δυναμένῳ
Englishman's Concordance
δυναμένῳ (dynamenō) — 4 Occurrences

Acts 20:32 V-PPM/P-DMS
GRK: αὐτοῦ τῷ δυναμένῳ οἰκοδομῆσαι καὶ
NAS: of His grace, which is able to build
KJV: which is able to build you up,
INT: of him which is able to build up and

Romans 16:25 V-PPM/P-DMS
GRK: Τῷ δὲ δυναμένῳ ὑμᾶς στηρίξαι
NAS: Now to Him who is able to establish
KJV: Now to him that is of power to stablish
INT: to him who moreover is able you to strengthen

Ephesians 3:20 V-PPM/P-DMS
GRK: Τῷ δὲ δυναμένῳ ὑπὲρ πάντα
NAS: Now to Him who is able to do
KJV: Now unto him that is able to do
INT: to him who moreover is able above all things

Jude 1:24 V-PPM/P-DMS
GRK: Τῷ δὲ δυναμένῳ φυλάξαι ὑμᾶς
NAS: Now to Him who is able to keep
KJV: Now unto him that is able to keep you
INT: to him who moreover is able to keep you

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Greek 1410
210 Occurrences


δυναίμην — 1 Occ.
δύναιντο — 2 Occ.
δύναμαι — 7 Occ.
δυνάμενα — 2 Occ.
δυνάμεναι — 1 Occ.
δυναμένη — 1 Occ.
δυναμένῳ — 4 Occ.
δυναμένων — 1 Occ.
δυνάμενοι — 3 Occ.
δυνάμενον — 4 Occ.
δυνάμενος — 5 Occ.
δυναμένου — 3 Occ.
δυναμένους — 1 Occ.
Δυνάμεθα — 9 Occ.
δύνανται — 9 Occ.
δύνασαι — 7 Occ.
δύνασθαι — 8 Occ.
δύνασθε — 27 Occ.
δύναται — 71 Occ.
δύνῃ — 4 Occ.
δυνήσῃ — 1 Occ.
δυνήσεσθε — 2 Occ.
δυνήσεται — 5 Occ.
δυνησόμεθα — 1 Occ.
δυνήσονται — 1 Occ.
δύνηται — 1 Occ.
δυνηθῆτε — 1 Occ.
δύνωνται — 1 Occ.
ἠδύναντο — 3 Occ.
ἠδύνατο — 4 Occ.
ἠδυνήθη — 1 Occ.
ἠδυνήθημεν — 2 Occ.
ἠδυνήθην — 1 Occ.
ἠδυνήθησαν — 3 Occ.
ἠδυνήθητε — 1 Occ.
ἐδύνασθε — 1 Occ.
ἐδύνατο — 11 Occ.
Additional Entries
δραχμὴν — 2 Occ.
δρέπανον — 8 Occ.
δρόμον — 3 Occ.
Δρουσίλλῃ — 1 Occ.
δυναίμην — 1 Occ.
δύναιντο — 2 Occ.
δύναμαι — 7 Occ.
δυνάμενα — 2 Occ.
δυνάμεναι — 1 Occ.
δυναμένη — 1 Occ.
δυναμένων — 1 Occ.
δυνάμενοι — 3 Occ.
δυνάμενον — 4 Occ.
δυνάμενος — 5 Occ.
δυναμένου — 3 Occ.
δυναμένους — 1 Occ.
Δυνάμεθα — 9 Occ.
δύνανται — 9 Occ.
δύνασαι — 7 Occ.
δύνασθαι — 8 Occ.


Prev
Top of Page
Top of Page