John 6:51
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
1473 [e]ἐγώ
egō
IPPro-N1S
1510 [e]εἰμι
eimi
amV-PIA-1S
3588 [e]
ho
theArt-NMS
740 [e]ἄρτος
artos
breadN-NMS
3588 [e]
ho
- Art-NMS
2198 [e]ζῶν
zōn
living,V-PPA-NMS
3588 [e]
ho
- Art-NMS
1537 [e]ἐκ
ek
fromPrep
3588 [e]τοῦ
tou
- Art-GMS
3772 [e]οὐρανοῦ
ouranou
heavenN-GMS
2597 [e]καταβάς·
katabas
having come down;V-APA-NMS
1437 [e]ἐάν
ean
ifConj
5100 [e]τις
tis
anyoneIPro-NMS
5315 [e]φάγῃ
phagē
shall have eatenV-ASA-3S
1537 [e]ἐκ
ek
ofPrep
3778 [e]τούτου
toutou
thisDPro-GMS
3588 [e]τοῦ
tou
- Art-GMS
740 [e]ἄρτου,
artou
bread,N-GMS
2198 [e]ζήσει
zēsei
he will liveV-FIA-3S
1519 [e]εἰς
eis
toPrep
3588 [e]τὸν
ton
theArt-AMS
165 [e]αἰῶνα·
aiōna
age;N-AMS
2532 [e]καὶ
kai
andConj
3588 [e]
ho
theArt-NMS
740 [e]ἄρτος
artos
breadN-NMS
1161 [e]δὲ
de
alsoConj
3739 [e]ὃν
hon
thatRelPro-AMS
1473 [e]ἐγὼ
egō
IPPro-N1S
1325 [e]δώσω
dōsō
will give,V-FIA-1S
3588 [e]
theArt-NFS
4561 [e]σάρξ
sarx
fleshN-NFS
1473 [e]μού
mou
of MePPro-G1S
1510 [e]ἐστιν
estin
isV-PIA-3S
5228 [e]ὑπὲρ
hyper
forPrep
3588 [e]τῆς
tēs
theArt-GFS
3588 [e]τοῦ
tou
of theArt-GMS
2889 [e]κόσμου
kosmou
worldN-GMS
2222 [e]ζωῆς.
zōēs
life.N-GFS

Greek Texts
ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 6:51 Greek NT: Nestle 1904
ἐγώ εἰμι ὁ ἄρτος ὁ ζῶν ὁ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καταβάς· ἐάν τις φάγῃ ἐκ τούτου τοῦ ἄρτου, ζήσει εἰς τὸν αἰῶνα· καὶ ὁ ἄρτος δὲ ὃν ἐγὼ δώσω ἡ σάρξ μού ἐστιν ὑπὲρ τῆς τοῦ κόσμου ζωῆς.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 6:51 Greek NT: Westcott and Hort 1881
ἐγώ εἰμι ὁ ἄρτος ὁ ζῶν ὁ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καταβάς· ἐάν τις φάγῃ ἐκ τούτου τοῦ ἄρτου ζήσει εἰς τὸν αἰῶνα, καὶ ὁ ἄρτος δὲ ὃν ἐγὼ δώσω ἡ σάρξ μου ἐστὶν ὑπὲρ τῆς τοῦ κόσμου ζωῆς.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 6:51 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
ἐγώ εἰμι ὁ ἄρτος ὁ ζῶν ὁ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καταβάς· ἐάν τις φάγῃ ἐκ τούτου τοῦ ἄρτου ζήσει εἰς τὸν αἰῶνα, καὶ ὁ ἄρτος δὲ ὃν ἐγὼ δώσω ἡ σάρξ μου ἐστὶν ὑπὲρ τῆς τοῦ κόσμου ζωῆς.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 6:51 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
Ἐγώ εἰμι ὁ ἄρτος ὁ ζῶν, ὁ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καταβάς· ἐάν τις φάγῃ ἐκ τούτου τοῦ ἄρτου, ζήσεται εἰς τὸν αἰῶνα. Καὶ ὁ ἄρτος δὲ ὃν ἐγὼ δώσω, ἡ σάρξ μου ἐστίν, ἣν ἐγὼ δώσω ὑπὲρ τῆς τοῦ κόσμου ζωῆς.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 6:51 Greek NT: Greek Orthodox Church
ἐγώ εἰμι ὁ ἄρτος ὁ ζῶν ὁ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καταβάς· ἐάν τις φάγῃ ἐκ τούτου τοῦ ἄρτου, ζήσεται εἰς τὸν αἰῶνα. καὶ ὁ ἄρτος δὲ ὃν ἐγὼ δώσω, ἡ σάρξ μού ἐστιν, ἣν ἐγὼ δώσω ὑπὲρ τῆς τοῦ κόσμου ζωῆς.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 6:51 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
ἐγώ εἰμι ὁ ἄρτος ὁ ζῶν ὁ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καταβάς· ἐάν τις φάγῃ ἐκ τοῦ ἐμοῦ ἄρτου, ζήσει εἰς τὸν αἰῶνα· καὶ ὁ ἄρτος δὲ ὃν ἐγὼ δώσω ὑπὲρ τῆς τοῦ κόσμου ζωῆς, ἡ σάρξ μου ἐστίν.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 6:51 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
ἐγώ εἰμι ὁ ἄρτος ὁ ζῶν, ὁ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καταβάς· ἐάν τις φάγῃ ἐκ τούτου τοῦ ἄρτου, ζήσεται εἰς τὸν αἰῶνα. καὶ ὁ ἄρτος δὲ ὃν ἐγὼ δώσω, ἡ σάρξ μου ἐστίν, ἣν ἐγὼ δώσω ὑπὲρ τῆς τοῦ κόσμου ζωῆς.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 6:51 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
ἐγώ εἰμι ὁ ἄρτος ὁ ζῶν ὁ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καταβάς· ἐάν τις φάγῃ ἐκ τούτου τοῦ ἄρτου ζήσεται εἰς τὸν αἰῶνα καὶ ὁ ἄρτος δὲ ὃν ἐγὼ δώσω ἡ σάρξ μού ἐστιν ἣν ἐγώ δώσω, ὑπὲρ τῆς τοῦ κόσμου ζωῆς

John 6:51 Hebrew Bible
אנכי הלחם החי הירד מן השמים איש כי יאכל מן הלחם הזה יחיה לעולם והלחם אשר אתננו הוא בשרי אשר אני נתן בעד חיי העולם׃

John 6:51 Aramaic NT: Peshitta
ܐܢܐ ܐܢܐ ܠܚܡܐ ܚܝܐ ܕܡܢ ܫܡܝܐ ܢܚܬܬ ܘܐܢ ܐܢܫ ܢܐܟܘܠ ܡܢ ܗܢܐ ܠܚܡܐ ܢܚܐ ܠܥܠܡ ܘܠܚܡܐ ܐܝܢܐ ܕܐܢܐ ܐܬܠ ܦܓܪܝ ܗܘ ܕܥܠ ܐܦܝ ܚܝܘܗܝ ܕܥܠܡܐ ܝܗܒ ܐܢܐ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
"I am the living bread that came down out of heaven; if anyone eats of this bread, he will live forever; and the bread also which I will give for the life of the world is My flesh."

King James Bible
I am the living bread which came down from heaven: if any man eat of this bread, he shall live for ever: and the bread that I will give is my flesh, which I will give for the life of the world.

Holman Christian Standard Bible
I am the living bread that came down from heaven. If anyone eats of this bread he will live forever. The bread that I will give for the life of the world is My flesh."
Treasury of Scripture Knowledge

living.

John 3:13 And no man has ascended up to heaven, but he that came down from …

John 4:10,11 Jesus answered and said to her, If you knew the gift of God, and …

John 7:38 He that believes on me, as the scripture has said, out of his belly …

1 Peter 2:4 To whom coming, as to a living stone, disallowed indeed of men, but …

and the bread. This was one of the things which the Jews expected from the Messiah, as we learn from Midrash Koheleth. Rabbi Berechiah, in the name of Rabbi Issac said, As was the first Redeemer, so also shall be the latter. The first Redeemer made manna descend from heaven, as it is said in Ex.

John 16:4 But these things have I told you, that when the time shall come, …

my flesh.

John 6:52-57 The Jews therefore strove among themselves, saying, How can this …

Matthew 20:28 Even as the Son of man came not to be ministered to, but to minister, …

Luke 22:19 And he took bread, and gave thanks, and broke it, and gave to them, …

Ephesians 5:2,25 And walk in love, as Christ also has loved us…

Titus 2:14 Who gave himself for us, that he might redeem us from all iniquity, …

Hebrews 10:5-12,20 Why when he comes into the world, he said, Sacrifice and offering …

the life.

John 6:33 For the bread of God is he which comes down from heaven, and gives …

John 1:29 The next day John sees Jesus coming to him, and said, Behold the …

John 3:16 For God so loved the world, that he gave his only begotten Son, that …

2 Corinthians 5:19,21 To wit, that God was in Christ, reconciling the world to himself, …

1 John 2:2 And he is the propitiation for our sins: and not for ours only, but …

1 John 4:14 And we have seen and do testify that the Father sent the Son to be …

Links
John 6:51John 6:51 NIVJohn 6:51 NLTJohn 6:51 ESVJohn 6:51 NASBJohn 6:51 KJVJohn 6:51 Bible AppsJohn 6:51 Biblia ParalelaJohn 6:51 Chinese BibleJohn 6:51 French BibleJohn 6:51 German BibleBible Hub
John 6:50
Top of Page
Top of Page