John 6:52
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
3164 [e]Ἐμάχοντο
Emachonto
Were arguingV-IIM/P-3P
3767 [e]οὖν
oun
thereforeConj
4314 [e]πρὸς
pros
withPrep
240 [e]ἀλλήλους
allēlous
one anotherRecPro-AMP
3588 [e]οἱ
hoi
theArt-NMP
2453 [e]Ἰουδαῖοι
Ioudaioi
Jews,Adj-NMP
3004 [e]λέγοντες
legontes
saying,V-PPA-NMP
4459 [e]Πῶς
Pōs
HowAdv
1410 [e]δύναται
dynatai
is ableV-PIM/P-3S
3778 [e]οὗτος
houtos
this [man]DPro-NMS
1473 [e]ἡμῖν
hēmin
usPPro-D1P
1325 [e]δοῦναι
dounai
to giveV-ANA
3588 [e]τὴν
tēn
theArt-AFS
4561 [e]σάρκα
sarka
fleshN-AFS
846 [e]‹αὐτοῦ›
autou
of HimPPro-GM3S
5315 [e]φαγεῖν;
phagein
to eat?V-ANA

Greek Texts
ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 6:52 Greek NT: Nestle 1904
Ἐμάχοντο οὖν πρὸς ἀλλήλους οἱ Ἰουδαῖοι λέγοντες Πῶς δύναται οὗτος ἡμῖν δοῦναι τὴν σάρκα φαγεῖν;

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 6:52 Greek NT: Westcott and Hort 1881
Ἐμάχοντο οὖν πρὸς ἀλλήλους οἱ Ἰουδαῖοι λέγοντες Πῶς δύναται οὗτος ἡμῖν δοῦναι τὴν σάρκα αὐτοῦ φαγεῖν;

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 6:52 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
Ἐμάχοντο οὖν πρὸς ἀλλήλους οἱ Ἰουδαῖοι λέγοντες Πῶς δύναται οὗτος ἡμῖν δοῦναι τὴν σάρκα αὐτοῦ φαγεῖν;

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 6:52 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
Ἐμάχοντο οὖν πρὸς ἀλλήλους οἱ Ἰουδαῖοι λέγοντες, Πῶς δύναται οὗτος ἡμῖν δοῦναι τὴν σάρκα φαγεῖν;

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 6:52 Greek NT: Greek Orthodox Church
Ἐμάχοντο οὖν πρὸς ἀλλήλους οἱ Ἰουδαῖοι λέγοντες· Πῶς δύναται οὗτος ἡμῖν δοῦναι τὴν σάρκα φαγεῖν;

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 6:52 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
Ἐμάχοντο οὖν πρὸς ἀλλήλους οἱ Ἰουδαῖοι λέγοντες· πῶς δύναται ἡμῖν οὗτος δοῦναι τὴν σάρκα φαγεῖν;

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 6:52 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
Ἐμάχοντο οὖν πρὸς ἀλλήλους οἱ Ἰουδαῖοι λέγοντες, Πῶς δύναται οὗτος ἡμῖν δοῦναι τὴν σάρκα φαγεῖν;

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 6:52 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
Ἐμάχοντο οὖν πρὸς ἀλλήλους οἱ Ἰουδαῖοι λέγοντες Πῶς δύναται οὗτος ἡμῖν δοῦναι τὴν σάρκα φαγεῖν

John 6:52 Hebrew Bible
ויתוכחו היהודים איש עם רעהו לאמר איכה יוכל זה לתת לנו את בשרו לאכל׃

John 6:52 Aramaic NT: Peshitta
ܢܨܝܢ ܗܘܘ ܕܝܢ ܝܗܘܕܝܐ ܚܕ ܥܡ ܚܕ ܘܐܡܪܝܢ ܐܝܟܢܐ ܡܫܟܚ ܗܢܐ ܦܓܪܗ ܕܢܬܠ ܠܢ ܠܡܐܟܠ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
Then the Jews began to argue with one another, saying, "How can this man give us His flesh to eat?"

King James Bible
The Jews therefore strove among themselves, saying, How can this man give us his flesh to eat?

Holman Christian Standard Bible
At that, the Jews argued among themselves, "How can this man give us His flesh to eat?"
Treasury of Scripture Knowledge

strove.

John 6:41 The Jews then murmured at him, because he said, I am the bread which …

John 7:40-43 Many of the people therefore, when they heard this saying, said, …

John 9:16 Therefore said some of the Pharisees, This man is not of God, because …

John 10:19 There was a division therefore again among the Jews for these sayings.

How.

John 3:4,9 Nicodemus said to him, How can a man be born when he is old? can …

John 4:11 The woman said to him, Sir, you have nothing to draw with, and the …

Acts 17:32 And when they heard of the resurrection of the dead, some mocked: …

1 Corinthians 2:14 But the natural man receives not the things of the Spirit of God: …

Links
John 6:52John 6:52 NIVJohn 6:52 NLTJohn 6:52 ESVJohn 6:52 NASBJohn 6:52 KJVJohn 6:52 Bible AppsJohn 6:52 Biblia ParalelaJohn 6:52 Chinese BibleJohn 6:52 French BibleJohn 6:52 German BibleBible Hub
John 6:51
Top of Page
Top of Page