Revelation 10:6
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
2532 [e]καὶ
kai
andConj
3660 [e]ὤμοσεν
ōmosen
he sworeV-AIA-3S
1722 [e]ἐν
en
byPrep
3588 [e]τῷ
the [One]Art-DMS
2198 [e]ζῶντι
zōnti
livingV-PPA-DMS
1519 [e]εἰς
eis
toPrep
3588 [e]τοὺς
tous
theArt-AMP
165 [e]αἰῶνας
aiōnas
agesN-AMP
3588 [e]τῶν
tōn
of theArt-GMP
165 [e]αἰώνων,
aiōnōn
ages,N-GMP
3739 [e]ὃς
hos
whoRelPro-NMS
2936 [e]ἔκτισεν
ektisen
createdV-AIA-3S
3588 [e]τὸν
ton
- Art-AMS
3772 [e]οὐρανὸν
ouranon
heavenN-AMS
2532 [e]καὶ
kai
andConj
3588 [e]τὰ
ta
the thingsArt-ANP
1722 [e]ἐν
en
inPrep
846 [e]αὐτῷ
autō
it,PPro-DM3S
2532 [e]καὶ
kai
andConj
3588 [e]τὴν
tēn
theArt-AFS
1093 [e]γῆν
gēn
earthN-AFS
2532 [e]καὶ
kai
andConj
3588 [e]τὰ
ta
the thingsArt-ANP
1722 [e]ἐν
en
inPrep
846 [e]αὐτῇ
autē
it,PPro-DF3S
2532 [e]καὶ
kai
andConj
3588 [e]τὴν
tēn
theArt-AFS
2281 [e]θάλασσαν
thalassan
seaN-AFS
2532 [e]καὶ
kai
andConj
3588 [e]τὰ
ta
the thingsArt-ANP
1722 [e]ἐν
en
inPrep
846 [e]αὐτῇ,
autē
itPPro-DF3S
3754 [e]ὅτι
hoti
- ,Conj
5550 [e]Χρόνος
chronos
DelayN-NMS
3765 [e]οὐκέτι
ouketi
no longerAdv
1510 [e]ἔσται,
estai
will there be!V-FIM-3S

Greek Texts
ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 10:6 Greek NT: Nestle 1904
καὶ ὤμοσεν ἐν τῷ ζῶντι εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων, ὃς ἔκτισεν τὸν οὐρανὸν καὶ τὰ ἐν αὐτῷ καὶ τὴν γῆν καὶ τὰ ἐν αὐτῇ καὶ τὴν θάλασσαν καὶ τὰ ἐν αὐτῇ, ὅτι χρόνος οὐκέτι ἔσται,

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 10:6 Greek NT: Westcott and Hort 1881
καὶ ὤμοσεν ἐν τῷ ζῶντι εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων, ὃς ἔκτισεν τὸν οὐρανὸν καὶ τὰ ἐν αὐτῷ καὶ τὴν γῆν καὶ τὰ ἐν αὐτῇ καὶ τὴν θάλασσαν καὶ τὰ ἐν αὐτῇ, ὅτι χρόνος οὐκέτι ἔσται·

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 10:6 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
καὶ ὤμοσεν ἐν τῷ ζῶντι εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων, ὃς ἔκτισεν τὸν οὐρανὸν καὶ τὰ ἐν αὐτῷ καὶ τὴν γῆν καὶ τὰ ἐν αὐτῇ καὶ τὴν θάλασσαν καὶ τὰ ἐν αὐτῇ, ὅτι χρόνος οὐκέτι ἔσται·

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 10:6 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
καὶ ὤμοσεν τῷ ζῶντι εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων, ὃς ἔκτισεν τὸν οὐρανὸν καὶ τὰ ἐν αὐτῷ, καὶ τὴν γῆν καὶ τὰ ἐν αὐτῇ, καὶ τὴν θάλασσαν καὶ τὰ ἐν αὐτῇ, ὅτι χρόνος οὐκέτι ἔσται·

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 10:6 Greek NT: Greek Orthodox Church
καὶ ὤμοσεν ἐν τῷ ζῶντι εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων, ὃς ἔκτισε τὸν οὐρανὸν καὶ τὰ ἐν αὐτῷ καὶ τὴν γῆν καὶ τὰ ἐν αὐτῇ καὶ τὴν θάλασσαν καὶ τὰ ἐν αὐτῇ, ὅτι χρόνος οὐκέτι ἔσται,

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 10:6 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
καί ὀμνύω ἐν ὁ ζάω εἰς ὁ αἰών ὁ αἰών ὅς κτίζω ὁ οὐρανός καί ὁ ἐν αὐτός καί ὁ γῆ καί ὁ ἐν αὐτός καί ὁ θάλασσα καί ὁ ἐν αὐτός ὅτι χρόνος οὐκέτι εἰμί

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 10:6 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
καὶ ὤμοσεν ἐν τῷ ζῶντι εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων, ὃς ἔκτισε τὸν οὐρανὸν καὶ τὰ ἐν αὐτῷ, καὶ τὴν γῆν καὶ τὰ ἐν αὐτῇ, καὶ τὴν θάλασσαν καὶ τὰ ἐν αὐτῇ, ὅτι χρόνος οὐκ ἔσται έτι·

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 10:6 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
καὶ ὤμοσεν ἐν τῷ ζῶντι εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων ὃς ἔκτισεν τὸν οὐρανὸν καὶ τὰ ἐν αὐτῷ καὶ τὴν γῆν καὶ τὰ ἐν αὐτῇ καὶ τὴν θάλασσαν καὶ τὰ ἐν αὐτῇ ὅτι χρόνος οὐκ ἔσται έτι·

Revelation 10:6 Hebrew Bible
וישבע בחי עולמי העולמים אשר ברא את השמים וכל אשר בהם והארץ וכל אשר בה והים וכל אשר בו כי לא יהיה עוד זמן׃

Revelation 10:6 Aramaic NT: Peshitta
ܘܝܡܐ ܒܗܘ ܕܚܝ ܠܥܠܡ ܥܠܡܝܢ ܗܘ ܕܒܪܗ ܠܫܡܝܐ ܘܕܒܗ ܘܠܐܪܥܐ ܘܕܒܗ ܕܬܘܒ ܙܒܢܐ ܠܐ ܢܗܘܐ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
and swore by Him who lives forever and ever, WHO CREATED HEAVEN AND THE THINGS IN IT, AND THE EARTH AND THE THINGS IN IT, AND THE SEA AND THE THINGS IN IT, that there will be delay no longer,

King James Bible
And sware by him that liveth for ever and ever, who created heaven, and the things that therein are, and the earth, and the things that therein are, and the sea, and the things which are therein, that there should be time no longer:

Holman Christian Standard Bible
He swore an oath by the One who lives forever and ever, who created heaven and what is in it, the earth and what is in it, and the sea and what is in it: "There will no longer be an interval of time,
Treasury of Scripture Knowledge
Links
Revelation 10:6Revelation 10:6 NIVRevelation 10:6 NLTRevelation 10:6 ESVRevelation 10:6 NASBRevelation 10:6 KJVRevelation 10:6 Bible AppsRevelation 10:6 Biblia ParalelaRevelation 10:6 Chinese BibleRevelation 10:6 French BibleRevelation 10:6 German BibleBible Hub
Revelation 10:5
Top of Page
Top of Page