δυνάμενος
Englishman's Concordance
δυνάμενος (dynamenos) — 5 Occurrences

Matthew 19:12 V-PPM/P-NMS
GRK: οὐρανῶν ὁ δυνάμενος χωρεῖν χωρείτω
NAS: of heaven. He who is able to accept
KJV: of heaven's sake. He that is able to receive
INT: heavens He who is able to receive [it] let him receive [it]

Luke 1:20 V-PPM/P-NMS
GRK: καὶ μὴ δυνάμενος λαλῆσαι ἄχρι
KJV: and not able to speak, until
INT: and not able to speak until

Galatians 3:21 V-PPM/P-NMS
GRK: νόμος ὁ δυνάμενος ζωοποιῆσαι ὄντως
NAS: had been given which was able to impart life,
KJV: which could have given life,
INT: a law which was able to give life indeed

Hebrews 5:2 V-PPM/P-NMS
GRK: μετριοπαθεῖν δυνάμενος τοῖς ἀγνοοῦσιν
NAS: he can deal gently with the ignorant
KJV: Who can have compassion
INT: to exercise forbearance being able with those being ignorant

James 4:12 V-PPM/P-NMS
GRK: κριτής ὁ δυνάμενος σῶσαι καὶ
NAS: and Judge, the One who is able to save
KJV: lawgiver, who is able to save and
INT: judge who is able to save and

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Greek 1410
210 Occurrences


δυναίμην — 1 Occ.
δύναιντο — 2 Occ.
δύναμαι — 7 Occ.
δυνάμενα — 2 Occ.
δυνάμεναι — 1 Occ.
δυναμένη — 1 Occ.
δυναμένῳ — 4 Occ.
δυναμένων — 1 Occ.
δυνάμενοι — 3 Occ.
δυνάμενον — 4 Occ.
δυνάμενος — 5 Occ.
δυναμένου — 3 Occ.
δυναμένους — 1 Occ.
Δυνάμεθα — 9 Occ.
δύνανται — 9 Occ.
δύνασαι — 7 Occ.
δύνασθαι — 8 Occ.
δύνασθε — 27 Occ.
δύναται — 71 Occ.
δύνῃ — 4 Occ.
δυνήσῃ — 1 Occ.
δυνήσεσθε — 2 Occ.
δυνήσεται — 5 Occ.
δυνησόμεθα — 1 Occ.
δυνήσονται — 1 Occ.
δύνηται — 1 Occ.
δυνηθῆτε — 1 Occ.
δύνωνται — 1 Occ.
ἠδύναντο — 3 Occ.
ἠδύνατο — 4 Occ.
ἠδυνήθη — 1 Occ.
ἠδυνήθημεν — 2 Occ.
ἠδυνήθην — 1 Occ.
ἠδυνήθησαν — 3 Occ.
ἠδυνήθητε — 1 Occ.
ἐδύνασθε — 1 Occ.
ἐδύνατο — 11 Occ.
Additional Entries
δυναίμην — 1 Occ.
δύναιντο — 2 Occ.
δύναμαι — 7 Occ.
δυνάμενα — 2 Occ.
δυνάμεναι — 1 Occ.
δυναμένη — 1 Occ.
δυναμένῳ — 4 Occ.
δυναμένων — 1 Occ.
δυνάμενοι — 3 Occ.
δυνάμενον — 4 Occ.
δυναμένου — 3 Occ.
δυναμένους — 1 Occ.
Δυνάμεθα — 9 Occ.
δύνανται — 9 Occ.
δύνασαι — 7 Occ.
δύνασθαι — 8 Occ.
δύνασθε — 27 Occ.
δύναται — 71 Occ.
δύνῃ — 4 Occ.
δυνήσῃ — 1 Occ.


Prev
Top of Page
Top of Page