1 Corinthians 12:3
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
1352 [e]διὸ
dio
ThereforeConj
1107 [e]γνωρίζω
gnōrizō
I make knownV-PIA-1S
4771 [e]ὑμῖν
hymin
to youPPro-D2P
3754 [e]ὅτι
hoti
thatConj
3762 [e]οὐδεὶς
oudeis
no oneAdj-NMS
1722 [e]ἐν
en
inPrep
4151 [e]Πνεύματι
Pneumati
[the] SpiritN-DNS
2316 [e]Θεοῦ
Theou
of GodN-GMS
2980 [e]λαλῶν
lalōn
speaking,V-PPA-NMS
3004 [e]λέγει
legei
saysV-PIA-3S
331 [e]Αναθεμα
ANATHEMA
Accursed [is]N-NNS
2424 [e]ΙΗΣΟΥΣ,
IĒSOUS
Jesus,N-NMS
2532 [e]καὶ
kai
andConj
3762 [e]οὐδεὶς
oudeis
no oneAdj-NMS
1410 [e]δύναται
dynatai
is ableV-PIM/P-3S
3004 [e]εἰπεῖν
eipein
to say,V-ANA
2962 [e]Κυριος
KYRIOS
Lord [is]N-NMS
2424 [e]ΙΗΣΟΥΣ,
IĒSOUS
Jesus,N-NMS
1487 [e]εἰ
ei
ifConj
3361 [e]μὴ
notAdv
1722 [e]ἐν
en
inPrep
4151 [e]Πνεύματι
Pneumati
[the] SpiritN-DNS
40 [e]Ἁγίῳ.
Hagiō
Holy.Adj-DNS

Greek Texts
ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 12:3 Greek NT: Nestle 1904
διὸ γνωρίζω ὑμῖν ὅτι οὐδεὶς ἐν Πνεύματι Θεοῦ λαλῶν λέγει ΑΝΑΘΕΜΑ ΙΗΣΟΥΣ, καὶ οὐδεὶς δύναται εἰπεῖν ΚΥΡΙΟΣ ΙΗΣΟΥΣ, εἰ μὴ ἐν Πνεύματι Ἁγίῳ.

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 12:3 Greek NT: Westcott and Hort 1881
διὸ γνωρίζω ὑμῖν ὅτι οὐδεὶς ἐν πνεύματι θεοῦ λαλῶν λέγει ΑΝΑΘΕΜΑ ΙΗΣΟΥΣ, καὶ οὐδεὶς δύναται εἰπεῖν ΚΥΡΙΟΣ ΙΗΣΟΥΣ εἰ μὴ ἐν πνεύματι ἁγίῳ.

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 12:3 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
διὸ γνωρίζω ὑμῖν ὅτι οὐδεὶς ἐν πνεύματι θεοῦ λαλῶν λέγει ΑΝΑΘΕΜΑ ΙΗΣΟΥΣ, καὶ οὐδεὶς δύναται εἰπεῖν ΚΥΡΙΟΣ ΙΗΣΟΥΣ εἰ μὴ ἐν πνεύματι ἁγίῳ.

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 12:3 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
Διὸ γνωρίζω ὑμῖν, ὅτι οὐδεὶς ἐν πνεύματι θεοῦ λαλῶν λέγει Ἀνάθεμα Ἰησοῦν· καὶ οὐδεὶς δύναται εἰπεῖν, Κύριον Ἰησοῦν, εἰ μὴ ἐν πνεύματι ἁγίῳ.

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 12:3 Greek NT: Greek Orthodox Church
διὸ γνωρίζω ὑμῖν ὅτι οὐδεὶς ἐν Πνεύματι Θεοῦ λαλῶν λέγει ἀνάθεμα Ἰησοῦν, καὶ οὐδεὶς δύναται εἰπεῖν Κύριον Ἰησοῦν εἰ μὴ ἐν Πνεύματι ἁγίῳ.

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 12:3 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
διὸ γνωρίζω ὑμῖν ὅτι οὐδεὶς ἐν πνεύματι θεοῦ λαλῶν λέγει, ἀνάθεμα Ἰησοῦς, καὶ οὐδεὶς δύναται εἰπεῖν, κύριος Ἰησοῦς, εἰ μὴ ἐν πνεύματι ἁγίῳ.

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 12:3 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
διὸ γνωρίζω ὑμῖν, ὅτι οὐδεὶς ἐν Πνεύματι Θεοῦ λαλῶν λέγει, ἀνάθεμα Ἰησοῦν, καὶ οὐδεὶς δύναται εἰπεῖν, Κύριον Ἰησοῦν, εἰ μὴ ἐν Πνεύματι Ἁγίῳ.

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 12:3 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
διὸ γνωρίζω ὑμῖν ὅτι οὐδεὶς ἐν πνεύματι θεοῦ λαλῶν λέγει Ἀνάθεμα Ἰησοῦν, καὶ οὐδεὶς δύναται εἰπεῖν Κύριον Ἰησοῦν, εἰ μὴ ἐν πνεύματι ἁγίῳ

1 Corinthians 12:3 Hebrew Bible
לכן אודיע אתכם כי אין איש דבר ברוח אלהים אשר יאמר ישוע חרם הוא ולא יוכל איש לקרא לישוע אדון בלתי אם ברוח הקדש׃

1 Corinthians 12:3 Aramaic NT: Peshitta
ܡܛܠ ܗܢܐ ܡܘܕܥ ܐܢܐ ܠܟܘܢ ܕܠܝܬ ܐܢܫ ܕܒܪܘܚܐ ܕܐܠܗܐ ܡܡܠܠ ܘܐܡܪ ܕܚܪܡ ܗܘ ܝܫܘܥ ܘܐܦܠܐ ܐܢܫ ܡܫܟܚ ܠܡܐܡܪ ܕܡܪܝܐ ܗܘ ܝܫܘܥ ܐܠܐ ܐܢ ܒܪܘܚܐ ܕܩܘܕܫܐ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
Therefore I make known to you that no one speaking by the Spirit of God says, "Jesus is accursed"; and no one can say, "Jesus is Lord," except by the Holy Spirit.

King James Bible
Wherefore I give you to understand, that no man speaking by the Spirit of God calleth Jesus accursed: and that no man can say that Jesus is the Lord, but by the Holy Ghost.

Holman Christian Standard Bible
Therefore I am informing you that no one speaking by the Spirit of God says, "Jesus is cursed," and no one can say, "Jesus is Lord," except by the Holy Spirit.
Treasury of Scripture Knowledge

no man.

Mark 9:39 But Jesus said, Forbid him not: for there is no man which shall do …

John 16:14,15 He shall glorify me: for he shall receive of mine, and shall show it to you…

1 John 4:2,3 Hereby know you the Spirit of God: Every spirit that confesses that …

accursed. or, anathema.

1 Corinthians 16:22 If any man love not the Lord Jesus Christ, let him be Anathema Maranatha.

Deuteronomy 21:23 His body shall not remain all night on the tree, but you shall in …

Galatians 3:13 Christ has redeemed us from the curse of the law, being made a curse …

no man.

1 Corinthians 8:6 But to us there is but one God, the Father, of whom are all things, …

Matthew 16:16,17 And Simon Peter answered and said, You are the Christ, the Son of …

John 13:13 You call me Master and Lord: and you say well; for so I am.

John 15:26 But when the Comforter is come, whom I will send to you from the …

2 Corinthians 3:5 Not that we are sufficient of ourselves to think any thing as of …

2 Corinthians 11:4 For if he that comes preaches another Jesus, whom we have not preached, …

Links
1 Corinthians 12:31 Corinthians 12:3 NIV1 Corinthians 12:3 NLT1 Corinthians 12:3 ESV1 Corinthians 12:3 NASB1 Corinthians 12:3 KJV1 Corinthians 12:3 Bible Apps1 Corinthians 12:3 Biblia Paralela1 Corinthians 12:3 Chinese Bible1 Corinthians 12:3 French Bible1 Corinthians 12:3 German BibleBible Hub
1 Corinthians 12:2
Top of Page
Top of Page