αἰῶνι
Englishman's Concordance
αἰῶνι (aiōni) — 8 Occurrences

Matthew 12:32 N-DMS
GRK: τούτῳ τῷ αἰῶνι οὔτε ἐν
NAS: in this age or
KJV: in this world, neither in
INT: this the age nor in

Mark 10:30 N-DMS
GRK: ἐν τῷ αἰῶνι τῷ ἐρχομένῳ
NAS: along with persecutions; and in the age to come,
KJV: and in the world to come eternal
INT: in the age which is coming

Luke 18:30 N-DMS
GRK: ἐν τῷ αἰῶνι τῷ ἐρχομένῳ
NAS: time and in the age to come,
KJV: and in the world to come life
INT: in the age that is coming

Romans 12:2 N-DMS
GRK: συσχηματίζεσθε τῷ αἰῶνι τούτῳ ἀλλὰ
NAS: to this world, but be transformed
KJV: to this world: but
INT: fashion yourselves to the age this but

1 Corinthians 3:18 N-DMS
GRK: ἐν τῷ αἰῶνι τούτῳ μωρὸς
NAS: in this age, he must become
KJV: in this world, let him become a fool,
INT: in the age this foolish

Ephesians 1:21 N-DMS
GRK: ἐν τῷ αἰῶνι τούτῳ ἀλλὰ
NAS: in this age but also
KJV: in this world, but also
INT: in the age this but

1 Timothy 6:17 N-DMS
GRK: τῷ νῦν αἰῶνι παράγγελλε μὴ
NAS: present world not to be conceited
KJV: in this world, that they be not
INT: the present age charge not

Titus 2:12 N-DMS
GRK: τῷ νῦν αἰῶνι
NAS: and godly in the present age,
KJV: in this present world;
INT: the present age

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page