αἰῶνα
Englishman's Concordance
αἰῶνα (aiōna) — 31 Occurrences

Matthew 21:19 N-AMS
GRK: εἰς τὸν αἰῶνα καὶ ἐξηράνθη
KJV: henceforward for ever. And presently
INT: for the age And dried up

Mark 3:29 N-AMS
GRK: εἰς τὸν αἰῶνα ἀλλὰ ἔνοχός
INT: to the eternity but guilty

Mark 11:14 N-AMS
GRK: εἰς τὸν αἰῶνα ἐκ σοῦ
KJV: hereafter for ever. And his
INT: for the age of you

Luke 1:55 N-AMS
GRK: εἰς τὸν αἰῶνα
NAS: and his descendants forever.
KJV: seed for ever.
INT: for the age

John 4:14 N-AMS
GRK: εἰς τὸν αἰῶνα ἀλλὰ τὸ
INT: for the age but the

John 6:51 N-AMS
GRK: εἰς τὸν αἰῶνα καὶ ὁ
NAS: he will live forever; and the bread
KJV: he shall live for ever: and the bread
INT: to the age and the

John 6:58 N-AMS
GRK: εἰς τὸν αἰῶνα
NAS: bread will live forever.
KJV: shall live for ever.
INT: to the age

John 8:35 N-AMS
GRK: εἰς τὸν αἰῶνα ὁ υἱὸς
NAS: in the house forever; the son
KJV: for ever: [but] the Son
INT: to the age the Son

John 8:35 N-AMS
GRK: εἰς τὸν αἰῶνα
NAS: the son does remain forever.
KJV: [but] the Son abideth ever.
INT: to the age

John 8:51 N-AMS
GRK: εἰς τὸν αἰῶνα
INT: to the age

John 8:52 N-AMS
GRK: εἰς τὸν αἰῶνα
INT: to the age

John 10:28 N-AMS
GRK: εἰς τὸν αἰῶνα καὶ οὐχ
INT: for the age and never

John 11:26 N-AMS
GRK: εἰς τὸν αἰῶνα πιστεύεις τοῦτο
INT: to the age Believe you this

John 12:34 N-AMS
GRK: εἰς τὸν αἰῶνα καὶ πῶς
NAS: is to remain forever; and how
KJV: abideth for ever: and how
INT: to the age and how

John 13:8 N-AMS
GRK: εἰς τὸν αἰῶνα ἀπεκρίθη Ἰησοῦς
INT: to the age Answered Jesus

John 14:16 N-AMS
GRK: εἰς τὸν αἰῶνα
NAS: Helper, that He may be with you forever;
KJV: you for ever;
INT: to the age

1 Corinthians 8:13 N-AMS
GRK: εἰς τὸν αἰῶνα ἵνα μὴ
INT: to the age that not

2 Corinthians 9:9 N-AMS
GRK: εἰς τὸν αἰῶνα
NAS: HIS RIGHTEOUSNESS ENDURES FOREVER.
KJV: remaineth for ever.
INT: to the age

Ephesians 2:2 N-AMS
GRK: κατὰ τὸν αἰῶνα τοῦ κόσμου
NAS: according to the course of this
KJV: according to the course of this
INT: according to the age the world

2 Timothy 4:10 N-AMS
GRK: τὸν νῦν αἰῶνα καὶ ἐπορεύθη
NAS: present world, has deserted
KJV: this present world, and
INT: the present age and is gone

Hebrews 1:8 N-AMS
GRK: εἰς τὸν αἰῶνα τοῦ αἰῶνος
NAS: O GOD, IS FOREVER AND EVER,
KJV: [is] for ever and ever:
INT: [is] to the age of the age

Hebrews 5:6 N-AMS
GRK: εἰς τὸν αἰῶνα κατὰ τὴν
NAS: [passage], YOU ARE A PRIEST FOREVER ACCORDING
KJV: for ever after
INT: to the age according to the

Hebrews 6:20 N-AMS
GRK: εἰς τὸν αἰῶνα
NAS: a high priest forever according
KJV: for ever after
INT: to the age

Hebrews 7:17 N-AMS
GRK: εἰς τὸν αἰῶνα κατὰ τὴν
NAS: [of Him], YOU ARE A PRIEST FOREVER ACCORDING
KJV: for ever after
INT: for the age after the

Hebrews 7:21 N-AMS
GRK: εἰς τὸν αἰῶνα
NAS: YOU ARE A PRIEST FOREVER');
KJV: for ever after
INT: for the age

Hebrews 7:24 N-AMS
GRK: εἰς τὸν αἰῶνα ἀπαράβατον ἔχει
NAS: He continues forever, holds
INT: for the age permanent he has

Hebrews 7:28 N-AMS
GRK: εἰς τὸν αἰῶνα τετελειωμένον
NAS: made perfect forever.
KJV: who is consecrated for evermore.
INT: for the age has perfected

1 Peter 1:25 N-AMS
GRK: εἰς τὸν αἰῶνα τοῦτο δέ
NAS: ENDURES FOREVER. And this
KJV: endureth for ever. And this
INT: to the age this moreover

1 John 2:17 N-AMS
GRK: εἰς τὸν αἰῶνα
NAS: of God lives forever.
KJV: abideth for ever.
INT: for the age

2 John 1:2 N-AMS
GRK: εἰς τὸν αἰῶνα
NAS: which abides in us and will be with us forever:
KJV: us for ever.
INT: to the age

Jude 1:13 N-AMS
GRK: σκότους εἰς αἰῶνα τετήρηται
NAS: darkness has been reserved forever.
KJV: of darkness for ever.
INT: of darkness to age has been kept

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page