δύνασαι
Englishman's Concordance
δύνασαι (dynasai) — 7 Occurrences

Matthew 5:36 V-PIM/P-2S
GRK: ὅτι οὐ δύνασαι μίαν τρίχα
NAS: by your head, for you cannot make
KJV: head, because thou canst not make
INT: because not you are able one hair

Matthew 8:2 V-PIM/P-2S
GRK: ἐὰν θέλῃς δύνασαί με καθαρίσαι
NAS: You are willing, You can make me clean.
KJV: if thou wilt, thou canst make me
INT: if you are willing you are able me to cleanse

Mark 1:40 V-PIM/P-2S
GRK: Ἐὰν θέλῃς δύνασαί με καθαρίσαι
NAS: You are willing, You can make me clean.
KJV: If thou wilt, thou canst make me
INT: If you are willing you are able me to cleanse

Luke 5:12 V-PIM/P-2S
GRK: ἐὰν θέλῃς δύνασαί με καθαρίσαι
NAS: You are willing, You can make me clean.
KJV: if thou wilt, thou canst make me
INT: if you will you are able me to cleanse

Luke 6:42 V-PIM/P-2S
GRK: πῶς δύνασαι λέγειν τῷ
NAS: Or how can you say to your brother,
KJV: Either how canst thou say to thy
INT: how are you able to say to

John 13:36 V-PIM/P-2S
GRK: ὑπάγω οὐ δύνασαί μοι νῦν
NAS: Where I go, you cannot follow Me now;
KJV: Whither I go, thou canst not follow
INT: I go not you are able me now

1 Corinthians 7:21 V-PIM/P-2S
GRK: εἰ καὶ δύνασαι ἐλεύθερος γενέσθαι
NAS: about it; but if you are able also
KJV: but if thou mayest be made free,
INT: if moreover you are able free to become

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Greek 1410
210 Occurrences


δυναίμην — 1 Occ.
δύναιντο — 2 Occ.
δύναμαι — 7 Occ.
δυνάμενα — 2 Occ.
δυνάμεναι — 1 Occ.
δυναμένη — 1 Occ.
δυναμένῳ — 4 Occ.
δυναμένων — 1 Occ.
δυνάμενοι — 3 Occ.
δυνάμενον — 4 Occ.
δυνάμενος — 5 Occ.
δυναμένου — 3 Occ.
δυναμένους — 1 Occ.
Δυνάμεθα — 9 Occ.
δύνανται — 9 Occ.
δύνασαι — 7 Occ.
δύνασθαι — 8 Occ.
δύνασθε — 27 Occ.
δύναται — 71 Occ.
δύνῃ — 4 Occ.
δυνήσῃ — 1 Occ.
δυνήσεσθε — 2 Occ.
δυνήσεται — 5 Occ.
δυνησόμεθα — 1 Occ.
δυνήσονται — 1 Occ.
δύνηται — 1 Occ.
δυνηθῆτε — 1 Occ.
δύνωνται — 1 Occ.
ἠδύναντο — 3 Occ.
ἠδύνατο — 4 Occ.
ἠδυνήθη — 1 Occ.
ἠδυνήθημεν — 2 Occ.
ἠδυνήθην — 1 Occ.
ἠδυνήθησαν — 3 Occ.
ἠδυνήθητε — 1 Occ.
ἐδύνασθε — 1 Occ.
ἐδύνατο — 11 Occ.
Additional Entries
δυναμένη — 1 Occ.
δυναμένῳ — 4 Occ.
δυναμένων — 1 Occ.
δυνάμενοι — 3 Occ.
δυνάμενον — 4 Occ.
δυνάμενος — 5 Occ.
δυναμένου — 3 Occ.
δυναμένους — 1 Occ.
Δυνάμεθα — 9 Occ.
δύνανται — 9 Occ.
δύνασθαι — 8 Occ.
δύνασθε — 27 Occ.
δύναται — 71 Occ.
δύνῃ — 4 Occ.
δυνήσῃ — 1 Occ.
δυνήσεσθε — 2 Occ.
δυνήσεται — 5 Occ.
δυνησόμεθα — 1 Occ.
δυνήσονται — 1 Occ.
δύνηται — 1 Occ.


Prev
Top of Page
Top of Page