ζῶντι
Englishman's Concordance
ζῶντι (zōnti) — 8 Occurrences

Romans 7:2 V-PPA-DMS
GRK: γυνὴ τῷ ζῶντι ἀνδρὶ δέδεται
NAS: to her husband while he is living; but if
KJV: to [her] husband so long as he liveth; but
INT: woman to the living husband is bound

1 Thessalonians 1:9 V-PPA-DMS
GRK: δουλεύειν θεῷ ζῶντι καὶ ἀληθινῷ
NAS: to serve a living and true
KJV: idols to serve the living and true
INT: to serve [the] God living and true

1 Timothy 4:10 V-PPA-DMS
GRK: ἐπὶ θεῷ ζῶντι ὅς ἐστιν
NAS: we have fixed our hope on the living God,
KJV: we trust in the living God, who
INT: in a God living who is

Hebrews 9:14 V-PPA-DMS
GRK: λατρεύειν θεῷ ζῶντι
NAS: works to serve the living God?
KJV: to serve the living God?
INT: to serve God [the] living

Revelation 4:9 V-PPA-DMS
GRK: θρόνῳ τῷ ζῶντι εἰς τοὺς
NAS: on the throne, to Him who lives forever
KJV: the throne, who liveth for ever
INT: throne who lives to the

Revelation 4:10 V-PPA-DMS
GRK: προσκυνήσουσιν τῷ ζῶντι εἰς τοὺς
NAS: and will worship Him who lives forever
KJV: and worship him that liveth for ever
INT: they worship him who lives to the

Revelation 5:14 V-PPA-DMS
GRK: καὶ προσεκύνησαν ζῶντι εἰς τοὺς
KJV: worshipped him that liveth for
INT: and worshipped him who lives for the

Revelation 10:6 V-PPA-DMS
GRK: ἐν τῷ ζῶντι εἰς τοὺς
NAS: and swore by Him who lives forever
KJV: sware by him that liveth for ever
INT: by him who lives to the

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page