Ποῦ
Englishman's Concordance
Ποῦ (Pou) — 46 Occurrences

Matthew 2:2 Adv-I
GRK: λέγοντες Ποῦ ἐστὶν ὁ
NAS: Where is He who has been born King
KJV: Saying, Where is he that is born
INT: saying Where is the [one]

Matthew 2:4 Adv-I
GRK: παρ' αὐτῶν ποῦ ὁ χριστὸς
NAS: he inquired of them where the Messiah
KJV: of them where Christ should be born.
INT: of them where the Christ

Matthew 8:20 Adv-I
GRK: οὐκ ἔχει ποῦ τὴν κεφαλὴν
KJV: hath not where to lay [his] head.
INT: nowhere has [place] where the head

Matthew 26:17 Adv-I
GRK: Ἰησοῦ λέγοντες Ποῦ θέλεις ἑτοιμάσωμέν
NAS: and asked, Where do You want
KJV: unto him, Where wilt thou
INT: to Jesus saying Where wish you [that] we should prepare

Mark 14:12 Adv-I
GRK: μαθηταὶ αὐτοῦ Ποῦ θέλεις ἀπελθόντες
NAS: said to Him, Where do You want
KJV: unto him, Where wilt thou
INT: disciples of him Where desire you [that] having gone

Mark 14:14 Adv-I
GRK: διδάσκαλος λέγει Ποῦ ἐστὶν τὸ
NAS: says, Where is My guest room
KJV: saith, Where is
INT: teacher says Where is the

Luke 8:25 Adv-I
GRK: δὲ αὐτοῖς Ποῦ ἡ πίστις
NAS: And He said to them, Where is your faith?
KJV: he said unto them, Where is your
INT: moreover to them Where is the faith

Luke 9:58 Adv-I
GRK: οὐκ ἔχει ποῦ τὴν κεφαλὴν
KJV: hath not where to lay [his] head.
INT: not has where the head

Luke 12:17 Adv-I
GRK: οὐκ ἔχω ποῦ συνάξω τοὺς
NAS: I have no place to store my crops?'
KJV: I have no room where to bestow my
INT: not I have where I will lay up the

Luke 17:17 Adv-I
GRK: δὲ ἐννέα ποῦ
NAS: But the nine-- where are they?
KJV: cleansed? but where [are] the nine?
INT: but [the] nine are where

Luke 17:37 Adv-I
GRK: λέγουσιν αὐτῷ Ποῦ κύριε ὁ
NAS: they said to Him, Where, Lord?
KJV: and said unto him, Where, Lord? And
INT: they say to him Where Lord

Luke 22:9 Adv-I
GRK: εἶπαν αὐτῷ Ποῦ θέλεις ἑτοιμάσωμεν
NAS: They said to Him, Where do You want
KJV: unto him, Where wilt thou
INT: they said to him Where will you we should prepare

Luke 22:11 Adv-I
GRK: ὁ διδάσκαλος Ποῦ ἐστὶν τὸ
NAS: says to you, Where is the guest room
KJV: unto thee, Where is
INT: the teacher Where is the

John 1:38 Adv-I
GRK: μεθερμηνευόμενον Διδάσκαλε ποῦ μένεις
NAS: Teacher), where are You staying?
KJV: Master,) where dwellest thou?
INT: translated Teacher where abide you

John 3:8 Adv-I
GRK: ἔρχεται καὶ ποῦ ὑπάγει οὕτως
NAS: it comes from and where it is going;
KJV: it cometh, and whither it goeth: so
INT: it comes and where it goes thus

John 7:11 Adv-I
GRK: καὶ ἔλεγον Ποῦ ἐστὶν ἐκεῖνος
NAS: and were saying, Where is He?
KJV: and said, Where is he?
INT: and said Where is he

John 7:35 Adv-I
GRK: πρὸς ἑαυτούς Ποῦ οὗτος μέλλει
NAS: to one another, Where does this man
KJV: among themselves, Whither will he
INT: among themselves Where he is about

John 8:10 Adv-I
GRK: αὐτῇ Γύναι ποῦ εἰσίν οὐδείς
NAS: to her, Woman, where are they? Did no one
KJV: unto her, Woman, where are those
INT: to her Woman where are they no one

John 8:14 Adv-I
GRK: ἦλθον καὶ ποῦ ὑπάγω ὑμεῖς
NAS: I came from and where I am going;
KJV: I came, and whither I go; but
INT: I came and where I go you

John 8:14 Adv-I
GRK: ἔρχομαι ἢ ποῦ ὑπάγω
NAS: I come from or where I am going.
KJV: I come, and whither I go.
INT: I come or where I go

John 8:19 Adv-I
GRK: οὖν αὐτῷ Ποῦ ἐστὶν ὁ
NAS: they were saying to Him, Where is Your Father?
KJV: said they unto him, Where is thy
INT: therefore to him Where is the

John 9:12 Adv-I
GRK: εἶπαν αὐτῷ Ποῦ ἐστὶν ἐκεῖνος
NAS: They said to him, Where is He? He said,
KJV: said they unto him, Where is he?
INT: They said to him Where is he

John 11:34 Adv-I
GRK: καὶ εἶπεν Ποῦ τεθείκατε αὐτόν
NAS: and said, Where have you laid
KJV: And said, Where have ye laid him?
INT: and said Where have you laid him

John 11:57 Adv-I
GRK: τις γνῷ ποῦ ἐστὶν μηνύσῃ
NAS: knew where He was, he was to report
KJV: knew where he were,
INT: anyone should know where he is he should show [it]

John 12:35 Adv-I
GRK: οὐκ οἶδεν ποῦ ὑπάγει
NAS: does not know where he goes.
KJV: knoweth not whither he goeth.
INT: not knows where he goes

John 13:36 Adv-I
GRK: Πέτρος Κύριε ποῦ ὑπάγεις ἀπεκρίθη
NAS: to Him, Lord, where are You going?
KJV: Lord, whither goest
INT: Peter Lord where go you answered

John 14:5 Adv-I
GRK: οὐκ οἴδαμεν ποῦ ὑπάγεις πῶς
NAS: we do not know where You are going,
KJV: we know not whither thou goest; and
INT: not we know where you go how

John 16:5 Adv-I
GRK: ἐρωτᾷ με Ποῦ ὑπάγεις
NAS: of you asks Me, 'Where are You going?'
KJV: asketh me, Whither goest thou?
INT: asks me Where go you

John 20:2 Adv-I
GRK: οὐκ οἴδαμεν ποῦ ἔθηκαν αὐτόν
NAS: and we do not know where they have laid
KJV: we know not where they have laid him.
INT: not we know where they laid him

John 20:13 Adv-I
GRK: οὐκ οἶδα ποῦ ἔθηκαν αὐτόν
NAS: and I do not know where they have laid
KJV: I know not where they have laid him.
INT: not I know where they laid him

John 20:15 Adv-I
GRK: εἰπέ μοι ποῦ ἔθηκας αὐτόν
NAS: tell me where you have laid
KJV: tell me where thou hast laid him,
INT: tell me where you did lay him

Romans 3:27 Adv-I
GRK: Ποῦ οὖν ἡ
NAS: Where then is boasting?
KJV: Where [is] boasting then?
INT: Where then [is] the

1 Corinthians 1:20 Adv-I
GRK: ποῦ σοφός ποῦ
NAS: Where is the wise man? Where
KJV: Where [is] the wise? where
INT: Where [is the] wise where [the]

1 Corinthians 1:20 Adv-I
GRK: ποῦ σοφός ποῦ γραμματεύς ποῦ
NAS: is the wise man? Where is the scribe?
KJV: [is] the wise? where [is] the scribe?
INT: Where [is the] wise where [the] scribe where [the]

1 Corinthians 1:20 Adv-I
GRK: ποῦ γραμματεύς ποῦ συζητητὴς τοῦ
NAS: is the scribe? Where is the debater
KJV: [is] the scribe? where [is] the disputer
INT: where [the] scribe where [the] debater the

1 Corinthians 12:17 Adv-I
GRK: σῶμα ὀφθαλμός ποῦ ἡ ἀκοή
NAS: were an eye, where would the hearing
KJV: [were] an eye, where [were] the hearing?
INT: body [were] an eye where the hearing

1 Corinthians 12:17 Adv-I
GRK: ὅλον ἀκοή ποῦ ἡ ὄσφρησις
NAS: were hearing, where would the sense of smell
KJV: [were] hearing, where [were] the smelling?
INT: [the] whole hearing where the smelling

1 Corinthians 12:19 Adv-I
GRK: ἓν μέλος ποῦ τὸ σῶμα
NAS: one member, where would the body be?
KJV: one member, where [were] the body?
INT: one member where the body

1 Corinthians 15:55 Adv-I
GRK: ποῦ σου θάνατε
NAS: O DEATH, WHERE IS YOUR VICTORY?
KJV: O death, where [is] thy sting?
INT: Where of you O death

1 Corinthians 15:55 Adv-I
GRK: τὸ νῖκος ποῦ σου θάνατε
NAS: O DEATH, WHERE IS YOUR STING?
KJV: O grave, where [is] thy
INT: the victory where of you O death

Galatians 4:15 Adv-I
GRK: ποῦ οὖν ὁ
NAS: Where then is that sense of blessing
INT: What then the

Hebrews 2:16 Adv
GRK: γὰρ δή που ἀγγέλων ἐπιλαμβάνεται
INT: truly indeed somewhere of angels he helps

Hebrews 11:8 Adv-I
GRK: μὴ ἐπιστάμενος ποῦ ἔρχεται
NAS: out, not knowing where he was going.
KJV: not knowing whither he went.
INT: not knowing where he is going

1 Peter 4:18 Adv-I
GRK: καὶ ἁμαρτωλὸς ποῦ φανεῖται
NAS: IS SAVED, WHAT WILL BECOME
KJV: be saved, where shall
INT: and sinner where will appear

2 Peter 3:4 Adv-I
GRK: καὶ λέγοντες Ποῦ ἐστὶν ἡ
NAS: and saying, Where is the promise
KJV: And saying, Where is the promise
INT: and saying Where is the

Revelation 2:13 Adv-I
GRK: Οἶδα ποῦ κατοικεῖς ὅπου
NAS: I know where you dwell, where
KJV: and where thou dwellest,
INT: I know where you dwell where

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page