1 Corinthians 2:11
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
5101 [e]τίς
tis
WhoIPro-NMS
1063 [e]γὰρ
gar
forConj
1492 [e]οἶδεν
oiden
knowsV-RIA-3S
444 [e]ἀνθρώπων
anthrōpōn
among menN-GMP
3588 [e]τὰ
ta
the thingsArt-ANP
3588 [e]τοῦ
tou
of theArt-GMS
444 [e]ἀνθρώπου
anthrōpou
man,N-GMS
1487 [e]εἰ
ei
ifConj
3361 [e]μὴ
notAdv
3588 [e]τὸ
to
theArt-NNS
4151 [e]πνεῦμα
pneuma
spiritN-NNS
3588 [e]τοῦ
tou
of theArt-GMS
444 [e]ἀνθρώπου
anthrōpou
manN-GMS
3588 [e]τὸ
to
that [is]Art-NNS
1722 [e]ἐν
en
withinPrep
846 [e]αὐτῷ;
autō
him?PPro-DM3S
3779 [e]οὕτως
houtōs
SoAdv
2532 [e]καὶ
kai
alsoConj
3588 [e]τὰ
ta
the thingsArt-ANP
3588 [e]τοῦ
tou
- Art-GMS
2316 [e]Θεοῦ
Theou
of GodN-GMS
3762 [e]οὐδεὶς
oudeis
no oneAdj-NMS
1097 [e]ἔγνωκεν
egnōken
knows,V-RIA-3S
1487 [e]εἰ
ei
ifConj
3361 [e]μὴ
notAdv
3588 [e]τὸ
to
theArt-NNS
4151 [e]Πνεῦμα
Pneuma
SpiritN-NNS
3588 [e]τοῦ
tou
- Art-GMS
2316 [e]Θεοῦ.
Theou
of God.N-GMS

Greek Texts
ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 2:11 Greek NT: Nestle 1904
τίς γὰρ οἶδεν ἀνθρώπων τὰ τοῦ ἀνθρώπου εἰ μὴ τὸ πνεῦμα τοῦ ἀνθρώπου τὸ ἐν αὐτῷ; οὕτως καὶ τὰ τοῦ Θεοῦ οὐδεὶς ἔγνωκεν εἰ μὴ τὸ Πνεῦμα τοῦ Θεοῦ.

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 2:11 Greek NT: Westcott and Hort 1881
τίς γὰρ οἶδεν ἀνθρώπων τὰ τοῦ ἀνθρώπου εἰ μὴ τὸ πνεῦμα τοῦ ἀνθρώπου τὸ ἐν αὐτῷ; οὕτως καὶ τὰ τοῦ θεοῦ οὐδεὶς ἔγνωκεν εἰ μὴ τὸ πνεῦμα τοῦ θεοῦ.

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 2:11 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
τίς γὰρ οἶδεν ἀνθρώπων τὰ τοῦ ἀνθρώπου εἰ μὴ τὸ πνεῦμα τοῦ ἀνθρώπου τὸ ἐν αὐτῷ; οὕτως καὶ τὰ τοῦ θεοῦ οὐδεὶς ἔγνωκεν εἰ μὴ τὸ πνεῦμα τοῦ θεοῦ.

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 2:11 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
Tίς γὰρ ο ἴδεν ἀνθρώπων τὰ τοῦ ἀνθρώπου, εἰ μὴ τὸ πνεῦμα τοῦ ἀνθρώπου τὸ ἐν αὐτῷ; Οὕτως καὶ τὰ τοῦ θεοῦ οὐδεὶς ο ἴδεν, εἰ μὴ τὸ πνεῦμα τοῦ θεοῦ.

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 2:11 Greek NT: Greek Orthodox Church
τίς γὰρ οἶδεν ἀνθρώπων τὰ τοῦ ἀνθρώπου εἰ μὴ τὸ πνεῦμα τοῦ ἀνθρώπου τὸ ἐν αὐτῷ; οὕτω καὶ τὰ τοῦ Θεοῦ οὐδεὶς οἶδεν εἰ μὴ τὸ Πνεῦμα τοῦ Θεοῦ.

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 2:11 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
τίς γὰρ οἶδεν ἀνθρώπων τὰ τοῦ ἀνθρώπου εἰ μὴ τὸ πνεῦμα τοῦ ἀνθρώπου τὸ ἐν αὐτῷ; οὕτως καὶ τὰ τοῦ θεοῦ οὐδεὶς ἔγνωκεν εἰ μὴ τὸ πνεῦμα τοῦ θεοῦ.

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 2:11 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
τίς γὰρ οἶδεν ἀνθρώπων τὰ τοῦ ἀνθρώπου, εἰ μὴ τὸ πνεῦμα τοῦ ἀνθρώπου τὸ ἐν αὐτῷ; οὕτω καὶ τὰ τοῦ Θεοῦ οὐδεὶς οἶδεν, εἰ μὴ τὸ Πνεῦμα τοῦ Θεοῦ.

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 2:11 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
τίς γὰρ οἶδεν ἀνθρώπων τὰ τοῦ ἀνθρώπου εἰ μὴ τὸ πνεῦμα τοῦ ἀνθρώπου τὸ ἐν αὐτῷ οὕτως καὶ τὰ τοῦ θεοῦ οὐδεὶς οἶδεν εἰ μὴ τὸ πνεῦμα τοῦ θεοῦ

1 Corinthians 2:11 Hebrew Bible
כי מי הוא בבני אדם הידע את אשר באדם בלתי אם רוח האדם אשר בקרבו כן גם לא ידע איש את אשר באלהים בלתי אם רוח האלהים׃

1 Corinthians 2:11 Aramaic NT: Peshitta
ܐܝܢܐ ܗܘ ܓܝܪ ܒܪܢܫܐ ܕܝܕܥ ܕܒܒܪܢܫܐ ܐܠܐ ܐܢ ܪܘܚܐ ܕܒܪ ܕܒܗ ܗܟܢܐ ܐܦ ܕܒܐܠܗܐ ܐܢܫ ܠܐ ܝܕܥ ܐܠܐ ܐܢ ܪܘܚܗ ܕܐܠܗܐ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
For who among men knows the thoughts of a man except the spirit of the man which is in him? Even so the thoughts of God no one knows except the Spirit of God.

King James Bible
For what man knoweth the things of a man, save the spirit of man which is in him? even so the things of God knoweth no man, but the Spirit of God.

Holman Christian Standard Bible
For who among men knows the thoughts of a man except the spirit of the man that is in him? In the same way, no one knows the thoughts of God except the Spirit of God.
Treasury of Scripture Knowledge

what.

Proverbs 14:10 The heart knows his own bitterness; and a stranger does not intermeddle …

Proverbs 20:5,27 Counsel in the heart of man is like deep water; but a man of understanding …

Jeremiah 17:9 The heart is deceitful above all things, and desperately wicked: …

even.

1 Corinthians 2:10 But God has revealed them to us by his Spirit: for the Spirit searches …

Romans 11:33,34 O the depth of the riches both of the wisdom and knowledge of God! …

Links
1 Corinthians 2:111 Corinthians 2:11 NIV1 Corinthians 2:11 NLT1 Corinthians 2:11 ESV1 Corinthians 2:11 NASB1 Corinthians 2:11 KJV1 Corinthians 2:11 Bible Apps1 Corinthians 2:11 Biblia Paralela1 Corinthians 2:11 Chinese Bible1 Corinthians 2:11 French Bible1 Corinthians 2:11 German BibleBible Hub
1 Corinthians 2:10
Top of Page
Top of Page