αἰῶνας
Englishman's Concordance
αἰῶνας (aiōnas) — 32 Occurrences

Matthew 6:13 Noun-AMP
GRK: εἰς τοῦς αἰῶνας ἀμήν
KJV: the glory, for ever. Amen.
INT: for the ages Amen

Luke 1:33 N-AMP
GRK: εἰς τοὺς αἰῶνας καὶ τῆς
NAS: of Jacob forever, and His kingdom
KJV: of Jacob for ever; and of his
INT: to the ages and of the

Romans 1:25 N-AMP
GRK: εἰς τοὺς αἰῶνας ἀμήν
NAS: who is blessed forever. Amen.
KJV: blessed for ever. Amen.
INT: to the ages Amen

Romans 9:5 N-AMP
GRK: εἰς τοὺς αἰῶνας ἀμήν
NAS: God blessed forever. Amen.
KJV: blessed for ever. Amen.
INT: to the ages Amen

Romans 11:36 N-AMP
GRK: εἰς τοὺς αἰῶνας ἀμήν
NAS: To Him [be] the glory forever. Amen.
KJV: [be] glory for ever. Amen.
INT: to the ages Amen

Romans 16:27 N-AMP
GRK: εἰς τοὺς αἰῶνας ἀμήν
NAS: Christ, be the glory forever. Amen.
KJV: Christ for ever. Amen.
INT: to the ages Amen

2 Corinthians 11:31 N-AMP
GRK: εἰς τοὺς αἰῶνας ὅτι οὐ
NAS: He who is blessed forever, knows
KJV: blessed for evermore, knoweth that I
INT: to the ages that not

Galatians 1:5 N-AMP
GRK: εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων
NAS: [be] the glory forevermore. Amen.
KJV: [be] glory for ever and ever. Amen.
INT: to the ages of the ages

Philippians 4:20 N-AMP
GRK: εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων
NAS: [be] the glory forever and ever.
KJV: [be] glory for ever and ever. Amen.
INT: to the ages of the ages

1 Timothy 1:17 N-AMP
GRK: εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων
NAS: and glory forever and ever.
KJV: glory for ever and ever. Amen.
INT: to the ages of the ages

2 Timothy 4:18 N-AMP
GRK: εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων
NAS: to Him [be] the glory forever and ever.
KJV: [be] glory for ever and ever. Amen.
INT: unto the ages of the ages

Hebrews 1:2 N-AMP
GRK: ἐποίησεν τοὺς αἰῶνας
NAS: also He made the world.
KJV: also he made the worlds;
INT: he made the worlds

Hebrews 11:3 N-AMP
GRK: κατηρτίσθαι τοὺς αἰῶνας ῥήματι θεοῦ
NAS: we understand that the worlds were prepared
KJV: we understand that the worlds were framed
INT: to have been formed the worlds by [the] word of God

Hebrews 13:8 N-AMP
GRK: εἰς τοὺς αἰῶνας
NAS: yesterday and today and forever.
KJV: and for ever.
INT: to the ages

Hebrews 13:21 N-AMP
GRK: εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων
NAS: [be] the glory forever and ever.
KJV: [be] glory for ever and ever. Amen.
INT: to the ages of the ages

1 Peter 4:11 N-AMP
GRK: εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων
NAS: and dominion forever and ever.
KJV: dominion for ever and ever. Amen.
INT: to the ages of the ages

1 Peter 5:11 N-AMP
GRK: εἰς τοὺς αἰῶνας ἀμήν
NAS: To Him [be] dominion forever and ever. Amen.
KJV: dominion for ever and ever. Amen.
INT: for the ages Amen

Jude 1:25 N-AMP
GRK: πάντας τοὺς αἰῶνας ἀμήν
NAS: time and now and forever. Amen.
INT: all the ages Amen

Revelation 1:6 N-AMP
GRK: εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων
NAS: and the dominion forever and ever. Amen.
KJV: dominion for ever and ever. Amen.
INT: to the ages of the ages

Revelation 1:18 N-AMP
GRK: εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων
NAS: alive forevermore, and I have
KJV: alive for evermore, Amen; and
INT: to the ages of the ages

Revelation 4:9 N-AMP
GRK: εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων
NAS: to Him who lives forever and ever,
KJV: liveth for ever and ever,
INT: to the ages of the ages

Revelation 4:10 N-AMP
GRK: εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων
NAS: Him who lives forever and ever,
KJV: him that liveth for ever and ever, and
INT: to the ages of the ages

Revelation 5:13 N-AMP
GRK: εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων
NAS: and dominion forever and ever.
KJV: unto the Lamb for ever and ever.
INT: to the ages of the ages

Revelation 5:14 Noun-AMP
GRK: εἰς τοὺς αἰωνας τῶν αἰώνων
KJV: him that liveth for ever and ever.
INT: for the ages of the ages

Revelation 7:12 N-AMP
GRK: εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων
NAS: [be] to our God forever and ever.
KJV: God for ever and ever. Amen.
INT: to the ages of the ages

Revelation 10:6 N-AMP
GRK: εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων
NAS: by Him who lives forever and ever,
KJV: him that liveth for ever and ever, who
INT: to the ages of the ages

Revelation 11:15 N-AMP
GRK: εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων
NAS: and He will reign forever and ever.
KJV: he shall reign for ever and ever.
INT: to the ages of the ages

Revelation 14:11 N-AMP
GRK: αὐτῶν εἰς αἰῶνας αἰώνων ἀναβαίνει
NAS: goes up forever and ever;
KJV: ascendeth up for ever and ever: and
INT: of them to ages of ages goes up

Revelation 15:7 N-AMP
GRK: εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων
NAS: of God, who lives forever and ever.
KJV: liveth for ever and ever.
INT: to the ages of the ages

Revelation 19:3 N-AMP
GRK: εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων
NAS: HER SMOKE RISES UP FOREVER AND EVER.
KJV: rose up for ever and ever.
INT: to the ages of the ages

Revelation 20:10 N-AMP
GRK: εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων
NAS: day and night forever and ever.
KJV: night for ever and ever.
INT: for the ages of the ages

Revelation 22:5 N-AMP
GRK: εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων
NAS: them; and they will reign forever and ever.
KJV: they shall reign for ever and ever.
INT: to the ages of the ages

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page