οὐδένα
Englishman's Concordance
οὐδένα (oudena) — 16 Occurrences

Matthew 17:8 Adj-AMS
GRK: ὀφθαλμοὺς αὐτῶν οὐδένα εἶδον εἰ
NAS: they saw no one except
KJV: eyes, they saw no man, save Jesus
INT: eyes of them no one they saw if

Mark 5:37 Adj-AMS
GRK: οὐκ ἀφῆκεν οὐδένα μετ' αὐτοῦ
NAS: no one to accompany
KJV: And he suffered no man to follow him,
INT: not he allowed no one with him

Mark 7:24 Adj-AMS
GRK: εἰς οἰκίαν οὐδένα ἤθελεν γνῶναι
NAS: He wanted no one to know
KJV: and would have no man know
INT: into house no one he wished to know [it]

Mark 9:8 Adj-AMS
GRK: περιβλεψάμενοι οὐκέτι οὐδένα εἶδον ἀλλὰ
NAS: and saw no one with them anymore,
KJV: they saw no man any more,
INT: having looked around no longer no one they saw except

John 5:22 Adj-AMS
GRK: πατὴρ κρίνει οὐδένα ἀλλὰ τὴν
NAS: judges anyone, but He has given
KJV: judgeth no man, but
INT: Father judges no one but

John 8:15 Adj-AMS
GRK: οὐ κρίνω οὐδένα
NAS: to the flesh; I am not judging anyone.
KJV: judge no man.
INT: not judge no one

John 18:9 Adj-AMS
GRK: ἐξ αὐτῶν οὐδένα
NAS: You have given Me I lost not one.
KJV: have I lost none.
INT: of them not one

John 18:31 Adj-AMS
GRK: ἔξεστιν ἀποκτεῖναι οὐδένα
NAS: to put anyone to death,
KJV: for us to put any man to death:
INT: it is permitted to put to death no one

Acts 5:23 Adj-AMS
GRK: δὲ ἔσω οὐδένα εὕρομεν
NAS: up, we found no one inside.
KJV: we found no man within.
INT: however inside no one we found

1 Corinthians 1:14 Adj-AMS
GRK: θεῷ ὅτι οὐδένα ὑμῶν ἐβάπτισα
NAS: that I baptized none of you except
KJV: that I baptized none of you, but
INT: God that no one of you I baptized

2 Corinthians 5:16 Adj-AMS
GRK: τοῦ νῦν οὐδένα οἴδαμεν κατὰ
NAS: on we recognize no one according
KJV: know we no man after the flesh:
INT: now no one regard according to

2 Corinthians 7:2 Adj-AMS
GRK: Χωρήσατε ἡμᾶς οὐδένα ἠδικήσαμεν οὐδένα
NAS: for us [in your hearts]; we wronged no one,
KJV: we have wronged no man, we have corrupted
INT: Receive us no one did we wrong no one

2 Corinthians 7:2 Adj-AMS
GRK: οὐδένα ἠδικήσαμεν οὐδένα ἐφθείραμεν οὐδένα
NAS: no one, we corrupted
KJV: we have corrupted no man, we have defrauded
INT: no one did we wrong no one did we corrupt no one

2 Corinthians 7:2 Adj-AMS
GRK: οὐδένα ἐφθείραμεν οὐδένα ἐπλεονεκτήσαμεν
NAS: we corrupted no one, we took advantage
KJV: no man, we have defrauded no man.
INT: no one did we corrupt no one did we exploit

Philippians 2:20 Adj-AMS
GRK: οὐδένα γὰρ ἔχω
NAS: For I have no one [else] of kindred spirit
KJV: For I have no man likeminded, who
INT: no one indeed I have

James 1:13 Adj-AMS
GRK: δὲ αὐτὸς οὐδένα
NAS: and He Himself does not tempt anyone.
KJV: tempteth he any man:
INT: moreover himself no one

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page