1 John 4:20
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
1437 [e]Ἐάν
ean
IfConj
5100 [e]τις
tis
anyoneIPro-NMS
3004 [e]εἴπῃ
eipē
should sayV-ASA-3S
3754 [e]ὅτι
hoti
- ,Conj
25 [e]Ἀγαπῶ
Agapō
I loveV-PIA-1S
3588 [e]τὸν
ton
- Art-AMS
2316 [e]Θεόν,
Theon
God,N-AMS
2532 [e]καὶ
kai
andConj
3588 [e]τὸν
ton
theArt-AMS
80 [e]ἀδελφὸν
adelphon
brotherN-AMS
846 [e]αὐτοῦ
autou
of himPPro-GM3S
3404 [e]μισῇ,
misē
should hate,V-PSA-3S
5583 [e]ψεύστης
pseustēs
a liarN-NMS
1510 [e]ἐστίν·
estin
he is.V-PIA-3S
3588 [e]
ho
The [one]Art-NMS
1063 [e]γὰρ
gar
forConj
3361 [e]μὴ
notAdv
25 [e]ἀγαπῶν
agapōn
lovingV-PPA-NMS
3588 [e]τὸν
ton
theArt-AMS
80 [e]ἀδελφὸν
adelphon
brotherN-AMS
846 [e]αὐτοῦ
autou
of him,PPro-GM3S
3739 [e]ὃν
hon
whomRelPro-AMS
3708 [e]ἑώρακεν,
heōraken
he has seen,V-RIA-3S
3588 [e]τὸν
ton
- Art-AMS
2316 [e]Θεὸν
Theon
God,N-AMS
3739 [e]ὃν
hon
whomRelPro-AMS
3756 [e]οὐχ
ouch
notAdv
3708 [e]ἑώρακεν
heōraken
he has seen,V-RIA-3S
3756 [e]οὐ
ou
notAdv
1410 [e]δύναται
dynatai
is he ableV-PIM/P-3S
25 [e]ἀγαπᾶν.
agapan
to love.V-PNA

Greek Texts
ΙΩΑΝΝΟΥ Α΄ 4:20 Greek NT: Nestle 1904
ἐάν τις εἴπῃ ὅτι Ἀγαπῶ τὸν Θεόν, καὶ τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ μισῇ, ψεύστης ἐστίν· ὁ γὰρ μὴ ἀγαπῶν τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ ὃν ἑώρακεν, τὸν Θεὸν ὃν οὐχ ἑώρακεν οὐ δύναται ἀγαπᾶν.

ΙΩΑΝΝΟΥ Α΄ 4:20 Greek NT: Westcott and Hort 1881
ἐάν τις εἴπῃ ὅτι Ἀγαπῶ τὸν θεόν, καὶ τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ μισῇ, ψεύστης ἐστίν· ὁ γὰρ μὴ ἀγαπῶν τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ ὃν ἑώρακεν, τὸν θεὸν ὃν οὐχ ἑώρακεν οὐ δύναται ἀγαπᾷν.

ΙΩΑΝΝΟΥ Α΄ 4:20 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
ἐάν τις εἴπῃ ὅτι Ἀγαπῶ τὸν θεόν, καὶ τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ μισῇ, ψεύστης ἐστίν· ὁ γὰρ μὴ ἀγαπῶν τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ ὃν ἑώρακεν, τὸν θεὸν ὃν οὐχ ἑώρακεν οὐ δύναται ἀγαπᾷν.

ΙΩΑΝΝΟΥ Α΄ 4:20 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
Ἐάν τις εἴπῃ ὅτι Ἀγαπῶ τὸν θεόν, καὶ τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ μισῇ, ψεύστης ἐστίν· ὁ γὰρ μὴ ἀγαπῶν τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ ὃν ἑώρακεν, τὸν θεὸν ὃν οὐχ ἑώρακεν πῶς δύναται ἀγαπᾷν;

ΙΩΑΝΝΟΥ Α΄ 4:20 Greek NT: Greek Orthodox Church
ἐάν τις εἴπῃ ὅτι ἀγαπῶ τὸν Θεόν, καὶ τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ μισῇ, ψεύστης ἐστίν· ὁ γὰρ μὴ ἀγαπῶν τὸν ἀδελφὸν ὃν ἑώρακε, τὸν Θεὸν ὃν οὐχ ἑώρακε πῶς δύναται ἀγαπᾶν;

ΙΩΑΝΝΟΥ Α΄ 4:20 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
ἐάν τὶς λέγω ὅτι ἀγαπάω ὁ θεός καί ὁ ἀδελφός αὐτός μισέω ψεύστης εἰμί ὁ γάρ μή ἀγαπάω ὁ ἀδελφός αὐτός ὅς ὁράω ὁ θεός ὅς οὐ ὁράω οὐ δύναμαι ἀγαπάω

ΙΩΑΝΝΟΥ Α΄ 4:20 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
ἐάν τις εἴπῃ, ὅτι Ἀγαπῶ τὸν Θεόν, καὶ τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ μισῇ, ψεύστης ἐστίν· ὁ γὰρ μὴ ἀγαπῶν τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ ὃν ἑώρακε, τὸν Θεὸν ὃν οὐχ ἑώρακε πῶς δύναται ἀγαπᾷν;

ΙΩΑΝΝΟΥ Α΄ 4:20 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
ἐάν τις εἴπῃ ὅτι Ἀγαπῶ τὸν θεόν καὶ τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ μισῇ ψεύστης ἐστίν· ὁ γὰρ μὴ ἀγαπῶν τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ ὃν ἑώρακεν τὸν θεὸν ὃν οὐχ ἑώρακεν πῶς δύναται ἀγαπᾶν

1 John 4:20 Hebrew Bible
כי יאמר איש אהב אני את האלהים והוא שנא את אחיו כזב הוא כי אשר לא יאהב את אחיו אשר הוא ראה איככה יוכל לאהב את האלהים אשר איננו ראה אתו׃

1 John 4:20 Aramaic NT: Peshitta
ܐܢ ܕܝܢ ܐܢܫ ܢܐܡܪ ܕܡܚܒ ܐܢܐ ܠܐܠܗܐ ܘܠܐܚܘܗܝ ܤܢܐ ܕܓܠܐ ܗܘ ܗܘ ܓܝܪ ܕܠܐܚܘܗܝ ܕܡܬܚܙܐ ܠܐ ܡܚܒ ܠܐܠܗܐ ܗܘ ܕܠܐ ܡܬܚܙܐ ܐܝܟܢܐ ܡܫܟܚ ܕܢܚܒ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
If someone says, "I love God," and hates his brother, he is a liar; for the one who does not love his brother whom he has seen, cannot love God whom he has not seen.

King James Bible
If a man say, I love God, and hateth his brother, he is a liar: for he that loveth not his brother whom he hath seen, how can he love God whom he hath not seen?

Holman Christian Standard Bible
If anyone says, "I love God," yet hates his brother, he is a liar. For the person who does not love his brother he has seen cannot love the God he has not seen.
Treasury of Scripture Knowledge

a man. See on ch.

1 John 2:4 He that said, I know him, and keeps not his commandments, is a liar, …

1 John 3:17 But whoever has this world's good, and sees his brother have need, …

not. See on ver.

1 John 4:12 No man has seen God at any time. If we love one another, God dwells …

Links
1 John 4:201 John 4:20 NIV1 John 4:20 NLT1 John 4:20 ESV1 John 4:20 NASB1 John 4:20 KJV1 John 4:20 Bible Apps1 John 4:20 Biblia Paralela1 John 4:20 Chinese Bible1 John 4:20 French Bible1 John 4:20 German BibleBible Hub
1 John 4:19
Top of Page
Top of Page