John 13:36
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
3004 [e]Λέγει
Legei
SaysV-PIA-3S
846 [e]αὐτῷ
autō
to HimPPro-DM3S
4613 [e]Σίμων
Simōn
SimonN-NMS
4074 [e]Πέτρος
Petros
Peter,N-NMS
2962 [e]Κύριε,
Kyrie
Lord,N-VMS
4226 [e]ποῦ
pou
whereAdv
5217 [e]ὑπάγεις;
hypageis
go You?V-PIA-2S
611 [e]Ἀπεκρίθη
apekrithē
AnsweredV-AIP-3S
846 [e][αὐτῷ]
autō
himPPro-DM3S
2424 [e]Ἰησοῦς
Iēsous
Jesus,N-NMS
3699 [e]Ὅπου
Hopou
WhereAdv
5217 [e]ὑπάγω
hypagō
I go,V-PIA-1S
3756 [e]οὐ
ou
notAdv
1410 [e]δύνασαί
dynasai
you are ableV-PIM/P-2S
1473 [e]μοι
moi
MePPro-D1S
3568 [e]νῦν
nyn
nowAdv
190 [e]ἀκολουθῆσαι,
akolouthēsai
to follow;V-ANA
190 [e]ἀκολουθήσεις
akolouthēseis
you will followV-FIA-2S
1161 [e]δὲ
de
howeverConj
5305 [e]ὕστερον.
hysteron
afterward.Adv

Greek Texts
ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 13:36 Greek NT: Nestle 1904
Λέγει αὐτῷ Σίμων Πέτρος Κύριε, ποῦ ὑπάγεις; ἀπεκρίθη Ἰησοῦς Ὅπου ὑπάγω οὐ δύνασαί μοι νῦν ἀκολουθῆσαι, ἀκολουθήσεις δὲ ὕστερον.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 13:36 Greek NT: Westcott and Hort 1881
Λέγει αὐτῷ Σίμων Πέτρος Κύριε, ποῦ ὑπάγεις; ἀπεκρίθη Ἰησοῦς Ὅπου ὑπάγω οὐ δύνασαί μοι νῦν ἀκολουθῆσαι, ἀκολουθήσεις δὲ ὕστερον.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 13:36 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
Λέγει αὐτῷ Σίμων Πέτρος Κύριε, ποῦ ὑπάγεις; ἀπεκρίθη [αὐτῷ] Ἰησοῦς Ὅπου ὑπάγω οὐ δύνασαί μοι νῦν ἀκολουθῆσαι, ἀκολουθήσεις δὲ ὕστερον.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 13:36 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
Λέγει αὐτῷ Σίμων Πέτρος, Κύριε, ποῦ ὑπάγεις; Ἀπεκρίθη αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς, Ὅπου ὑπάγω, οὐ δύνασαί μοι νῦν ἀκολουθῆσαι, ὕστερον δὲ ἀκολουθήσεις μοι.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 13:36 Greek NT: Greek Orthodox Church
λέγει αὐτῷ Σίμων Πέτρος· Κύριε, ποῦ ὑπάγεις; ἀπεκρίθη αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς· Ὅπου ἐγὼ ὑπάγω, οὐ δύνασαί μοι νῦν ἀκολουθῆσαι, ὕστερον δὲ ἀκολουθήσεις μοι.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 13:36 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
Λέγει αὐτῷ Σίμων Πέτρος· κύριε, ποῦ ὑπάγεις; ἀπεκρίθη Ἰησοῦς· ὅπου ἐγὼ ὑπάγω οὐ δύνασαί μοι νῦν ἀκολουθῆσαι, ἀκολουθήσεις δὲ ὕστερον.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 13:36 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
Λέγει αὐτῷ Σίμων Πέτρος, Κύριε, ποῦ ὑπάγεις; ἀπεκρίθη αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς, Ὅπου ὑπάγω, οὐ δύνασαί μοι νῦν ἀκολουθῆσαι, ὕστερον δὲ ἀκολουθήσεις μοι.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 13:36 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
Λέγει αὐτῷ Σίμων Πέτρος Κύριε ποῦ ὑπάγεις ἀπεκρίθη αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς Ὅπου ὑπάγω οὐ δύνασαί μοι νῦν ἀκολουθῆσαι ὕστερον δὲ ἀκολουθήσεις μοι

John 13:36 Hebrew Bible
ויאמר אליו פטרוס אדני אנה תלך ויען אתו ישוע אל אשר אני הולך שמה לא תוכל עתה ללכת אחרי אך אחרי כן תלך אחרי׃

John 13:36 Aramaic NT: Peshitta
ܐܡܪ ܠܗ ܫܡܥܘܢ ܟܐܦܐ ܡܪܢ ܠܐܝܟܐ ܐܙܠ ܐܢܬ ܥܢܐ ܝܫܘܥ ܘܐܡܪ ܠܗ ܠܐܝܟܐ ܕܐܙܠ ܐܢܐ ܠܐ ܡܫܟܚ ܐܢܬ ܗܫܐ ܕܬܐܬܐ ܒܬܪܝ ܠܚܪܬܐ ܕܝܢ ܬܐܬܐ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
Simon Peter said to Him, "Lord, where are You going?" Jesus answered, "Where I go, you cannot follow Me now; but you will follow later."

King James Bible
Simon Peter said unto him, Lord, whither goest thou? Jesus answered him, Whither I go, thou canst not follow me now; but thou shalt follow me afterwards.

Holman Christian Standard Bible
Lord," Simon Peter said to Him, "where are You going?" Jesus answered, "Where I am going you cannot follow Me now, but you will follow later.""
Treasury of Scripture Knowledge

whither.

John 13:33 Little children, yet a little while I am with you. You shall seek …

John 14:4,5 And where I go you know, and the way you know…

John 16:17 Then said some of his disciples among themselves, What is this that …

John 21:21 Peter seeing him said to Jesus, Lord, and what shall this man do?

thou.

John 21:18,19,22 Truly, truly, I say to you, When you were young, you gird yourself, …

2 Peter 1:14 Knowing that shortly I must put off this my tabernacle, even as our …

Links
John 13:36John 13:36 NIVJohn 13:36 NLTJohn 13:36 ESVJohn 13:36 NASBJohn 13:36 KJVJohn 13:36 Bible AppsJohn 13:36 Biblia ParalelaJohn 13:36 Chinese BibleJohn 13:36 French BibleJohn 13:36 German BibleBible Hub
John 13:35
Top of Page
Top of Page