἀδελφόν
NAS: but admonish him as a brother.
KJV: admonish [him] as a brother.
INT: admonish [him] as a brother

Philemon 1:16 N-AMS
GRK: ὑπὲρ δοῦλον ἀδελφὸν ἀγαπητόν μάλιστα
NAS: a beloved brother, especially
KJV: a servant, a brother beloved,
INT: above a slave a brother beloved especially

Hebrews 8:11 N-AMS
GRK: ἕκαστος τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ λέγων
NAS: AND EVERYONE HIS BROTHER, SAYING,
KJV: every man his brother, saying, Know
INT: each the brother of him saying

Hebrews 13:23 N-AMS
GRK: Γινώσκετε τὸν ἀδελφὸν ἡμῶν Τιμόθεον
NAS: Take notice that our brother Timothy
KJV: Know ye that [our] brother Timothy
INT: Know you the brother of us Timothy

James 4:11 N-AMS
GRK: κρίνων τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ καταλαλεῖ
NAS: judges his brother, speaks against
KJV: his brother, speaketh evil
INT: judges the brother of him speaks against

1 John 2:9 N-AMS
GRK: καὶ τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ μισῶν
NAS: and [yet] hates his brother is in the darkness
KJV: hateth his brother, is in
INT: and the brother of him hates

1 John 2:10 N-AMS
GRK: ἀγαπῶν τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ ἐν
NAS: The one who loves his brother abides
KJV: He that loveth his brother abideth in
INT: loves the brother of him in

1 John 2:11 N-AMS
GRK: μισῶν τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ ἐν
NAS: But the one who hates his brother is in the darkness
KJV: he that hateth his brother is in
INT: hates the brother of him in

1 John 3:10 N-AMS
GRK: ἀγαπῶν τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ
NAS: the one who does not love his brother.
KJV: not his brother.
INT: loves the brother of him

1 John 3:12 N-AMS
GRK: ἔσφαξεν τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ καὶ
NAS: and slew his brother. And for what
KJV: slew his brother. And wherefore
INT: slew the brother of him and

1 John 3:15 N-AMS
GRK: μισῶν τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ ἀνθρωποκτόνος
NAS: who hates his brother is a murderer;
KJV: hateth his brother is a murderer:
INT: hates the brother of him a murderer

1 John 3:17 N-AMS
GRK: θεωρῇ τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ χρείαν
NAS: and sees his brother in need
KJV: seeth his brother have need,
INT: might see the brother of him need

1 John 4:20 N-AMS
GRK: καὶ τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ μισῇ
NAS: and hates his brother, he is a liar;
KJV: hateth his brother, he is a liar:
INT: and the brother of him should hate

1 John 4:20 N-AMS
GRK: ἀγαπῶν τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ ὃν
NAS: for the one who does not love his brother whom
KJV: not his brother whom he hath seen,
INT: loves the brother of him whom

1 John 4:21 N-AMS
GRK: καὶ τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ
NAS: God should love his brother also.
KJV: love his brother also.
INT: also the brother of him

1 John 5:16 N-AMS
GRK: ἴδῃ τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ ἁμαρτάνοντα
NAS: sees his brother committing
KJV: see his brother sin a sin
INT: should see the brother of him sinning

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page