δυνήσεται
Englishman's Concordance
δυνήσεται (dynēsetai) — 5 Occurrences

Mark 3:25 V-FIM-3S
GRK: μερισθῇ οὐ δυνήσεται ἡ οἰκία
NAS: that house will not be able to stand.
INT: be divided not is able the house

Mark 8:4 V-FIM-3S
GRK: Πόθεν τούτους δυνήσεταί τις ὧδε
NAS: will anyone be able [to find enough] bread
KJV: him, From whence can a man satisfy
INT: from where these will be able anyone here

Mark 9:39 V-FIM-3S
GRK: μου καὶ δυνήσεται ταχὺ κακολογῆσαί
NAS: in My name, and be able soon afterward
KJV: name, that can lightly speak evil
INT: of me and be able readily to speak evil of

Romans 8:39 V-FIM-3S
GRK: κτίσις ἑτέρα δυνήσεται ἡμᾶς χωρίσαι
NAS: created thing, will be able to separate
KJV: creature, shall be able to separate
INT: created thing other will be able us to separate

1 Corinthians 6:5 V-FIM-3S
GRK: σοφὸς ὃς δυνήσεται διακρῖναι ἀνὰ
NAS: who will be able to decide
KJV: that shall be able to judge
INT: a wise [man] who will be able to decide in

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Greek 1410
210 Occurrences


δυναίμην — 1 Occ.
δύναιντο — 2 Occ.
δύναμαι — 7 Occ.
δυνάμενα — 2 Occ.
δυνάμεναι — 1 Occ.
δυναμένη — 1 Occ.
δυναμένῳ — 4 Occ.
δυναμένων — 1 Occ.
δυνάμενοι — 3 Occ.
δυνάμενον — 4 Occ.
δυνάμενος — 5 Occ.
δυναμένου — 3 Occ.
δυναμένους — 1 Occ.
Δυνάμεθα — 9 Occ.
δύνανται — 9 Occ.
δύνασαι — 7 Occ.
δύνασθαι — 8 Occ.
δύνασθε — 27 Occ.
δύναται — 71 Occ.
δύνῃ — 4 Occ.
δυνήσῃ — 1 Occ.
δυνήσεσθε — 2 Occ.
δυνήσεται — 5 Occ.
δυνησόμεθα — 1 Occ.
δυνήσονται — 1 Occ.
δύνηται — 1 Occ.
δυνηθῆτε — 1 Occ.
δύνωνται — 1 Occ.
ἠδύναντο — 3 Occ.
ἠδύνατο — 4 Occ.
ἠδυνήθη — 1 Occ.
ἠδυνήθημεν — 2 Occ.
ἠδυνήθην — 1 Occ.
ἠδυνήθησαν — 3 Occ.
ἠδυνήθητε — 1 Occ.
ἐδύνασθε — 1 Occ.
ἐδύνατο — 11 Occ.
Additional Entries
δυναμένους — 1 Occ.
Δυνάμεθα — 9 Occ.
δύνανται — 9 Occ.
δύνασαι — 7 Occ.
δύνασθαι — 8 Occ.
δύνασθε — 27 Occ.
δύναται — 71 Occ.
δύνῃ — 4 Occ.
δυνήσῃ — 1 Occ.
δυνήσεσθε — 2 Occ.
δυνησόμεθα — 1 Occ.
δυνήσονται — 1 Occ.
δύνηται — 1 Occ.
δυνηθῆτε — 1 Occ.
δύνωνται — 1 Occ.
ἠδύναντο — 3 Occ.
ἠδύνατο — 4 Occ.
ἠδυνήθη — 1 Occ.
ἠδυνήθημεν — 2 Occ.
ἠδυνήθην — 1 Occ.


Prev
Top of Page
Top of Page