δύναται
Englishman's Concordance
δύναται (dynatai) — 71 Occurrences

Matthew 3:9 V-PIM/P-3S
GRK: ὑμῖν ὅτι δύναται ὁ θεὸς
NAS: God is able to raise
KJV: that God is able of these
INT: to you that able is God

Matthew 5:14 V-PIM/P-3S
GRK: κόσμου οὐ δύναται πόλις κρυβῆναι
NAS: set on a hill cannot be hidden;
INT: world not is able A city to be hidden

Matthew 6:24 V-PIM/P-3S
GRK: Οὐδεὶς δύναται δυσὶ κυρίοις
NAS: No one can serve two
KJV: No man can serve two
INT: No one is able two masters

Matthew 6:27 V-PIM/P-3S
GRK: ὑμῶν μεριμνῶν δύναται προσθεῖναι ἐπὶ
NAS: of you by being worried can add
KJV: of you by taking thought can add one
INT: you by being anxious is able to add to

Matthew 7:18 V-PIM/P-3S
GRK: οὐ δύναται δένδρον ἀγαθὸν
NAS: A good tree cannot produce bad
INT: not is able a tree good

Matthew 12:29 V-PIM/P-3S
GRK: ἢ πῶς δύναταί τις εἰσελθεῖν
NAS: Or how can anyone enter
KJV: Or else how can one enter
INT: Or how is able anyone to enter

Matthew 19:25 V-PIM/P-3S
GRK: Τίς ἄρα δύναται σωθῆναι
NAS: Then who can be saved?
KJV: Who then can be saved?
INT: Who then is able to be saved

Matthew 26:42 V-PIM/P-3S
GRK: εἰ οὐ δύναται τοῦτο παρελθεῖν
NAS: if this cannot pass away unless
KJV: this cup may not pass away
INT: if not it is possible this pass

Matthew 27:42 V-PIM/P-3S
GRK: ἑαυτὸν οὐ δύναται σῶσαι βασιλεὺς
NAS: others; He cannot save
INT: himself not his is able to save King

Mark 2:7 V-PIM/P-3S
GRK: βλασφημεῖ τίς δύναται ἀφιέναι ἁμαρτίας
NAS: who can forgive
KJV: blasphemies? who can forgive sins
INT: he blasphemies Who is able to forgive sins

Mark 3:23 V-PIM/P-3S
GRK: αὐτοῖς Πῶς δύναται Σατανᾶς Σατανᾶν
NAS: How can Satan
KJV: parables, How can Satan cast out
INT: to them How can Satan Satan

Mark 3:24 V-PIM/P-3S
GRK: μερισθῇ οὐ δύναται σταθῆναι ἡ
NAS: itself, that kingdom cannot stand.
INT: be divided not is able to stand the

Mark 3:26 V-PIM/P-3S
GRK: ἐμερίσθη οὐ δύναται στῆναι ἀλλὰ
NAS: and is divided, he cannot stand,
INT: has been divided not he is able to stand but

Mark 3:27 V-PIM/P-3S
GRK: ἀλλ' οὐ δύναται οὐδεὶς εἰς
NAS: But no one can enter the strong
INT: But not is able no one into

Mark 7:15 V-PIM/P-3S
GRK: αὐτὸν ὃ δύναται κοινῶσαι αὐτόν
NAS: the man which can defile
KJV: into him can defile him:
INT: him which is able to defile him

Mark 7:18 V-PIM/P-3S
GRK: ἄνθρωπον οὐ δύναται αὐτὸν κοινῶσαι
NAS: from outside cannot defile
INT: man not is able him to defile

Mark 9:3 V-PIM/P-3S
GRK: γῆς οὐ δύναται οὕτως λευκᾶναι
NAS: launderer on earth can whiten them.
KJV: on earth can white them.
INT: earth not is able thus to whiten

Mark 9:29 V-PIM/P-3S
GRK: ἐν οὐδενὶ δύναται ἐξελθεῖν εἰ
NAS: kind cannot come
KJV: This kind can come forth by
INT: by nothing can go out if

Mark 10:26 V-PIM/P-3S
GRK: Καὶ τίς δύναται σωθῆναι
NAS: to Him, Then who can be saved?
KJV: Who then can be saved?
INT: And who is able to be saved

Mark 15:31 V-PIM/P-3S
GRK: ἑαυτὸν οὐ δύναται σῶσαι
NAS: others; He cannot save
INT: himself not he is able to save

Luke 3:8 V-PIM/P-3S
GRK: ὑμῖν ὅτι δύναται ὁ θεὸς
NAS: God is able to raise
KJV: That God is able of these
INT: to you that is able God

Luke 5:21 V-PIM/P-3S
GRK: βλασφημίας τίς δύναται ἁμαρτίας ἀφεῖναι
NAS: blasphemies? Who can forgive sins,
KJV: blasphemies? Who can forgive sins,
INT: blasphemies who is able sins to forgive

Luke 6:39 V-PIM/P-3S
GRK: αὐτοῖς Μήτι δύναται τυφλὸς τυφλὸν
NAS: man cannot guide
KJV: unto them, Can the blind lead
INT: to them not Is able a blind [man] a blind [man]

Luke 12:25 V-PIM/P-3S
GRK: ὑμῶν μεριμνῶν δύναται ἐπὶ τὴν
NAS: of you by worrying can add
KJV: you with taking thought can add to
INT: you [by] being anxious is able to the

Luke 14:26 V-PIM/P-3S
GRK: ἑαυτοῦ οὐ δύναται εἶναί μου
NAS: life, he cannot be My disciple.
INT: of him not he is able to be of me

Luke 14:27 V-PIM/P-3S
GRK: μου οὐ δύναται εἶναί μου
NAS: after Me cannot be My disciple.
INT: me not is able to be my

Luke 14:33 V-PIM/P-3S
GRK: ὑπάρχουσιν οὐ δύναται εἶναί μου
NAS: none of you can be My disciple
INT: possesses not is able be my

Luke 16:13 V-PIM/P-3S
GRK: Οὐδεὶς οἰκέτης δύναται δυσὶ κυρίοις
NAS: No servant can serve two
KJV: No servant can serve two
INT: No servant is able two masters

Luke 18:26 V-PIM/P-3S
GRK: Καὶ τίς δύναται σωθῆναι
NAS: Then who can be saved?
KJV: Who then can be saved?
INT: then who is able to be saved

John 1:46 V-PIM/P-3S
GRK: Ἐκ Ναζαρὲτ δύναταί τι ἀγαθὸν
NAS: said to him, Can any
KJV: unto him, Can there any
INT: Out of Nazareth can any good thing

John 3:2 V-PIM/P-3S
GRK: οὐδεὶς γὰρ δύναται ταῦτα τὰ
NAS: for no one can do
KJV: for no man can do these
INT: no one indeed is able these

John 3:3 V-PIM/P-3S
GRK: ἄνωθεν οὐ δύναται ἰδεῖν τὴν
NAS: again he cannot see
KJV: again, he cannot see
INT: anew not he is able to see the

John 3:4 V-PIM/P-3S
GRK: Νικόδημος Πῶς δύναται ἄνθρωπος γεννηθῆναι
NAS: said to Him, How can a man be born
KJV: him, How can a man be born
INT: Nicodemus How can a man be born

John 3:4 V-PIM/P-3S
GRK: ὤν μὴ δύναται εἰς τὴν
NAS: when he is old? He cannot enter
INT: being not can he into the

John 3:5 V-PIM/P-3S
GRK: πνεύματος οὐ δύναται εἰσελθεῖν εἰς
NAS: and the Spirit he cannot enter
INT: of Spirit not he is able to enter into

John 3:9 V-PIM/P-3S
GRK: αὐτῷ Πῶς δύναται ταῦτα γενέσθαι
NAS: to Him, How can these things
KJV: unto him, How can these things be?
INT: to him How can these things be

John 3:27 V-PIM/P-3S
GRK: εἶπεν Οὐ δύναται ἄνθρωπος λαμβάνειν
NAS: and said, A man can receive nothing
KJV: said, A man can receive nothing,
INT: said nothing Is able a man to receive

John 5:19 V-PIM/P-3S
GRK: ὑμῖν οὐ δύναται ὁ υἱὸς
NAS: I say to you, the Son can do nothing
KJV: unto you, The Son can do nothing
INT: to you not is able the Son

John 6:44 V-PIM/P-3S
GRK: οὐδεὶς δύναται ἐλθεῖν πρός
NAS: No one can come to Me unless
KJV: No man can come to
INT: No one is able to come to

John 6:52 V-PIM/P-3S
GRK: λέγοντες Πῶς δύναται οὗτος ἡμῖν
NAS: saying, How can this man give
KJV: saying, How can this man give
INT: saying How is able he us

John 6:60 V-PIM/P-3S
GRK: οὗτος τίς δύναται αὐτοῦ ἀκούειν
NAS: statement; who can listen to it?
KJV: saying; who can hear it?
INT: this who is able it to hear

John 6:65 V-PIM/P-3S
GRK: ὅτι οὐδεὶς δύναται ἐλθεῖν πρός
NAS: to you, that no one can come
KJV: that no man can come unto
INT: that no one is able to come to

John 7:7 V-PIM/P-3S
GRK: οὐ δύναται ὁ κόσμος
NAS: The world cannot hate
INT: not is able the world

John 9:4 V-PIM/P-3S
GRK: ὅτε οὐδεὶς δύναται ἐργάζεσθαι
NAS: when no one can work.
KJV: when no man can work.
INT: when no one is able to work

John 9:16 V-PIM/P-3S
GRK: ἔλεγον Πῶς δύναται ἄνθρωπος ἁμαρτωλὸς
NAS: How can a man
KJV: said, How can a man that is a sinner
INT: said How can a man a sinner

John 10:21 V-PIM/P-3S
GRK: μὴ δαιμόνιον δύναται τυφλῶν ὀφθαλμοὺς
NAS: A demon cannot open
INT: not A demon is able of [the] blind [the] eyes

John 10:29 V-PIM/P-3S
GRK: καὶ οὐδεὶς δύναται ἁρπάζειν ἐκ
NAS: and no one is able to snatch
KJV: no [man] is able to pluck
INT: and no one is able to seize out of

John 10:35 V-PIM/P-3S
GRK: καὶ οὐ δύναται λυθῆναι ἡ
NAS: (and the Scripture cannot be broken),
INT: and not is able be broken the

John 14:17 V-PIM/P-3S
GRK: κόσμος οὐ δύναται λαβεῖν ὅτι
NAS: whom the world cannot receive, because
INT: world not is able receive because

John 15:4 V-PIM/P-3S
GRK: κλῆμα οὐ δύναται καρπὸν φέρειν
NAS: in Me, and I in you. As the branch cannot bear
INT: branch not is able fruit to bear

Acts 10:47 V-PIM/P-3S
GRK: τὸ ὕδωρ δύναται κωλῦσαί τις
NAS: Surely no one can refuse the water
INT: The water can forbid any one

Acts 25:11 V-PIM/P-3S
GRK: οὐδείς με δύναται αὐτοῖς χαρίσασθαι
NAS: me, no one can hand
KJV: me, no man may deliver me
INT: no one me can to them give up

Romans 8:7 V-PIM/P-3S
GRK: οὐδὲ γὰρ δύναται
NAS: for it is not even able [to do so],
KJV: neither indeed can be.
INT: not even indeed can it [be]

1 Corinthians 2:14 V-PIM/P-3S
GRK: καὶ οὐ δύναται γνῶναι ὅτι
NAS: for they are foolishness to him; and he cannot understand
KJV: neither can he know
INT: and not he is able know [them] because

1 Corinthians 3:11 V-PIM/P-3S
GRK: ἄλλον οὐδεὶς δύναται θεῖναι παρὰ
NAS: For no man can lay a foundation
KJV: other foundation can no man lay
INT: other no one is able to lay besides

1 Corinthians 12:3 V-PIM/P-3S
GRK: καὶ οὐδεὶς δύναται εἰπεῖν ΚΥΡΙΟΣ
NAS: and no one can say,
KJV: and [that] no man can say that Jesus
INT: and no one can say Lord

1 Corinthians 12:21 V-PIM/P-3S
GRK: οὐ δύναται δὲ ὁ
NAS: And the eye cannot say to the hand,
INT: not is able moreover the

1 Corinthians 15:50 V-PIM/P-3S
GRK: κληρονομῆσαι οὐ δύναται οὐδὲ ἡ
NAS: and blood cannot inherit
INT: to inherit not is able nor the

1 Timothy 6:16 V-PIM/P-3S
GRK: οὐδὲ ἰδεῖν δύναται ᾧ τιμὴ
NAS: has seen or can see. To Him [be] honor
KJV: hath seen, nor can see: to whom
INT: nor to see is able to whom honor

2 Timothy 2:13 V-PIM/P-3S
GRK: ἑαυτὸν οὐ δύναται
NAS: faithful, for He cannot deny
INT: himself not he is able

Hebrews 2:18 V-PIM/P-3S
GRK: αὐτὸς πειρασθείς δύναται τοῖς πειραζομένοις
NAS: He has suffered, He is able to come to the aid
KJV: being tempted, he is able to succour
INT: himself having been tempted he is able those being tempted

Hebrews 7:25 V-PIM/P-3S
GRK: τὸ παντελὲς δύναται τοὺς προσερχομένους
NAS: Therefore He is able also to save
KJV: Wherefore he is able also to save them
INT: the uttermost he is able those who approach

Hebrews 10:1 V-PIM/P-3P
GRK: διηνεκὲς οὐδέποτε δύναται τοὺς προσερχομένους
NAS: form of things, can never, by the same
KJV: of the things, can never
INT: continually never is able those who approach

James 2:14 V-PIM/P-3S
GRK: ἔχῃ μὴ δύναται ἡ πίστις
NAS: no works? Can that faith save
KJV: not works? can faith save
INT: have not is able faith

James 3:8 V-PIM/P-3S
GRK: οὐδεὶς δαμάσαι δύναται ἀνθρώπων ἀκατάστατον
NAS: But no one can tame the tongue;
KJV: But the tongue can no man
INT: no one to subdue is able of men [it is] an unrestrainable

James 3:12 V-PIM/P-3S
GRK: μὴ δύναται ἀδελφοί μου
NAS: Can a fig tree, my brethren,
INT: not Is able brothers of me

1 John 3:9 V-PIM/P-3S
GRK: καὶ οὐ δύναται ἁμαρτάνειν ὅτι
NAS: abides in him; and he cannot sin,
INT: and not he is able to sin because

1 John 4:20 V-PIM/P-3S
GRK: ἑώρακεν οὐ δύναται ἀγαπᾷν
NAS: whom he has seen, cannot love God
KJV: he hath seen, how can he love God
INT: he has seen not is able to love

Revelation 3:8 V-PIM/P-3S
GRK: ἣν οὐδεὶς δύναται κλεῖσαι αὐτήν
NAS: which no one can shut, because
KJV: and no man can shut it:
INT: which no one is able to shut it

Revelation 6:17 V-PIM/P-3S
GRK: καὶ τίς δύναται σταθῆναι
NAS: has come, and who is able to stand?
KJV: and who shall be able to stand?
INT: and who is able to stand

Revelation 13:4 V-PIM/P-3S
GRK: καὶ τίς δύναται πολεμῆσαι μετ'
NAS: and who is able to wage war
KJV: who is able to make war
INT: and who is able to make war with

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Greek 1410
210 Occurrences


δυναίμην — 1 Occ.
δύναιντο — 2 Occ.
δύναμαι — 7 Occ.
δυνάμενα — 2 Occ.
δυνάμεναι — 1 Occ.
δυναμένη — 1 Occ.
δυναμένῳ — 4 Occ.
δυναμένων — 1 Occ.
δυνάμενοι — 3 Occ.
δυνάμενον — 4 Occ.
δυνάμενος — 5 Occ.
δυναμένου — 3 Occ.
δυναμένους — 1 Occ.
Δυνάμεθα — 9 Occ.
δύνανται — 9 Occ.
δύνασαι — 7 Occ.
δύνασθαι — 8 Occ.
δύνασθε — 27 Occ.
δύναται — 71 Occ.
δύνῃ — 4 Occ.
δυνήσῃ — 1 Occ.
δυνήσεσθε — 2 Occ.
δυνήσεται — 5 Occ.
δυνησόμεθα — 1 Occ.
δυνήσονται — 1 Occ.
δύνηται — 1 Occ.
δυνηθῆτε — 1 Occ.
δύνωνται — 1 Occ.
ἠδύναντο — 3 Occ.
ἠδύνατο — 4 Occ.
ἠδυνήθη — 1 Occ.
ἠδυνήθημεν — 2 Occ.
ἠδυνήθην — 1 Occ.
ἠδυνήθησαν — 3 Occ.
ἠδυνήθητε — 1 Occ.
ἐδύνασθε — 1 Occ.
ἐδύνατο — 11 Occ.
Additional Entries
δυνάμενοι — 3 Occ.
δυνάμενον — 4 Occ.
δυνάμενος — 5 Occ.
δυναμένου — 3 Occ.
δυναμένους — 1 Occ.
Δυνάμεθα — 9 Occ.
δύνανται — 9 Occ.
δύνασαι — 7 Occ.
δύνασθαι — 8 Occ.
δύνασθε — 27 Occ.
δύνῃ — 4 Occ.
δυνήσῃ — 1 Occ.
δυνήσεσθε — 2 Occ.
δυνήσεται — 5 Occ.
δυνησόμεθα — 1 Occ.
δυνήσονται — 1 Occ.
δύνηται — 1 Occ.
δυνηθῆτε — 1 Occ.
δύνωνται — 1 Occ.
ἠδύναντο — 3 Occ.


Prev
Top of Page
Top of Page