οὐδεμίαν
Englishman's Concordance
οὐδεμίαν (oudemian) — 8 Occurrences

Mark 6:5 Adj-AFS
GRK: ἐκεῖ ποιῆσαι οὐδεμίαν δύναμιν εἰ
KJV: there do no mighty work, save
INT: there to do not any work of power if

Luke 4:26 Adj-AFS
GRK: καὶ πρὸς οὐδεμίαν αὐτῶν ἐπέμφθη
NAS: was sent to none of them, but only
KJV: But unto none of them was
INT: and to none of them was sent

John 16:29 Adj-AFS
GRK: καὶ παροιμίαν οὐδεμίαν λέγεις
KJV: and speakest no proverb.
INT: and allegory not speak

John 18:38 Adj-AFS
GRK: αὐτοῖς Ἐγὼ οὐδεμίαν εὑρίσκω ἐν
NAS: to them, I find no guilt
KJV: in him no fault [at all].
INT: to them I not one find in

John 19:4 Adj-AFS
GRK: γνῶτε ὅτι οὐδεμίαν αἰτίαν εὑρίσκω
NAS: that I find no guilt
KJV: that I find no fault in
INT: you might know that not any fault I find

John 19:11 Adj-AFS
GRK: κατ' ἐμοῦ οὐδεμίαν εἰ μὴ
KJV: no power [at all] against me, except
INT: also me against if not

Acts 25:18 Adj-AFS
GRK: οἱ κατήγοροι οὐδεμίαν αἰτίαν ἔφερον
KJV: they brought none accusation
INT: the accusers no charge brought

2 Corinthians 7:5 Adj-AFS
GRK: εἰς Μακεδονίαν οὐδεμίαν ἔσχηκεν ἄνεσιν
NAS: had no rest,
KJV: flesh had no rest, but
INT: into Macedonia not any had ease

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page