331. ἀνάθεμα (anathema)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 331. ἀνάθεμα (anathema) — 6 Occurrences

Acts 23:14 N-DNS
GRK: πρεσβυτέροις εἶπαν Ἀναθέματι ἀνεθεματίσαμεν ἑαυτοὺς
NAS: ourselves under a solemn oath to taste
KJV: ourselves under a great curse, that we will eat
INT: elders said With an oath we have bound ourselves

Romans 9:3 N-NNS
GRK: ηὐχόμην γὰρ ἀνάθεμα εἶναι αὐτὸς
NAS: that I myself were accursed, [separated] from Christ
KJV: that myself were accursed from Christ
INT: I was wishing indeed a curse to be myself

1 Corinthians 12:3 N-NNS
GRK: λαλῶν λέγει ΑΝΑΘΕΜΑ ΙΗΣΟΥΣ καὶ
NAS: Jesus is accursed; and no one
KJV: Jesus accursed: and
INT: speaking says accursed [is] Jesus and

1 Corinthians 16:22 N-NNS
GRK: κύριον ἤτω ἀνάθεμα μαρανα θα
NAS: the Lord, he is to be accursed. Maranatha.
KJV: Christ, let him be Anathema Maranatha.
INT: Lord let him be accursed Maran atha

Galatians 1:8 N-NNS
GRK: εὐηγγελισάμεθα ὑμῖν ἀνάθεμα ἔστω
NAS: we have preached to you, he is to be accursed!
KJV: unto you, let him be accursed.
INT: we proclaimed to you accursed let him be

Galatians 1:9 N-NNS
GRK: ὃ παρελάβετε ἀνάθεμα ἔστω
NAS: you received, he is to be accursed!
KJV: ye have received, let him be accursed.
INT: what you received accursed let him be

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page