Οὐδεὶς
Englishman's Concordance
Οὐδεὶς (Oudeis) — 98 Occurrences

Matthew 6:24 Adj-NMS
GRK: Οὐδεὶς δύναται δυσὶ
NAS: No one can serve
KJV: No man can serve
INT: No one is able two

Matthew 9:16 Adj-NMS
GRK: οὐδεὶς δὲ ἐπιβάλλει
NAS: But no one puts a patch
KJV: No man putteth a piece
INT: no one moreover puts

Matthew 11:27 Adj-NMS
GRK: μου καὶ οὐδεὶς ἐπιγινώσκει τὸν
NAS: to Me by My Father; and no one knows
KJV: Father: and no man knoweth the Son,
INT: of me And no one knows the

Matthew 20:7 Adj-NMS
GRK: αὐτῷ Ὅτι οὐδεὶς ἡμᾶς ἐμισθώσατο
NAS: to him, 'Because no one hired
KJV: Because no man hath hired
INT: to him Because no one us has hired

Matthew 22:46 Adj-NMS
GRK: καὶ οὐδεὶς ἐδύνατο ἀποκριθῆναι
NAS: No one was able to answer
KJV: And no man was able to answer
INT: And no one was able to answer

Matthew 24:36 Adj-NMS
GRK: καὶ ὥρας οὐδεὶς οἶδεν οὐδὲ
NAS: and hour no one knows,
KJV: knoweth no [man], no, not
INT: and hour no one knows not even

Mark 2:21 Adj-NMS
GRK: οὐδεὶς ἐπίβλημα ῥάκους
NAS: No one sews a patch
KJV: No man also seweth
INT: no one a piece of cloth

Mark 2:22 Adj-NMS
GRK: καὶ οὐδεὶς βάλλει οἶνον
NAS: No one puts new
KJV: And no man putteth new
INT: And no one puts wine

Mark 3:27 Adj-NMS
GRK: οὐ δύναται οὐδεὶς εἰς τὴν
NAS: But no one can enter
KJV: No man can enter
INT: not is able no one into the

Mark 5:3 Adj-NMS
GRK: ἁλύσει οὐκέτι οὐδεὶς ἐδύνατο αὐτὸν
NAS: And no one was able
KJV: the tombs; and no man could bind
INT: with chains no longer anyone was able him

Mark 5:4 Adj-NMS
GRK: συντετρίφθαι καὶ οὐδεὶς ἴσχυεν αὐτὸν
NAS: broken in pieces, and no one was strong enough
INT: had been shattered and no one was able him

Mark 9:39 Adj-NMS
GRK: κωλύετε αὐτόν οὐδεὶς γὰρ ἔστιν
NAS: Do not hinder him, for there is no one who
KJV: for there is no man which shall do
INT: Forbid him no one indeed there is

Mark 10:18 Adj-NMS
GRK: λέγεις ἀγαθόν οὐδεὶς ἀγαθὸς εἰ
NAS: Me good? No one is good
KJV: me good? [there is] none good but
INT: call you good No one [is] good if

Mark 10:29 Adj-NMS
GRK: λέγω ὑμῖν οὐδεὶς ἔστιν ὃς
NAS: I say to you, there is no one who
KJV: There is no man that
INT: I say to you No one there is who

Mark 11:2 Adj-NMS
GRK: ἐφ' ὃν οὐδεὶς οὔπω ἀνθρώπων
NAS: [there], on which no one
KJV: tied, whereon never man sat;
INT: upon which no one not yet of men

Mark 12:34 Adj-NMS
GRK: θεοῦ Καὶ οὐδεὶς οὐκέτι ἐτόλμα
NAS: of God. After that, no one would venture
KJV: of God. And no man after that durst
INT: of God And no one no longer dared

Mark 13:32 Adj-NMS
GRK: τῆς ὥρας οὐδεὶς οἶδεν οὐδὲ
NAS: or hour no one knows, not even
KJV: knoweth no man, no, not
INT: the hour no one knows not even

Luke 1:61 Adj-NMS
GRK: αὐτὴν ὅτι Οὐδεὶς ἔστιν ἐκ
NAS: And they said to her, There is no one among
KJV: There is none of thy
INT: her No one is among

Luke 4:24 Adj-NMS
GRK: ὑμῖν ὅτι οὐδεὶς προφήτης δεκτός
NAS: I say to you, no prophet
KJV: unto you, No prophet is
INT: to you that no prophet acceptable

Luke 4:27 Adj-NMS
GRK: προφήτου καὶ οὐδεὶς αὐτῶν ἐκαθαρίσθη
NAS: the prophet; and none of them was cleansed,
KJV: and none of them
INT: prophet and none of them was cleansed

Luke 5:36 Adj-NMS
GRK: αὐτοὺς ὅτι Οὐδεὶς ἐπίβλημα ἀπὸ
NAS: them a parable: No one tears
KJV: them; No man putteth a piece
INT: them No one a piece of

Luke 5:37 Adj-NMS
GRK: καὶ οὐδεὶς βάλλει οἶνον
NAS: And no one puts new
KJV: And no man putteth new
INT: And no one puts wine

Luke 5:39 Adj-NMS
GRK: καὶ Οὐδεὶς πιὼν παλαιὸν
NAS: And no one, after drinking old
KJV: No man also having drunk
INT: And no one having drunk old [wine]

Luke 7:28 Adj-NMS
GRK: γυναικῶν Ἰωάννου οὐδεὶς ἔστιν ὁ
NAS: of women there is no one greater
KJV: there is not a greater
INT: of women than John no one is

Luke 8:16 Adj-NMS
GRK: Οὐδεὶς δὲ λύχνον
NAS: Now no one after lighting a lamp
KJV: No man, when he hath lighted
INT: no one moreover a lamp

Luke 9:62 Adj-NMS
GRK: ὁ Ἰησοῦς Οὐδεὶς ἐπιβαλὼν τὴν
NAS: said to him, No one, after putting
KJV: unto him, No man, having put his
INT: Jesus No one having laid the

Luke 10:22 Adj-NMS
GRK: μου καὶ οὐδεὶς γινώσκει τίς
NAS: to Me by My Father, and no one knows
KJV: Father: and no man knoweth who
INT: of me And no one knows who

Luke 11:33 Adj-NMS
GRK: Οὐδεὶς λύχνον ἅψας
NAS: No one, after lighting a lamp,
KJV: No man, when he hath lighted
INT: But no one a lamp having lit

Luke 14:24 Adj-NMS
GRK: ὑμῖν ὅτι οὐδεὶς τῶν ἀνδρῶν
NAS: For I tell you, none of those men
KJV: unto you, That none of those men
INT: to you that not one the men

Luke 15:16 Adj-NMS
GRK: χοῖροι καὶ οὐδεὶς ἐδίδου αὐτῷ
NAS: were eating, and no one was giving
KJV: did eat: and no man gave unto him.
INT: pigs and no one gave to him

Luke 16:13 Adj-NMS
GRK: Οὐδεὶς οἰκέτης δύναται
NAS: No servant can
KJV: No servant can
INT: No servant is able

Luke 18:19 Adj-NMS
GRK: λέγεις ἀγαθόν οὐδεὶς ἀγαθὸς εἰ
NAS: Me good? No one is good
KJV: me good? none [is] good, save
INT: call you good No one [is] good if

Luke 18:29 Adj-NMS
GRK: ὑμῖν ὅτι οὐδεὶς ἔστιν ὃς
NAS: I say to you, there is no one who
KJV: There is no man that hath left
INT: to you That no one there is who

Luke 19:30 Adj-NMS
GRK: ἐφ' ὃν οὐδεὶς πώποτε ἀνθρώπων
NAS: tied on which no one yet has ever
KJV: tied, whereon yet never man sat:
INT: on which no one ever yet of men

Luke 23:53 Adj-NMS
GRK: οὐκ ἦν οὐδεὶς οὔπω κείμενος
NAS: where no one had ever lain.
KJV: never man before was laid.
INT: no was no one not yet laid

John 1:18 Adj-NMS
GRK: θεὸν οὐδεὶς ἑώρακεν πώποτε
NAS: No one has seen God
KJV: No man hath seen God
INT: God no one has seen ever yet

John 3:2 Adj-NMS
GRK: ἐλήλυθας διδάσκαλος οὐδεὶς γὰρ δύναται
NAS: [as] a teacher; for no one can
KJV: God: for no man can do
INT: you have come a teacher no one indeed is able

John 3:13 Adj-NMS
GRK: καὶ οὐδεὶς ἀναβέβηκεν εἰς
NAS: No one has ascended into heaven,
KJV: And no man hath ascended up to
INT: And no one has gone up into

John 3:32 Adj-NMS
GRK: μαρτυρίαν αὐτοῦ οὐδεὶς λαμβάνει
NAS: of that He testifies; and no one receives
KJV: and no man receiveth
INT: testimony of him no one receives

John 4:27 Adj-NMS
GRK: γυναικὸς ἐλάλει οὐδεὶς μέντοι εἶπεν
NAS: with a woman, yet no one said, What
KJV: the woman: yet no man said, What
INT: a woman he was speaking no one however said

John 6:44 Adj-NMS
GRK: οὐδεὶς δύναται ἐλθεῖν
NAS: No one can come
KJV: No man can come
INT: No one is able to come

John 6:65 Adj-NMS
GRK: ὑμῖν ὅτι οὐδεὶς δύναται ἐλθεῖν
NAS: I have said to you, that no one can
KJV: unto you, that no man can come
INT: to you that no one is able to come

John 7:4 Adj-NMS
GRK: οὐδεὶς γάρ τι
NAS: For no one does anything
KJV: For [there is] no man [that] doeth
INT: no one indeed anything

John 7:13 Adj-NMS
GRK: οὐδεὶς μέντοι παρρησίᾳ
NAS: Yet no one was speaking openly
KJV: Howbeit no man spake openly
INT: No one however publicly

John 7:19 Adj-NMS
GRK: νόμον καὶ οὐδεὶς ἐξ ὑμῶν
NAS: you the Law, and [yet] none of you carries
KJV: the law, and [yet] none of you
INT: law and no one of you

John 7:27 Adj-NMS
GRK: ὅταν ἔρχηται οὐδεὶς γινώσκει πόθεν
NAS: may come, no one knows
KJV: Christ cometh, no man knoweth whence
INT: whenever he might come no one knows from where

John 7:30 Adj-NMS
GRK: πιάσαι καὶ οὐδεὶς ἐπέβαλεν ἐπ'
NAS: to seize Him; and no man laid
KJV: him: but no man laid hands
INT: to take but no one laid upon

John 7:44 Adj-NMS
GRK: αὐτόν ἀλλ' οὐδεὶς ἐπέβαλεν ἐπ'
NAS: to seize Him, but no one laid
KJV: him; but no man laid hands
INT: him but no one laid on

John 8:10 Adj-NMS
GRK: ποῦ εἰσίν οὐδείς σε κατέκρινεν
NAS: where are they? Did no one condemn
KJV: accusers? hath no man condemned thee?
INT: where are they no one you did condemn

John 8:11 Adj-NMS
GRK: δὲ εἶπεν Οὐδείς κύριε εἶπεν
NAS: She said, No one, Lord. And Jesus
KJV: She said, No man, Lord. And
INT: and she said No one Sir said

John 8:20 Adj-NMS
GRK: ἱερῷ καὶ οὐδεὶς ἐπίασεν αὐτόν
NAS: in the temple; and no one seized
KJV: and no man laid hands
INT: temple and no one seized him

John 9:4 Adj-NMS
GRK: νὺξ ὅτε οὐδεὶς δύναται ἐργάζεσθαι
NAS: is coming when no one can work.
KJV: cometh, when no man can work.
INT: night when no one is able to work

John 10:18 Adj-NMS
GRK: οὐδεὶς αἴρει αὐτὴν
NAS: No one has taken it away
KJV: No man taketh it
INT: No one takes it

John 10:29 Adj-NMS
GRK: ἐστιν καὶ οὐδεὶς δύναται ἁρπάζειν
NAS: than all; and no one is able
KJV: all; and no [man] is able to pluck
INT: is and no one is able to seize

John 13:28 Adj-NMS
GRK: τοῦτο δὲ οὐδεὶς ἔγνω τῶν
NAS: Now no one of those reclining
KJV: Now no man at the table knew
INT: this moreover no one knew of those

John 14:6 Adj-NMS
GRK: ἡ ζωή οὐδεὶς ἔρχεται πρὸς
NAS: and the life; no one comes
KJV: and the life: no man cometh unto
INT: the life No one comes to

John 15:13 Adj-NMS
GRK: ταύτης ἀγάπην οὐδεὶς ἔχει ἵνα
NAS: love has no one than this, that one
KJV: love hath no man than this,
INT: than this love no one has that

John 15:24 Adj-NMS
GRK: αὐτοῖς ἃ οὐδεὶς ἄλλος ἐποίησεν
NAS: them the works which no one else did,
KJV: the works which none other man did,
INT: them which none other has done

John 16:5 Adj-NMS
GRK: με καὶ οὐδεὶς ἐξ ὑμῶν
NAS: to Him who sent Me; and none of you asks
KJV: me; and none of you
INT: me and none of you

John 16:22 Adj-NMS
GRK: χαρὰν ὑμῶν οὐδεὶς αἴρει ἀφ'
NAS: will rejoice, and no one [will] take
KJV: your joy no man taketh from
INT: joy of you no one takes from

John 17:12 Adj-NMS
GRK: ἐφύλαξα καὶ οὐδεὶς ἐξ αὐτῶν
NAS: Me; and I guarded them and not one of them perished
KJV: I have kept, and none of them
INT: I guarded and no one of them

John 19:41 Adj-NMS
GRK: ᾧ οὐδέπω οὐδεὶς ἦν τεθειμένος
NAS: tomb in which no one had yet been
KJV: was never man yet laid.
INT: which not yet no one was laid

John 21:12 Adj-NMS
GRK: Δεῦτε ἀριστήσατε οὐδεὶς δὲ ἐτόλμα
NAS: [and] have breakfast. None of the disciples
KJV: And none of the disciples
INT: Come you dine none however dared

Acts 5:13 Adj-NMS
GRK: δὲ λοιπῶν οὐδεὶς ἐτόλμα κολλᾶσθαι
NAS: But none of the rest dared
KJV: durst no man join himself
INT: moreover rest no one dared join

Acts 18:10 Adj-NMS
GRK: σοῦ καὶ οὐδεὶς ἐπιθήσεταί σοι
NAS: for I am with you, and no man will attack
KJV: thee, and no man shall set on thee
INT: you and no one will attack you

Acts 25:11 Adj-NMS
GRK: κατηγοροῦσίν μου οὐδείς με δύναται
NAS: these men accuse me, no one can hand
KJV: accuse me, no man may deliver
INT: accuse me no one me can

Romans 14:7 Adj-NMS
GRK: Οὐδεὶς γὰρ ἡμῶν
NAS: For not one of us lives for himself,
KJV: For none of us liveth
INT: No one indeed of us

Romans 14:7 Adj-NMS
GRK: ζῇ καὶ οὐδεὶς ἑαυτῷ ἀποθνήσκει
NAS: for himself, and not one dies
KJV: and no man dieth
INT: lives and no one to himself dies

1 Corinthians 2:8 Adj-NMS
GRK: ἣν οὐδεὶς τῶν ἀρχόντων
NAS: [the wisdom] which none of the rulers
KJV: Which none of the princes of this
INT: which no one of the rulers

1 Corinthians 2:11 Adj-NMS
GRK: τοῦ θεοῦ οὐδεὶς ἔγνωκεν εἰ
NAS: the [thoughts] of God no one knows
KJV: of God knoweth no man, but the Spirit
INT: of God no one knows if

1 Corinthians 3:11 Adj-NMS
GRK: γὰρ ἄλλον οὐδεὶς δύναται θεῖναι
NAS: For no man can lay
KJV: foundation can no man lay than
INT: indeed other no one is able to lay

1 Corinthians 6:5 Adj-NMS
GRK: ἐν ὑμῖν οὐδεὶς σοφὸς ὃς
NAS: is not among you one wise man
INT: among you no one a wise [man] who

1 Corinthians 8:4 Adj-NMS
GRK: καὶ ὅτι οὐδεὶς θεὸς εἰ
NAS: that there is no such thing as an idol
KJV: and that [there is] none other God
INT: and that [there is] no God if

1 Corinthians 9:15 Adj-NMS
GRK: καύχημά μου οὐδεὶς κενώσει
INT: boasting of me anyone should make void

1 Corinthians 12:3 Adj-NMS
GRK: ὑμῖν ὅτι οὐδεὶς ἐν πνεύματι
NAS: I make known to you that no one
KJV: to understand, that no man speaking by
INT: you that no one in [the] Spirit

1 Corinthians 12:3 Adj-NMS
GRK: ΙΗΣΟΥΣ καὶ οὐδεὶς δύναται εἰπεῖν
NAS: to you that no one speaking
KJV: accursed: and [that] no man can say
INT: Jesus and no one can say

1 Corinthians 14:2 Adj-NMS
GRK: ἀλλὰ θεῷ οὐδεὶς γὰρ ἀκούει
NAS: but to God; for no one understands,
KJV: for no man understandeth
INT: but to God no one indeed hears

Galatians 3:11 Adj-NMS
GRK: ἐν νόμῳ οὐδεὶς δικαιοῦται παρὰ
NAS: Now that no one is justified
KJV: But that no man is justified by
INT: by law no one is being justified with

Galatians 3:15 Adj-NMS
GRK: κεκυρωμένην διαθήκην οὐδεὶς ἀθετεῖ ἢ
NAS: when it has been ratified, no one sets it aside
KJV: yet [if it be] confirmed, no man disannulleth,
INT: a confirmed covenant no on sets aside or

Ephesians 5:29 Adj-NMS
GRK: οὐδεὶς γάρ ποτε
NAS: for no one ever hated
KJV: For no man ever yet hated
INT: no one indeed at any time

1 Timothy 6:16 Adj-NMS
GRK: ὃν εἶδεν οὐδεὶς ἀνθρώπων οὐδὲ
NAS: light, whom no man has seen
KJV: in the light which no man can approach unto;
INT: whom did see no one of men nor

2 Timothy 2:4 Adj-NMS
GRK: οὐδεὶς στρατευόμενος ἐμπλέκεται
NAS: No soldier in active service entangles
KJV: No man that warreth entangleth himself
INT: No one serving as a soldier entangles himself

2 Timothy 4:16 Adj-NMS
GRK: μου ἀπολογίᾳ οὐδείς μοι παρεγένετο
NAS: defense no one supported
KJV: first answer no man stood with me,
INT: of me defense no one me stood with

Hebrews 7:13 Adj-NMS
GRK: ἀφ' ἧς οὐδεὶς προσέσχηκεν τῷ
NAS: from which no one has officiated
KJV: which no man gave attendance
INT: of whom no one has attended to at the

Hebrews 12:14 Adj-NMS
GRK: οὗ χωρὶς οὐδεὶς ὄψεται τὸν
NAS: which no one will see
KJV: which no man shall see
INT: which apart from no one will see the

James 3:8 Adj-NMS
GRK: δὲ γλῶσσαν οὐδεὶς δαμάσαι δύναται
NAS: But no one can tame
KJV: the tongue can no man tame;
INT: but [the] tongue no one to subdue is able

1 John 4:12 Adj-NMS
GRK: θεὸν οὐδεὶς πώποτε τεθέαται
NAS: No one has seen God
KJV: No man hath seen God
INT: God no one at any time has seen

Revelation 2:17 Adj-NMS
GRK: γεγραμμένον ὃ οὐδεὶς οἶδεν εἰ
NAS: which no one knows
KJV: written, which no man knoweth saving
INT: written which no one knew if

Revelation 3:7 Adj-NMS
GRK: ἀνοίγων καὶ οὐδεὶς κλείσει καὶ
NAS: who opens and no one
KJV: and no man shutteth;
INT: opens and no one shuts and

Revelation 3:7 Adj-NMS
GRK: κλείων καὶ οὐδεὶς ἀνοίγει
NAS: and no one will shut,
KJV: shutteth, and no man openeth;
INT: shuts and no one opens

Revelation 3:8 Adj-NMS
GRK: ἠνεῳγμένην ἣν οὐδεὶς δύναται κλεῖσαι
NAS: door which no one can shut,
KJV: door, and no man can shut
INT: opened which no one is able to shut

Revelation 5:3 Adj-NMS
GRK: καὶ οὐδεὶς ἐδύνατο ἐν
NAS: And no one in heaven or
KJV: And no man in heaven,
INT: And no one was able in

Revelation 5:4 Adj-NMS
GRK: πολὺ ὅτι οὐδεὶς ἄξιος εὑρέθη
NAS: because no one was found
KJV: much, because no man was found worthy
INT: much because no one worthy was found

Revelation 7:9 Adj-NMS
GRK: ἀριθμῆσαι αὐτὸν οὐδεὶς ἐδύνατο ἐκ
NAS: multitude which no one could count,
KJV: multitude, which no man could number,
INT: to number it no one was able out of

Revelation 14:3 Adj-NMS
GRK: πρεσβυτέρων καὶ οὐδεὶς ἐδύνατο μαθεῖν
NAS: and the elders; and no one could
KJV: the elders: and no man could learn
INT: elders And no one was able to learn

Revelation 15:8 Adj-NMS
GRK: αὐτοῦ καὶ οὐδεὶς ἐδύνατο εἰσελθεῖν
NAS: and from His power; and no one was able
KJV: power; and no man was able to enter
INT: of him and no one was able to enter

Revelation 18:11 Adj-NMS
GRK: γόμον αὐτῶν οὐδεὶς ἀγοράζει οὐκέτι
NAS: her, because no one buys
KJV: her; for no man buyeth their
INT: cargo of them no one buys no longer

Revelation 19:12 Adj-NMS
GRK: γεγραμμένον ὃ οὐδεὶς οἶδεν εἰ
NAS: [on Him] which no one knows
KJV: written, that no man knew, but
INT: written which no one knows if

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page